RAPORT ANUAL

conform Regulamentului A.S.F nr. 5/2018 pentru exerciţiul financiar 2022

Data raportului: 28.04.2023

Denumirea Societatea IAR S.A.

Sediul social: str. Hermann OBERTH nr. 34, localitatea Ghimbav, jud. Braşov

Numărul de telefon / fax: 0268-475107; 0268-476981

Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 1132930

Număr de ordine in Registrul Comerţului: J08/IV/21.01.1991.

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti, Sectorul Titluri de capital – Categoria Standard acţiuni

Capitalul social subscris şi vărsat: 47.197.132,50 RON

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: 18.878.853 acţiuni nominative, dematerializate, în valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

1. ANALIZA ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII IAR S.A.

1.1.a. Activitatea de bază a societăţii

Activitatea principală desfăşurată de societate este cea prevazută la clasa 3030 – “ Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale“, ce face parte din grupa 303 – ”Fabricarea de aeronave si nave spatiale”, diviziunea 30 “ Fabricarea altor mijloace de transport”

Obiectul de activitate (atât cel principal, cât şi cel secundar), stipulat prin Actul Constitutiv al Societăţii IAR S.A, se constituie din activităţi definite şi codificate în conformitate cu Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională – CAEN, astfel cum a fost actualizată prin Ordinul nr 337/20.04.2007, emis de Preşedintele Institutului Naţional de Statistică.

1.1.b. Societatea IAR S.A. a luat fiinţă la data de 28.01.1991, prin restructurarea Întreprinderii de Construcţii Aeronautice Ghimbav, temeiul juridic de constituire fiind H.G. 1200/1990.

1.1.c. Fuziuni sau reorganizări semnificative pe parcursul exerciţiului financiar 2022– nu este cazul.

1.1.d. Achiziţii sau înstrăinări de active

În anul 2022, Societatea IAR S.A. nu a înstrăinat active.

Pe parcursul anului analizat, societatea a realizat o serie de modernizări la capacitățile sale de producție, achiziţii de utilaje, accesorii de producţie, mic utilaj şi produse IT, în valoare totală de 13.529.000 lei. În această valoare sunt incluse plăți efectuate pentru realizarea lucrărilor de modernizare spații productive şi achiziţii de utilaje și echipamente.

Aceste achiziţii sunt detaliate la punctul 2.1.

1.1.e. Rezultatele economico-financiare înregistrate de societate la finele anului 2022 arată faptul că Societatea IAR S.A. a înregistrat profit atât la activitatea de exploatare, cât şi pe total activitate, societatea continuând să fie o societate rentabilă.

1.1.1. Elemente de evaluare generală

La finele anului 2022, principalii indicatori economico-financiari înregistraţi de Societatea IAR S.A. se prezintă astfel:

INDICATOR FINANCIAR

PREVEDERI BVC 2022 (lei)

REALIZĂRI 2022 (lei)

1.Cifra de afaceri netă

310.215.000

315.424.444

2. Producţia vândută

222.553.000

224.931.055

3. Venituri totale, din care:

334.915.000

347.160.532

- venituri din exploatare

330.915.000

341.316.969

- venituri financiare

4.000.000

5.843.563

4. Cheltuieli totale, din care:

319.915.000

329.217.694

- cheltuieli pentru exploatare

314.815.000

325.049.360

- cheltuieli financiare

5.100.000

4.168.334

din care: dobânzi

3.500.000

3.094.986

5.Profit brut

15.000.000

17.942.838

6. Profit net

12.600.000

14.198.145

Referitor la sistemul de management al calităţii (SMQ) implementat în Societatea IAR S.A. afirmăm următoarele:

- sistemul de management al calităţii implementat în IAR S.A. este certificat de către AEROQ Bucureşti în conformitate cu standardul SR EN 9001 (Certificatul nr. 007 emis iniţial în 1997 şi reînnoit la trei ani cu supravegheri anuale, ultima recertificare în 14.05.2021, cu expirare în 13.05.2024) cât şi în acord cu standardul SR EN 9100 (Certificatul nr. 004A- emis iniţial în 2008 şi reînnoit la trei ani cu supravegheri anuale, ultima recertificare în 14.05. 2021, cu expirare în 13.05.2024),

- IAR S.A. este autorizată de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, atât ca organizaţie de producţie în baza EASA PART 21G (Certificat RO.21G.0006, emis iniţial în 2009, cu valabilitate nelimitată și supraveghere anuală, revizia curentă din 13.08.2021), cât şi ca organizaţie de întreţinere în baza EASA PART 145 (Certificat RO.145.009, emis iniţial în 2009, cu valabilitate nelimitată și supraveghere anuală, revizia curentă din 21.10.2020).

- societatea este atestată de către Airbus Helicopters România SA ca furnizor pentru produsele militare, respectiv întreţinere structură elicoptere PUMA şi Alouette III, întreţinere echipamente elicopter PUMA, fabricaţie piese de schimb elicoptere PUMA şi Alouette III, încercări de laborator, metrologie, dar şi pentru fabricaţia de piese de schimb şi subansambluri pentru Airbus Helicopters, fost Eurocopter SAS (Certificat iniţial din 2010 şi reînnoit anual).

- Societatea IAR SA este certificată de către organismul militar din cadrul Ministerului Apărării Naţionale din România-OMCAS în acord cu cerinţele NATO-AQAP2110 pentru proiectarea de aeronave, sisteme şi echipamente de aviaţie, modernizare produse aeronautice; producția de aeronave, piese de schimb pentru aeronave; verificări, testări, întreţinere şi reparaţie produse aeronautice (Certificat nr. 11 emis iniţial în 2012, reînnoit în 19.08.2022, valabil până în 18.08.2024).

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al Societăţii IAR S.A.

1.1.2.1. Principalele produse realizate şi servicii prestate

Oferta de produse şi servicii a societăţii poate fi structurată astfel:

- elicoptere IAR 330L Puma (licenţă SNIAS AEROSPATIALE, actualmente Airbus Helicopter): second hand şi servicii conexe (fabricaţie piese schimb, întreţinere, reparaţii, modernizări, şcolarizare piloţi şi tehnicieni, asistenţă tehnică);

- elicoptere IAR 330L Puma SOCAT, SOCAT NATO, NAVAL şi Cercetare-Salvare: modernizare elicopter 330L Puma cu sistemul avansat de avionică şi armament SOCAT, SOCAT NATO, NAVAL şi Cercetare-Salvare;

- elicoptere 330 PUMA SM: modernizare elicopter 330 Puma cu motoare Makila 1A1, pilot automat în 4 axe, nou sistem de avionică integrată, sistem de monitorizare a parametrilor de funcţionare a motoarelor etc.

- elicoptere IAR 316 B Alouette III (licenţă SNIAS AEROSPATIALE, actualmente Airbus Helicopter): second hand şi servicii conexe (incluzând fabricaţie piese de schimb, întreţinere, reparaţii, reparaţii capitale, modernizări, şcolarizare piloţi şi tehnicieni, asistenţă tehnică, etc)

Dinamica ofertei de produse este o consecinţă a următoarelor acţiuni:

- derularea, în ultimii ani, a următoarelor programe de modernizare, după cum urmează:

- modernizarea elicopterului IAR 330L Puma cu sistem SOCAT, NATO şi NAVAL;

- modernizarea elicopterului SA/IAR 330 Puma în varianta SA 330 SM;

- modernizarea elicopterului IAR 330 L Puma în varianta cercetare-salvare.

1.1.2.2. Pieţe de desfacere

a. Piete actuale

Piaţa autohtonă (România)

Principalii clienţi autohtoni pentru produsele societăţii sunt:

 • Componentele Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională (FSNA): Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul Român de Informaţii, Ministerul Afacerilor Interne;

 • Societatea Airbus Helicopter Romania S.A. (fosta Eurocopter România S.A.)

Pentru aceştia, IAR S.A. desfaşoară serviciile de întreţinere, reparaţii şi reparaţii capitale pentru flotele de elicoptere IAR 316B Alouette III şi IAR 330 Puma deţinute de beneficiarii interni, precum şi pe cele de modernizare a lor, conform cerinţelor beneficiarilor.

Societatea IAR SA colaborează cu societatea mixtă Airbus Helicopter Romania S.A. (fosta Eurocopter România S.A.), prin asigurarea unor lucrări de întreţinere şi reparaţii componente elicoptere, precum şi piese de schimb pentru elicopterele de tip SA 316B Alouette III şi SA 330 Puma pentru uzul propriu.

Pentru Componentele Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională s-au derulat și finalizat în anul 2022 acorduri cadru și contracte de furnizare / prestări servicii, semnate în anii precedenți, contracte care au avut ca obiect:

 • furnizarea de agregate majore, echipamente și piese de schimb în vederea asigurării suportului logistic pe durata ciclului de viață al elicopterelor militare tip IAR 330 Puma și pentru elicopterele militare de antrenament și școală tip IAR316B Alouette;

 • prestări servicii de reparații și întreținere echipamente și elicoptere IAR330 Puma si IAR316B Alouette precum și lucrări în regim de asistență tehnică la sediul unităților militare beneficiare.

În anul 2022 s-au negociat și semnat acorduri cadru și contracte cu derulare in anii urmatori, având ca obiect:

 • servicii de reparații de complexitate medie și ridicată la unele echipamente/agregate/ansamble mecanice/componente specifice elicopterelor IAR-330 Puma L/M/S și IAR-316 B Alouette, reparaţii de complexitate medie executate în regim de asistență tehnică la sediul benedficiarilor;

 • furnizarea de piese de schimb scule, dispozitive, verificatoare și utilaje de sol precum și echipamente necesare asigurării suportului logistic integrat pe durata ciclului de viaţă al elicopterele IAR-330 Puma L/M/S și IAR-316 B Alouette.

Vânzări în funcţie de tipul de produse pe piaţa autohtonă

Procent din totalul vanzarilor la intern

anul 2019

anul 2020

anul 2021

anul 2022

Modernizare elicoptere + Reparaţii Capitale elicoptere tip IAR 330 Puma, Reparaţii Capitale elicoptere tip IAR 316B, Revizii elicoptere IAR 330 Puma şi 316B

58,97%

45,49%

43.91%

57,3%

Piese de schimb şi servicii pt. elicoptere

39,87%

48,82%

53.59%

40,92%

Diverse aviatice

0,14%

2,87%

0.64%

0,83%

Diverse neaviatice

1,02%

2,82%

1.86%

1,22%

Piata externă

Principalii clienţi externi/ pieţe pentru produsele societăţii sunt:

- Lebanese Air Force - LIBAN

- Pakistan Army/ Aviation (prin AEROTEH SA) – PAKISTAN

- AIRBUS HELICOPTERS FRANTA/ GERMANIA (prin AIRBUS HELICOPTER ROMANIA S.A.)

Pentru aceştia, IAR SA desfăşoară servicii de întreţinere, reparaţii şi reparaţii capitale, furnizare piese de schimb si servicii pentru flotele de elicoptere IAR 316B Alouette III şi IAR 330 Puma deţinute de beneficiarii externi.

In anul 2021, IAR SA a incheiat un Contract important de colaborare cu DGP Pakistan Army Aviaton pentru reparatia capitala de elicoptere 330 PUMA SM la IAR SA si sustinerea prin piese de schimb, reparatii echipamente, servicii a elicopterelor 330 PUMA operate de partenerul pakistanez.

IAR SA asigură lucrări de întreţinere şi reparaţii componente elicoptere, piese de schimb pentru elicopterele de tip SA 316B Alouette III şi SA 330 Puma pentru AIRBUS HELICOPTERS.

Vânzări în funcţie de tipul de produse pe piaţa externă

Procent din totalul vanzarilor la extern

anul 2019

anul 2020

anul 2021

anul 2022

elicoptere modernizate

0,00%

0,00%

0,00%

0%

piese de schimb şi servicii pentru elicoptere

100,00%

100,00%

100,00%

100%

avioane – piese de schimb şi reparaţii

0,00%

0,00%

0,00%

0%

Ponderea fiecărui produs/serviciu din totalul vânzărilor din perioada istorică:

Vânzări în funcţie de tipul de produse

Procent din totalul vânzărilor

anul 2019

anul 2020

anul 2021

anul 2022

Modernizare elicoptere + Reparaţii Capitale elicoptere IAR 330 Puma si IAR 316B, Revizii elicoptere IAR 330 Puma şi 316B

58,63%

43,45%

43,91%

46,25%

Revizii elicoptere tip IAR 330 Puma şi tip 316B, piese de schimb şi servicii ptr. elicoptere

40,21%

52,07%

53,59%

52,09%

Diverse aviatice

0,14%

2,73%

0,64%

0,65%

Diverse neaviatice

1,02%

1,75%

1,86%

1,00%

b. Pieţe potenţiale

Piaţa potenţială internă

Societatea IAR SA are în vedere asigurarea serviciilor de întreţinere, reparaţii şi reparaţii capitale pentru flotele de elicoptere IAR 316B Alouette III şi IAR 330 Puma deţinute de beneficiarii interni, precum şi pe cele de modernizare a lor, conform cerinţelor acestor beneficiari.

Societatea IAR SA are în vedere să continue şi pe viitor colaborarea cu societatea mixtă Airbus Helicopter Romania S.A. (fosta Eurocopter România S.A.), prin asigurarea unor lucrări de întreţinere şi reparaţii componente elicoptere, precum şi piese de schimb pentru elicopterele de tip SA 316B Alouette III şi SA 330 Puma.

Societatea IAR SA este, de asemenea, preocupată de implicarea în stingerea obligaţiilor de off-set existente în prezent şi care vor rezulta ca urmare a iniţierii programelor strategice de înzestrare a instituţiilor publice.

din România în următoarele direcţii:

a) activităţi de fabricaţie a structurilor de aeronave

b) activităţi de fabricaţie a cablajelor și panourilor electrice pentru aeronave

c) alte activităţi cu profil aviatic.

Piaţa potenţială externă

Societatea IAR SA urmăreşte creşterea volumului de comenzi şi servicii pentru susținerea flotelor de elicoptere 330 PUMA deținute de diverși beneficiari externi.

1.1.2.3. Produse noi avute în vedere, pentru care se va afecta un volum substanţial de active în exerciţiul financiar 2023: - nu este cazul

1.1.3. Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială

Având în vedere faptul că fabricarea / repararea de aeronave se face cu respectarea strictă atât a unor cerinţe privind materialele şi echipamentele utilizate, cât şi a unor cerinţe conform cărora furnizorii trebuie să deţină autorizări specifice, asigurarea tehnico-materială s-a făcut de la furnizori autorizaţi.

Societatea IAR S.A. are ca furnizori externi firme consacrate, de renume mondial, cum ar fi: Airbus Helicopter, Elbit Systems, Rokwell Collins, Safran, Thales, Northrop Grumman etc. Produsele achiziționate de la aceștia conferă garanția calității, fiabilității și a siguranței în funcționare.

Principalii furnizori interni sunt, pe de o parte, cei ce activează în domeniul aeronautic (Turbomecanica SA, Aeroteh SA şi Aerofina SA din Bucureşti, Aerostar SA Bacău, Airbus Helicopter România SA), iar pe de altă parte, furnizorii de materii prime şi materiale ce respectă standardele de calitate impuse prin licenţele de fabricaţie utilizate de IAR S.A..

Colaborarea îndelungată atât cu furnizorii externi, cât și cu cei interni, conferă siguranţă relaţiilor contractuale încheiate de Societatea IAR S.A. cu aceştia.

Preţurile se stabilesc prin negocieri directe, cu furnizorii.

Societatea îşi asigură utilităţile pe bază de contract, de la: Electrica S.A. Sucursala Braşov - energie electrică, Distrigaz S.A. Sucursala Braşov - gaz metan, R.A. Direcţia Apelor Olt Rm Vâlcea S.G.A. Braşov – apă.

1.1.4. Evaluarea activităţii de vânzare

1.1.4.1. Evoluţia vânzărilor pe piaţa internă şi externă. Perspective

Valorificarea produselor societăţii în anul 2022 s-a realizat atât pe piaţa internă (81,10% din total vânzări), cât şi pe cea externă (18,90% din total vânzări).

a. Activitatea de export

Acţiunile de vânzare pe piața externă s-au derulat pe următoarele relaţii distincte: MOD Pakistan, MOD Liban.

Valoarea exporturilor realizate în cadrul comenzilor şi a contractelor din anul 2022 este în suma de 62.528,85 mii lei.

Făcând o comparaţie pentru perioada 2019-2022, din punct de vedere al tipurilor de produse valorificate, se constată că nu au survenit modificări în structura exporturilor:

% din exportul anual realizat

elicoptere modernizate

piese de schimb şi servicii pentru elicoptere

avioane – piese de schimb şi reparaţii

Anul 2019

0%

100%

0%

Anul 2020

0%

100%

0%

Anul 2021

0%

100%

0%

Anul 2022

0%

100%

0%

b. Vânzări pe piaţa internă

La intern s-au derulat şi realizat în anul 2022 comenzi şi contracte în valoare totală de 268.312,139 mii lei (fără TVA). Această valoare reprezintă modernizare elicoptere, produse, reparaţii/revizii elicoptere, piese de schimb, servicii, asistenţă tehnică şi materiale, după cum urmează:

 1. componentele Sistemului Naţional de Securitate: 245.490,348 mii lei (fără TVA),

 2. diverşi beneficiari interni: 22.821,79 mii lei (fără TVA).

c. Oportunităţi. Perspectiva vânzărilor pe termen mediu şi lung

- piaţa internă

1. Interesul Societății IAR SA privind asigurarea serviciilor de întreținere, reparații și reparații capitale pentru flotele de elicoptere IAR 316 Alouette III și IAR 330 L PUMA deținute de beneficiarii interni, precum și a celor de modernizare, conform cerințelor beneficiarilor.

2. Continuarea colaborării cu societatea Airbus Helicopters România SA, prin asigurarea unor lucrări de întreținere și reparații componente de elicoptere, precum și a pieselor de schimb fabricate de IAR SA pentru elicopterele de tip SA316 B Alouette III şi SA330 Puma.

3. Implicarea IAR SA în stingerea obligațiilor de offset existente în prezent și a celor care vor rezulta ca urmare a inițierii programelor strategice de înzestrare a instituțiilor publice din România, după cum urmează:

a. activităţi de fabricaţie a structurilor de aeronave

b. activităţi de fabricaţie a cablajelor și panourilor electrice pentru aeronave

c. alte activităţi cu profil aviatic.

4. Implicarea IAR SA în viitoarele programe de achiziție elicoptere multi-misiune ale instituțiilor din cadrul Sistemului Național de Apărare:

Implicarea Societății IAR SA în programul elicopterului multi-misiune se va face în conformitate cu prevederile Contractului General dintre Airbus Helicopters și IAR SA, având ca obiect cooperarea industrială și comercială privind executarea lucrărilor de personalizare a elicopterului H215/H215M, și transformarea în IAR-H215M, fabricația de subansamble și executarea lucrărilor de mentenență (MRO) pe întreg ciclul de viață al acestui tip de elicopter, precum și fabricarea altor părți componente pentru lanțul de fabricație și distribuție al Airbus Helicopters.

IAR SA va avea calitatea de prim contractor în relația cu MApN, pentru achiziția acestui tip de elicopter, ea urmând să fie autorizată de către Airbus Helicopters ca Centru de Personalizare pentru elicoptere IAR-H215M.

Pe același model este semnat un acord de cooperare pentru personalizarea pentru MApN a elicopterului multi-misiune H145M.

5. IAR SA este interesată să intre în parteneriate pentru industrializarea oricăror modele de elicoptere de care au nevoie Forțele Sistemului Național de Apărare, precum și pentru asigurarea activității de întreținere, reparații și reparații capitale la aceste tipuri de elicoptere, pe întregul lor ciclu de viață.

- piaţa externă

 1. Implicarea IAR SA în lucrările de reparații capitale și modernizări pentru flotele de elicoptere 330 PUMA SM operate de beneficiarii externi, inclusiv susținerea curentă cu piese de schimb, servicii și reparații echipamente.

 2. Preluarea de către Societatea IAR S.A. a unor obligaţii de off-set aferente unor contracte de achiziţii publice încheiate de organisme guvernamentale româneşti cu companii străine.

1.1.4.2. Situaţia concurenţială în domeniul de activitate al Societăţii IAR S.A.

Principalii concurenţi ai produselor Societăţii IAR S.A. sunt următorii:

Nr. crt

Produsul sau grupa de produse

Concurentul

pe piaţa internă

pe piaţa externă

1

elicopter PUMA

Airbus Helicopters cu produsul H215 Ucraina şi Rusia (Aviakon şi Kazan Helicopters) cu produsul Mi-8, Mi-17

Airbus Helicopters – H215, H225, Sikorsky SUA – S92, UH 60M/R, NH Industries (concern european)–NH 90, Kazan Rusia – MI 17, MI 117

2

elicopter IAR316B (în prezent, SOCIETATEA IAR S.A. nu mai oferă elicoptere IAR316B nou fabricate)

Airbus Helicopters SAS – AS 350/355, EC120, EC135/635, EC 155, Bell Helicopter Textron – Bell427, Bell 429i, Bell430, Bell412, Bell206, Bell407, Agusta Italia – A109 Power, A119 Koala, Robinson SUA – R44, R22, MDHelicopters Belgia – MD500/600

Airbus Helicopters SAS – AS 350/355, EC120, EC135/635, EC 155, Bell Helicopter Textron – Bell427, Bell 429i, Bell430, Bell412, Bell206, Bell407, Agusta Italia – A109 Power, A119 Koala, Robinson SUA – R44, R22, MDHelicopters Belgia – MD500/600

1.1.4.3 Dependenţa societăţii de un singur client sau grup de clienţi

Beneficiarii interni ai produselor şi serviciilor Societăţii IAR S.A. sunt componente ale Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională (M.Ap.N, M.A.I. şi S.R.I.).

Pentru îndeplinirea condiţiilor de menţinere în stare de operabilitate a flotelor de elicoptere deţinute de aceşti clienţi interni, este necesară efectuarea, cu o anumită periodicitate, a unor lucrări şi servicii de mentenanţă / reparaţii / reparaţii capitale / modernizare, astfel că alocările bugetare destinate acestor instituţii au un puternic impact asupra Societăţii IAR S.A.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajaţii/personalul societăţii

1.1.5.a Numărul şi nivelul de pregătire a angajaţilor societăţii. Gradul de sindicalizare

În structura organizatorică a Societăţii IAR S.A. se regăsesc:

a) compartimente direct subordonate Directorului General al Societăţii IAR S.A., inclusiv Departamentul Calitate;

b) Direcţia Dezvoltare-Producţie, din care fac parte compartimentele de proiectare, programe/calcule/certificări şi compartimentele de pregătire/urmărire a producţiei, tehnolog şef, secţiile de producţie;

c) Direcţia Comercială şi Economică, din care fac parte compartimentele economice şi comerciale.

La data de 31.12.2022 societatea avea următoarea structură de personal, ce nu diferă semnificativ în raport cu anii 2020 şi 2021:

- directori executivi

2

- şefi compartimente

18

- studii superioare                         

101

- studii medii de specialitate

17

- maiştri

11

- inspectori tehnici de calitate

11

- muncitori direct și indirect productivi

186

- muncitori auxiliari

11

- muncitori necalificați

4

Vârsta medie a personalului salariat al Societăţii IAR S.A., la finele anului 2022, a fost de 49 ani la nivel de societate, în condițiile în care vârsta medie la bărbaţi a fost de 49,5 ani şi la femei de 48,5 ani. La data de 31.12.2022, bărbaţii reprezentau 75,07% din totalul de personal, diferenţa fiind reprezentată de femei.

Din totalul salariaţilor societăţii, 62,88% sunt membri ai Sindicatului Liber Independent “ICA”.

1.1.5.b Raportul dintre manager şi angajaţi. Elemente conflictuale.

Baza relaţiilor de muncă din Societatea IAR S.A. o reprezintă Contractul Colectiv de Muncă aplicabil la nivel de societate. Atât conducerea administrativă, cât şi cea executivă a Societăţii IAR S.A. au manifestat în mod constant o atitudine de colaborare şi înţelegere cu salariaţii societăţii şi, implicit, cu reprezentanţii S.L.I. “ICA”.

Pe parcursul anului 2022 la Societatea IAR S.A. nu au existat conflicte de muncă şi nici elemente conflictuale.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de bază a Societăţii IAR S.A. asupra mediului înconjurător in anul 2022

Activitatea Societăţii IAR SA este reglementată din punct de vedere al protecţiei mediului prin Autorizaţia Integrată de Mediu nr. BV1 din 18.07.2014 revizuită la 24.05.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov, valabilă până la 18.07.2024 care include și Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 66 din 09.06.2021 emisă de Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov, valabilă până la 09.06.2026.

În aceste acte de reglementare sunt stabilite condiţiile şi parametrii de funcţionare pentru activităţile existente, care să garanteze că unitatea corespunde prevederilor privind prevenirea si controlul integrat al poluării.

Activităţile legate de protecţia mediului în cursul anului 2022 s-au desfăşurat în conformitate cu cerinţele specifice legislaţiei de mediu şi cu cerinţele impuse în autorizaţia integrată de mediu deţinută de IAR SA.

Trebuie precizat faptul că Societatea IAR S.A a întreprins toate demersurile necesare obținerii avizelor de mediu impuse prin certificatele de urbanism aferente lucrărilor de reabilitare/modernizare/reamplasare efectuate la imobilizările corporale Atelier Vopsitorie Finală, Remiza PSI şi Garaj.

Pe parcursul anului 2022 societatea a monitorizat calitatea factorilor de mediu: apă, aer, sol, în colaborare cu firme si laboratoare acreditate: ECOSIMPLEX NOVA Bucureşti pentru emisii în aer, ECOBREF Braşov pentru audituri si documentatie de specialitate de mediu, SGA Brașov pentru analiza apelor uzate evacuate, REMAT Braşov, COMPREST si SC ECO ELA IMPORT EXPORT SRL pentru preluarea si eliminarea deşeurilor rezultate din activitatea societăţii. În decursul anului 2022 s-au inregistrat depasiri ale valorii minime de 2mg/l pentru azotul amoniacal, respectiv 2,75 mg/l amoniu din apa epurată (efluent). Ca urmare a acestui fapt, conducerea societății a decis ca odată cu realizarea Aeroportului Internaţional, poziţionat în vecinătatea societăţii noastre, să facă demersurile necesare pentru racordarea la rețeaua de canalizare a Regiei Autonome Apa Brașov.

Au fost efectuate toate raportările impuse atât prin autorizaţie, cât şi alte raportări şi situaţii solicitate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor, Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov.

Cu ocazia controalelor pe linie de protecţie a mediului şi respectarea legislaţiei de mediu efectuate de către Garda de Mediu - Comisariatul Judeţean Braşov, Administraţia Naţională Apele Române-Direcţia Bazinală Olt şi Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov, s-a constatat faptul că IAR SA îşi onorează obligaţiile de mediu.

1.1.7. Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare – societatea nu derulează activităţi de cercetare şi dezvoltare, nefiind cazul aplicării unor politici specifice acestui domeniu.

În cadrul IAR S.A. activează o organizație de proiectare, în curs de certificare în conformitate cu RMAR 21 J. Atelierele de proiectare asigură suportul pentru activitățile de producție și întreținere și realizează proiectele privind modernizarea elicopterelor conform cerinţelor contractuale.

În cursul anului 2022 organizația de proiectare a IAR SA a finalizat activitățile de proiectare a unor sisteme noi pentru extinderea capacităților operaționale pentru elicopterele IAR 330 L Puma NAVAL. Sistemele au parcurs procedurile de omologare internă, certificare cu Autoritatea Aeronautică Militară Națională și de calificare cu clientul.

Organizația de proiectare a IAR a demarat activități de definire a unor noi variante de produse care să corespundă cerințelor Forțelor Aeriene și Forțelor Navale. Acestea au fost concretizate în specificațiile tehnice ale unor produse care au fost contractate. Activitatea de proiectare pentru aceste produse a fost începută la sfîrșitul anului 2022 și va continua pe parcursul anului 2023 și 2024 cu realizarea proiectelor de execuție și activități de certificare/calificare.

Independent de activitățile desfășurate de organizația de proiectare, în urma demersurilor întreprinse de Societatea IAR SA în anii 2021-2022, s-a cristalizat proiectul “ PARC TEHNOLOGIC ȘI ȘTIINTIFIC IAR” destinat să asigure servicii de inovare, suport pentru transfer tehnologic și testarea de tehnologii inovative în domeniul aviației, dezvoltate atât de către IAR SA, cât și de către universitățile și companiile inovative din componența Agenției de Dezvoltare Regională, Regiunea Centru cât și la nivel național. Parcul va asigura suport pentru transferul tehnologiilor dezvoltate către companii sau consorții de companii care vor pune în producție sau vor implementa inovațiile și tehnologiile pe scară largă.

Proiectul obținut cu finanțare europeană are un buget eligibil inițial de 29.254.149,02 RON, respectiv 6.000.727,99 EURO din care 24.583.318,50 RON, respectiv 5.042.628,56 EURO fără TVA.

În acest context, la data de 13.05.2022 a fost aprobat Contractul de Acordare a Sprijinului Financiar nr. 17473 din 13.05.2022 aferent Fișei de proiect: ”PARC TEHNOLOGIC ȘI ȘTIINTIFIC IAR”, ce are ca obiect acordarea de sprijin financiar, sub formă de ajutor de minimis, către IAR SA a cărei solicitare de sprijin a fost aprobată în cadrul proiectului Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă Cod Smis: 2014+: 141193/Cod Proiect 1.1.140, pentru un buget de maximum 736.049,4 RON.

Proiectul a fost atribuit unui executant, conform procedurilor specifice și se află în derulare, având ca termen de finalizare a contractului 17473/13.05.2022, data de 30.05.2023.

1.1.8. Evaluarea activităţii societăţii privind managementul riscului

Prin natura activităţilor efectuate, societatea este expusă unor riscuri variate, care includ și următoarele riscuri financiare: riscul variațiilor de curs valutar, riscul de rată a dobânzii, riscul de lichiditate, riscul de credit.

Riscul variațiilor de curs valutar: Societatea este expusă fluctuaţiilor cursului de schimb valutar pentru disponibilităţile, creanţele şi datoriile înregistrate în alte valute, în principal USD şi Euro.

Societatea, funcţie de disponibilităţile sale la un moment dat, în diferite valute, cumpără acele valute de care are nevoie pentru efectuarea plăţilor importurilor de completare necesare de la diferiţi furnizori. Riscul variațiilor de curs nu a avut un impact semnificativ în anul 2022, în ciuda unei deteriorări puternice a ratelor de schimb RON/euro și RON/USD, mulțumită unui management activ și monitorizării situației.

Societatea nu a utilizat instrumente financiare derivate de protecţie împotriva fluctuaţiilor de curs.

Riscul de rată a dobânzii: Fluxurile de numerar operaţionale ale societăţii sunt afectate de variaţiile înregistrate pe piaţa bancară a ratei de dobândă, deoarece, în prezent societatea, utilizează o linie de credit care asigură emiterea scrisorilor de garanție bancară necesare contractelor comerciale și finanțarea producției, atunci când este cazul.

Riscul de lichiditate (cash-flow): Conducerea societăţii a asigurat şi asigură un management prudent al riscului de lichiditate, urmărind în permanenţă menţinerea de numerar suficient, astfel încât să-şi poată onora la termen toate plăţile ajunse la scadenţă.

Facilitatea de finanțare asigurată prin linia de credit angajată de societate reduce riscul de lichiditate.

Riscul de credit: Societatea desfășoară relații comerciale numai cu terți recunoscuți, care justifică finanțarea pe credit. Politica societății este ca toți clienții care doresc să desfășoare relații comerciale în condiții de creditare să facă obiectul procedurilor de verificare. Mai mult decât atât, soldurile de creanțe sunt monitorizate permanent, având ca rezultat o expunere nesemnificativă a societății la riscul unor creanțe neîncasabile.

Conducerea societăţii, funcţie de situaţia curentă din piaţă, a luat măsurile necesare pentru continuarea activităţii în condiţii de profitabilitate. Aceasta a urmărit şi urmăreşte în permanenţă reducerea la minimum a efectelor potenţial adverse, asociate factorilor de risc prezentaţi, asupra performanţei financiare a societăţii.

Societatea desfăşoară relaţii comerciale numai cu terţi recunoscuţi.

Aşa cum reiese şi din Regulamentul Intern al Consiliului de Administraţie al IAR SA, societatea are stabilit un cadru eficient pentru identificarea, monitorizarea şi gestiunea riscurilor.

În societate este implementat un sistem de gestiune a riscului, acesta fiind descris la capitolul 3 – Declaraţia de guvernanţă corporativă.

Societatea nu face obiectul niciunei pretenţii patrimoniale de natură juridică.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societăţii

1.1.9.a Prezentarea şi analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societăţii comerciale comparativ cu aceeasi perioadă a anului anterior

Societatea IAR S.A. are în vedere asigurarea serviciilor de întreținere, reparații și reparații capitale pentru flotele de elicoptere IAR 316B Alouette III și IAR 330 PUMA deținute de beneficiari interni, precum și pe cele de modernizare a lor conform cerințelor beneficiarilor, având încheiate o serie de acorduri cadru cu componentele sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională pentru perioada 2023-2026.

Prin derularea acestor contracte, Societatea IAR S.A. are posibilitatea ca, pentru anii viitori, să îşi încarce capacităţile de producţie şi să-şi ocupe forţa de muncă înalt specializată, cu efecte pozitive şi asupra menţinerii capacităţilor de producţie ale subcontractorilor săi autorizaţi: Turbomecanica SA Bucureşti, Aerostar SA Bacău, Aeroteh SA Bucureşti şi Aerofina SA Bucureşti.

Aşa cum reiese din programul de acţiuni ce pune în operă strategia de dezvoltare a industriei naţionale de securitate în domeniul aeronautic:

- Societatea IAR S.A. va fi implicată în programul naţional privind achiziţionarea de elicoptere de către instituţiile din Sistemul Național de Apărare / alte instituţii bugetare – program pentru următorii 10-20 ani,

- Societatea IAR S.A. va lua măsurile care se impun în vederea mentinerii sale ca centru naţional de mentenanţă elicoptere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 232/2016.

Toate măsurile cuprinse în acest program de acţiuni vor influenţa pozitiv, semnificativ, dinamica dezvoltării Societăţii IAR S.A. pe termen mediu şi lung.

În paralel, Societatea IAR S.A. urmăreşte obţinerea unor comenzi din partea altor companii externe de aviaţie, inclusiv prin participarea la stingerea obligațiilor de offset ale acestora.

Totodată, în cazul în care IAR SA va fi implicată în programul de fabricaţie de serie a unor subansamble şi cablaje electrice pentru elicopterele medii și grele ce urmează a fi produse de aceasta în colaborare cu parteneri consacrați, politicile, strategiile, activităţile şi operaţiunile societăţii vor fi influenţate semnificativ.

Pe viitor, Societatea IAR S.A. va continua să asigure utilităţi şi servicii pentru toţi agenţii economici din cadrul Parcului Tehnologic Aeronautic Braşov.

De asemenea, Societatea IAR S.A. poate să iniţieze/participe la alte programe în cadrul Parcului Tehnologic Aeronautic, în conexiune cu realizarea Aeroportului Internaţional Ghimbav – Braşov, cum ar fi: dezvoltarea de facilităţi aeroportuare,  asigurarea serviciilor heliport, implicarea în programe de mentenanţă / modernizare avioane, închiriere de active.

Evoluţia indicatorilor lichiditate curentă şi lichiditate imediată pe parcursul ultimilor 4 ani este următoarea:

Indicator

Perioada analizată

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

Indicatorul lichidităţii curente

3,38

3,39

2,42

1,56

Indicatorul lichidităţii imediate

0.72

0,61

0,72

0,84

1.1.9.b Prezentarea şi analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, asupra situaţiei financiare a Societăţii IAR SA comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut - nu este cazul

1.1.9.c Prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază

Produsele şi serviciile pe care societatea le valorifică atât pe plan intern, cât şi la export, sunt destinate, în principal, utilizatorilor bugetari care, în principiu, fac parte din sistemele naţionale ale forţelor de siguranţă şi securitate.

Din acest motiv, volumul contractelor depinde în foarte mare măsură atât de necesarul beneficiarilor, dar mai ales de alocaţiile bugetare ce îi vizează.

Creşterea alocaţiilor bugetare pentru Ministerul Apărării Naţionale la 2,5% din PIB, ar putea avea repercursiuni pozitive şi asupra IAR S.A., prin creşterea volumului de activitate şi, implicit, a cifrei de afaceri / veniturilor nete ale societăţii.

În plus, implementarea strategiei de dezvoltare a industriei de securitate va afecta în mod semnificativ veniturile din activitatea de bază a societăţii.

Incheierea contractelor de mentenanta PUMA SM va duce la cresterea semnificativa a volumului de export in urmatorii ani.

În cazul în care IAR SA va fi implicată în programe de fabricaţie elicoptere ce urmează a fi achiziţionate de România, politicile, strategiile, activităţile şi operaţiunile societăţii vor fi influenţate semnificativ.

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂŢII IAR S.A.

2.1 Amplasarea şi caracteristicile principalelor capacităţi de producţie

În prezent, activele Societăţii IAR S.A. sunt amplasate în obiective distinct evidenţiate în situaţiile patrimoniale ale societăţii.

Obiectivele declarate ale societății privind produsele și serviciile oferite principalilor clienți (vezi prezentarea de la cap 1.1.2) impun realizarea unor ample lucrări de modernizare a facilităților de producție, dar și de dotarea acestora cu mașini / utilaje / echipamente / bancuri de încercări / dispozitive de control, etc.

La acestea se adaugă faptul că o parte dintre echipamentele și instalațiile deținute în prezent de societate au un avansat grad de uzură fizică și morală, impunându-se înlocuirea acestora cu unele noi, de ultimă generație.

Pentru realizarea acestor acțiuni, conducerea societății a identificat un necesar de investiții pentru anul 2023 de 20 milioane lei, sumă ce va fi afectată de valoarea, necunoscută la acest moment, a investițiilor ce ar trebui realizate în vederea asigurării condițiilor minime impuse de eventualele programe viitoare de elicoptere în care societatea ar putea fi implicată.

Pentru anul 2022 conducerea societății a identificat un necesar de investiții în valoare de 20,000 milioane lei, finanțate din surse proprii, concretizate în:

1) lucrări de reabilitare/modernizare efectuate la imobilizările corporale existente:

- racordare stație de pompare ape menajere și tehnologice la Compania Apa Brașov,

- modernizarea tratament termic oțeluri

- refacere împrejmuire (gard, iluminat, supraveghere)

- asfaltare incintă IAR și parcare

- reabilitare obiectiv 103, 103a

- reabilitare pardoseală industrială Hală Montaj General

2) achiziţii de utilaje, accesorii de producţie, mic utilaj, A.M.C.-uri, dintre care, cele mai importante sunt: mașină de rulat filete, baie decadmiere, aparat de mixat vopsele, spectrometru, bancuri de lucru, AMC-uri, carucioare si organizatoare, mașina de frezat contur tip Watkin, pasarele decapare, etc.

3) achiziţii de produse IT realizate/demarate/continuate din 2021:

- implementarea și dezvoltarea unui sistem de planificare a resurselor intreprinderii ERP,

- acţiune de modernizare a componentelor hard şi soft: multifuncționale, servere, firwall, soluție „telefonie IP”.

Capacitățile de producție din proprietatea IAR SA vor suporta modernizări și pe parcursul următorilor ani, prin investițiile ce urmează a fi realizate pentru asigurarea condițiilor tehnice și tehnologice necesare derulării activităţilor productive.

Activele rămase neutilizate în urma reorganizării activităţilor ce au avut loc de-a lungul timpului, şi care nu prezintă niciun interes pentru dezvoltarea actuală şi pe termen mediu a societăţii, sunt în conservare, urmând ca, în conformitate cu aprobările date de către organele de conducere competente, să fie valorificate prin închiriere sau vânzare.

2.2 Gradul general de uzură a proprietăţilor Societăţii IAR S.A. se prezintă astfel:

 • clădirile şi obiectivele în care societatea îşi desfăşoară activitatea în mod curent au un grad de uzură cuprins între 10% şi 35% funcţie de anul punerii lor în funcţiune şi de lucrările de modernizare la care acestea au fost supuse.

 • mijloacele fixe, obiectele de inventar şi echipamentele tehnologice utilizate au un grad de uzură cuprins între 25% şi 50%, atingându-se punctual și un nivel mai mare.

 • gradul de uzură este cuprins între 30% şi 60% şi la alte obiective de natura construcţiilor (clădiri, drumuri, platforme) aflate în conservare;

 • reţelele exterioare de energie termică, apă/canal, aer, au un grad de uzură cuprins între 0% (rețeaua de apă, rețeaua de distribuiție gaze naturale) şi 25%.

2.3 Probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale deţinute de IAR SA-nu este cazul

3. Declaraţia de guvernanţă corporativă

3.1. Declaraţia privind conformitatea cu Codul de Guvernanţă Corporativă al BVB

Declaraţia privind conformarea Societăţii IAR SA în anul 2022 la prevederile Codului de Guvernanţă Corporativă al BVB este prezentată în cele ce urmează:

Prevederile din Codul de Guvernanţă Corporativă

Respectă

Nu respectă,

sau respectă parţial

Motivul de neconformitate

A1 - Toate societăţile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care include termenii de referinţă/responsabilităţile Consiliului şi funcţiile cheie de conducere ale societăţii, şi care aplică, printre altele, Principiile Generale din Secţiunea A.

x

A2 - Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse în regulamentul Consiliului. În orice caz, membrii Consiliului trebuie să notifice Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni şi să se abţină de la participarea la discuţii (inclusiv prin neprezentare, cu excepţia cazului în care neprezentarea ar împiedica formarea cvorumului) şi de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naştere conflictului de interese respectiv.

x

A3 - Consiliul de Administraţie sau Consiliul de Supraveghere trebuie să fie format din cel puţin cinci membri.

xA4 - Majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie trebuie să nu aibă funcţie executivă. Cel puţin un membru al Consiliului de Administraţie sau al Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independent în cazul societăţilor din Categoria Standard. În cazul societăţilor din Categoria Premium, nu mai puţin de doi membri neexecutivi ai Consiliului de Administraţie sau ai Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independenţi. Fiecare membru independent al Consiliului de Administraţie sau al Consiliului de Supraveghere, după caz, trebuie să depună o declaraţie la momentul nominalizării sale în vederea alegerii sau realegerii, precum şi atunci când survine orice schimbare a statutului său, indicând elementele în baza cărora se consideră că este independent din punct de vedere al caracterului şi judecăţii sale şi după următoarele criterii:

A.4.1. nu este Director General/director executiv al societăţii sau al unei societăţi controlate de aceasta şi nu a deţinut o astfel de funcţie în ultimii cinci (5) ani;

A.4.2. nu este angajat al societăţii sau al unei societăţi controlate de aceasta şi nu a deţinut o astfel de funcţie în ultimii cinci (5) ani;

A.4.3. nu primeşte şi nu a primit remuneraţie suplimentară sau alte avantaje din partea societăţii sau a unei societăţi controlate de aceasta, în afară de cele corespunzătoare calităţii de administrator neexecutiv;

A.4.4. nu este sau nu a fost angajatul sau nu are sau nu a avut in cursul anului precedent o relaţie contractuală cu un acţionar semnificativ al societăţii, acţionar care controlează peste 10% din drepturile de vot, sau cu o companie controlată de acesta;

A.4.5. nu are şi nu a avut în anul anterior un raport de afaceri sau professional cu societatea sau cu o societate controlată de aceasta, fie în mod direct fie în calitate de client, partener, acţionar, membru al Consiliului/Administrator, director general / director executiv sau angajat al unei societăţi dacă, prin caracterul său substanţial, acest raport îi poate afecta obiectivitatea;

A.4.6. nu este şi nu a fost în ultimii trei ani auditorul extern sau intern ori partener sau asociat salariat al auditorului financiar extern actual sau al auditorului intern al societăţii sau al unei societăţi controlate de aceasta;

A.4.7. nu este director general/director executiv al altei societăţi unde un alt director general/director executiv al societăţii este administrator neexecutiv;

A.4.8. nu a fost administrator neexecutiv al societăţii pe o perioadă mai mare de doisprezece ani;

A.4.9. nu are legături de familie cu o persoană în situaţiile menţionate la punctele A.4.1. si A.4.4.

x

A 5 - Alte angajamente şi obligaţii profesionale relative permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv poziţii executive şi neexecutive în Consiliul unor societăţi şi instituţii non-profit, trebuie dezvăluite acţionarilor şi investitorilor potenţiali înainte de nominalizare şi în cursul mandatului său.

x


A 6 - Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informaţii privind orice raport cu un acţionar care deţine direct sau indirect acţiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligaţie se referă la orice fel de raport care poate afecta poziţia membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.

x

A 7 - Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activităţii Consiliului.

x

A 8 - Declaraţia privind guvernanţa corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Preşedintelui sau a comitetului de nominalizare şi, în caz afirmativ, va rezuma măsurile cheie şi schimbările rezultate în urma acesteia. Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile şi frecvenţa procesului de evaluare.

x

A 9 - Declaraţia privind guvernanţa corporativă trebuie să conţină informaţii privind numărul de întâlniri ale Consiliului şi comitetelor în cursul ultimului an, participarea administratorilor (în persoană şi în absenţă) şi un raport al Consiliului şi comitetelor cu privire la activităţile acestora.

x

A 10 - Declaraţia privind guvernanţa corporativă trebuie să cuprindă informaţii referitoare la numărul exact de membri independenţi din Consiliul de Administraţie sau din Consiliul de Supraveghere.

x

A 11 - Consiliul societăţilor din Categoria Premium trebuie să înfiinţeze un comitet de nominalizare format din membri neexecutivi, care va conduce procedura nominalizărilor de noi membri în Consiliu şi va face recomandări Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie să fie independentă.

x

Nu este cazul.

B 1 - Consiliul trebuie să înfiinţeze un comitet de audit în care cel puţin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzând preşedintele, trebuie să fi dovedit ca au calificare adecvată relevantă pentru funcţiile şi responsabilităţile comitetului. Cel puţin un membru al comitetului de audit trebuie să aibă experienţă de audit sau contabilitate dovedită şi corespunzătoare. În cazul societăţilor din Categoria Premium, comitetul de audit trebuie să fie format din cel puţin trei membri şi majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenţi.

x

B 2 - Preşedintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent.

x

B 3 - In cadrul responsabilităţilor sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern.

x

B 4 - Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea şi cuprinderea funcţiei de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului şi de control intern prezentate către comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea şi eficacitatea cu care conducerea executivă soluţionează deficienţele sau slăbiciunile identificate în urma controlului intern şi prezentarea de rapoarte relevante în atenţia Consiliului.

x

B 5 - Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacţiile societăţii şi ale filialelor acesteia cu părţile afiliate.

x

B 6 - Comitetul de audit trebuie să evalueze eficienţa sistemului de control intern şi a sistemului de gestiune a riscului.

x

B 7 - Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor legale şi a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie să primească şi să evalueze rapoartele echipei de audit intern.

x

B 8 - Ori de câte ori Codul menţionează rapoarte sau analize iniţiate de Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de raportări periodice (cel puţin anual) sau adhoc care trebuie înaintate ulterior Consiliului.

x

B 9 - Niciunui acţionar nu i se poate acorda tratament preferenţial fata de alţi acţionari in legătură şi afiliaţii acestora.

x

B 10 - Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice tranzacţie a societăţii cu oricare dintre societăţile cu care are relaţii strânse a carei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societăţii (conform ultimului raport financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului şi dezvăluită în mod corect acţionarilor şi potenţialilor investitori, în măsura în care aceste tranzacţii se încadrează în categoria evenimentelor care fac obiectul cerinţelor de raportare.

x

B 11 - Auditurile interne trebuie efectuate de către o divizie separată structural (departamentul de audit intern) din cadrul societăţii sau prin angajarea unei entităţi terţe independente.

x

B 12 - In scopul asigurării îndeplinirii funcţiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie să raporteze din punct de vedere funcţional către Consiliu prin intermediul comitetului de audit. În scopuri administrative şi în cadrul obligaţiilor conducerii de a monitoriza şi reduce riscurile, acesta trebuie să raporteze direct directorului general.

x

C 1 - Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare şi să includă în raportul anual o declaraţie privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei. Politica de remunerare trebuie formulata astfel încât să permită acţionarilor înţelegerea principiilor şi a argumentelor care stau la baza remuneraţiei Consiliului şi a Directorului General, precum şi a membrilor Directoratului în sistemul dualist. Aceasta trebuie să descrie modul de conducere a procesului şi de luare a deciziilor privind remunerarea, sa detalieze componentele remuneraţiei conducerii executive (precum salarii, prime anuale, stimulente pe termen lung legate de valoarea acţiunilor, beneficii în natura, pensii şi altele) şi să descrie scopul, principiile şi prezumţiile ce stau la baza fiecărei componente (inclusiv criteriile generale de performanţă aferente oricărei forme de remunerare variabilă). În plus, politica de remunerare trebuie să specifice durata contractului directorului executiv şi a perioadei de preaviz prevăzută în contract, precum şi eventuala compensare pentru revocare fără justa cauză.

x


Raportul privind remunerarea trebuie să prezinte implementarea politicii de remunerare pentru persoanele identificate în politica de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei. Orice schimbare esenţială intervenită în politica de remunerare trebuie publicată în timp util pe pagina de internet a societăţii.

D 1 - Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relaţii cu Investitorii – indicându-se publicului larg persoana/ persoanele responsabile sau unitatea organizatorică. În afară de informaţiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o secţiune dedicată Relaţiilor cu Investitorii, în limbile română şi engleză, cu toate informaţiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:

D 1.1 - Principalele reglementari corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunările generale ale acţionarilor;

D 1.2 - CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societăţii, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziţii executive şi neexecutive în consilii de administraţie din societăţi sau din instituţii non-profit;

D 1.3 - Rapoartele curente şi rapoartele periodice (trimestriale, semestriale şi anuale) – cel puţin cele prevăzute la punctul D.8 – inclusiv rapoartele curente cu informaţii detaliate referitoare la neconformitatea cu prezentul Cod;

D 1.4 - Informaţii referitoare la adunările generale ale acţionarilor: ordinea de zi şi materialele informati care susţin propunerile de candidaţi pentru alegerea în Consiliu, împreună cu CV-urile profesionale ale acestora; întrebările acţionarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi şi răspunsurile societăţii, inclusiv hotărârile adoptate;

D 1.5 - Informaţii privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor şi a altor distribuiri către acţionari, sau alte evenimente care conduc la dobândirea sau limitarea drepturilor unui acţionar, inclusive termenele limită şi principiile aplicate acestor operaţiuni. Informaţiile respective vor fi publicate într-un termen care să le permită investitorilor să adopte decizii de investiţii;

D 1.6 - Numele şi datele de contact ale unei persoane care va putea să furnizeze, la cerere, informaţii relevante;

D 1.7 - Prezentările societăţii (de ex., prezentările pentru investitori, prezentările privind rezultatele trimestriale etc.), situaţiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit şi rapoartele anuale.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

D 2 - Societatea va avea o politică privind distribuţia anuală de dividende sau alte beneficii către acţionari, propusă de Directorul General sau de Directorat şi adoptată de Consiliu, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intenţionează să le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distribuţie către acţionari vor fi publicate pe pagina de internet a societăţii.

xD 3 - Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că acestea sunt făcute publice sau nu. Previziunile se referă la concluzii cuantificate ale unor studii ce vizează stabilirea impactului global al unui număr de factori privind o perioadă viitoare (aşa numitele ipoteze): prin natura sa, aceasta proiecţie are un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putând diferi în mod semnificativ de previziunile prezentate iniţial. Politica privind previziunile va stabili frecvenţa, perioada avută în vedere şi conţinutul previziunilor. Daca sunt publicate, previziunile pot fi incluse numai în rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind previziunile va fi publicată pe pagina de internet a societăţii.

x

D 4 - Regulile adunărilor generale ale acţionarilor nu trebuie să limiteze participarea acţionarilor la adunările generale şi exercitarea drepturilor acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare, cel mai devreme, începând cu următoarea AGA.

x

D 5 - Auditorii externi vor fi prezenţi la adunarea generală a acţionarilor atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări.

x

D 6 - Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acţionarilor o scurtă apreciere asupra sistemelor de control intern şi de gestiune a riscurilor semnificative, precum şi opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunării generale.

x

D 7 - Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acţionarilor în baza unei invitaţii prealabile din partea Consiliului. Jurnaliştii acreditaţi pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acţionarilor, cu excepţia cazului în care Preşedintele Consiliului hotărăşte în alt sens.

x

D 8 - Rapoartele financiare trimestriale şi semestriale vor include informaţii atât în limba română, cât şi în limba engleză referitoare la factorii cheie care influenţează modificări în nivelul vânzărilor, al profitului operaţional, profitului net şi al altor indicatori financiari relevanţi, atât de la un trimestru la altul, cât şi de la un an la altul.

x

D 9 - O societate va organiza cel puţin două şedinţe/teleconferinţe cu analiştii şi investitorii în fiecare an. Informaţiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secţiunea relaţii cu investitorii a paginii de internet a societăţii la data şedinţelor/teleconferinţelor.

x

D 10 - În cazul în care o societate susţine diferite forme de expresie artistică şi culturală, activităţi sportive, activităţi educative sau ştiinţifice şi consideră că impactul acestora asupra caracterului inovator şi competitivităţii societăţii fac parte din misiunea şi strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa în acest domeniu.

Nu este cazul


3.2. Informaţii privind componenţa, responsabilităţile şi activităţile consiliului şi ale comitetelor

3.2.1. Consiliul de Administraţie al Societăţii IAR S.A. este format din 5 membri.

a. Componenţă, calificări şi experienţă

Nr crt

Nume şi prenume

Funcţia la Societatea IAR SA

Calificare

Perioada mandatului actual

1

Claudia BENCHESCU

Președinte C.A.

economist

24.10.2021-24.02.2022

2

Ruxandra-Rodica ANGHEL

Președinte C.A.

inginer

25.02.2022-28.02.2023

3

Iulia-Gabriela TĂNASE

Administrator

inginer

24.10.2021-24.02.2022

4

Horațiu Cătălin BARBU

Administrator

inginer

24.10.2021-24.02.2022

5

Mihai Aurel DONȚU

Administrator

economist

24.10.2021-28.02.2023

6

Liviu COCOȘ

Administrator

economist

24.10.2021-28.02.2023

7

Tiberiu ȚICLEA

Administrator

avocat

25.02.2022-27.12.2022

8

Răzvan POPA

Administrator

ziarist

25.02.2022-27.12.2022

9

Cristian MĂRIȘTEANU

Administrator

inginer

28.12.2022-28.02.2023

10

Haralambie VOICILAȘ

Administrator

avocat

28.12.2022-28.02.2023

Niciunul dintre cei mai înainte nominalizaţi: nu are vreun acord, înţelegere sau legătură cu alte persoane, în baza cărora să fi fost numit ca administrator la Societatea IAR S.A., nu a încheiat nici un fel de tranzacţie cu Societatea IAR S.A., nu a participat la capitalul social al Societăţii IAR S.A.

b. Experienţa profesională a membrilor consiliului de administraţie al Societăţii IAR S.A.

1. Începând cu anul 2013 doamna Claudia BENCHESCU, administrator provizoriu ne-executiv al Societăţii IAR SA începând cu data de 24.10.2021, a deţinut următoarele funcţii de conducere și/sau administrare:

PERIOADA

COMPANIA / FUNCŢIA DEŢINUTĂ

10.2021 – 02.2022

IAR SA – Interim non-executive member of the Board of Directors

08.2013 – 11.2014

ASF – Șef Serviciu Protocol

11.2016 – 11.2017

Institutul de Studii Populare – Director

11.2020 – prezent

MAI – Subsecretar de Stat

Doamna Claudia BENCHESCU are următoarele certificări profesionale / formări profesionale:

- studii de lungă durată:

○ Academia de Studii Economice București, Facultatea de Economie Generală – 2005-2008 (licență)

○ Academia de Studii Economice București, Facultatea de Marketing – 2008-2010 (masterat Marketing, Management)

○ SNSPA București – 2018-prezent (masterat Guvernare și Societate)

- diverse studii de scurtă durată / instruiri / certificări

2. Începând cu anul 2011, doamna Ruxandra-Rodica ANGHEl, administrator provizoriu ne-executiv al Societății IAR SA începând cu data de 25.02.2022, a deţinut următoarele funcţii de conducere:

PERIOADA

COMPANIA / FUNCŢIA DEŢINUTĂ

12.2017–06.2021 și 02.2022-02.2023

Societatea IAR SA – Administrator provizoriu ne-executiv

2013 – prezent

Ministerul Economiei - Director Direcția Industria de Aparare

2011 - 2012

SC Vel Service SA Bucuresti – Director Tehnic

Doamna Ruxandra-Rodica ANGHEL are următoarea pregătire profesională:

- studii de lungă durată: Institutul Politehnic Bucureşti/Facultatea de Metalurgie – licență 1988

- studii de scurtă durată:

○ curs postuniversitar de management al instituțiilor publice, Academia de Studii economice, Bucureşti 2007 – 2008

○ curs post universitar de formare și dezvoltare profesională continuă în domeniul managementul protecției infrastructurilor critice, Academia Forțelor Terestre – Nicolae Bălcescu – Sibiu, 2007

○ multiple cursuri de scurtă durată, în domeniul managementului și comunicării

- experienţă: începând cu anul 1998 doamna Ruxandra-Rodica Anghel a ocupat diverse funcții de top-management.

3. Începând cu anul 2006, doamna Iulia Gabriela TĂNASE, administrator provizoriu ne-executiv și independent al Societății IAR SA începând cu data de 24.10.2021, a deţinut următoarele funcţii de conducere și/sau administrare:

PERIOADA

COMPANIA / FUNCŢIA DEŢINUTĂ

10.2021 – 02.2022

IAR SA – Interim non-executive member of the Board of Directors

02.2006 – 09.2007

SC DAMAI PROD & CONS LTD SRL – Director executiv

11.2011-06.2012

SC SERVICII ELECTRONICE DE ACHIZITII PRIVATE SRL – DIRECTOR GENERAL

07-2021 – prezent

MEAT – EXERCITARE ATRIBUTII DIRECTOR ADJUNCT

Doamna Iulia Gabriela TĂNASE are următoarele certificări profesionale / formări profesionale:

- studii de lungă durată:

○ Universitatea Politehnică București, Facultatea de Inginerie Mecanică – 1997-2003 – licență în Mecatronică

○ Universitatea Politehnică București, Facultatea de Inginerie Mecanică – 2020-prezent – masterat în Comunicare Managerială

- diverse studii de scurtă durată / instruiri / certificări

4. Începând cu anul 2006, domnul Horațiu Cătălin BARBU, administrator provizoriu ne-executiv și independent al Societăţii IAR SA începând cu data de 24.10.2021, a deţinut următoarele funcţii de conducere și administrare:

PERIOADA

COMPANIA / FUNCŢIA DEŢINUTĂ

10.2021 – 02.2022

IAR SA – Interim non-executive member of the Board of Directors

2006 - 2014

MApN – Șef Serviciu Managementul Resurselor și Fluxului Informațional

Domnul Horațiu Cătălin BARBU are următoarele certificări profesionale / formări profesionale:

- studii de lungă durată:

○ Universitatea Politehnică București, Facultatea de Electrotehnică – 1996-1998 – licență

○ Școala militară de ofițeri activi de artilerie și rachete antiaeriene Leontin SĂLĂJAN Brașov – studii universitare de scurtă durată 1984-1987

- diverse studii de scurtă durată / instruiri / certificări

5. Începând cu anul 2010 domnul Mihai Aurel DONTU, administrator provizoriu ne-executiv și independent al Societăţii IAR SA începând cu data de 24.10.2021, a deţinut următoarele funcţii de conducere și administrare:

PERIOADA

COMPANIA / FUNCŢIA DEŢINUTĂ

02.2020-06.2021 și 10.2021-02.2023

Societatea IAR SA – Administrator provizoriu ne-executiv

2016 – prezent

SC DONAD TURISM SRL – Director General

Domnul Mihai Aurel DONTU are următoarea pregătire şi experienţă profesională:

- studii de lungă durată: Academia de Studii Economice, Facultatea Management Contabil - perioada 1992 – 1996

- studii de scurtă durată:

○ Studii aprofundate: Administrația Publică Locală în Procesul de Integrare Europeană, Umiversitatea Lucian Blaga din Sibiu – 2006-2007

- experiență: peste 20 ani experiență în activități administrative (membru CA si reprezentant in AGA unor societăți comerciale)

6. Începând cu anul 2017, domnul Liviu COCOȘ, administrator provizoriu ne-executiv și independent al Societăţii IAR SA începând cu data de 24.10.2021, a deţinut următoarele funcţii de conducere și administrare:

PERIOADA

COMPANIA / FUNCŢIA DEŢINUTĂ

10.2021 - 02.2023

Societatea IAR SA – Administrator provizoriu ne-executiv

10.2017 – 01.2021

SC LACOLI PRODIMPEX SRL – MANAGER ÎN TURISM

10.2019 - prezent

SC OVIVET DISTRIBUTIE SRL – DIRECTOR VÂNZĂRI

10.2020 - prezent

SC CL SOUND CONSTRUCT SRL – DIRECTOR

12.2020 – 07.2021

S. CARFIL SA – ADMINISTRATOR SPECIAL


Domnul Liviu COCOȘ are următoarele certificări profesionale / formări profesionale:

- studii de lungă durată:

○ Universitatea Bioterra București, Facultatea Inginerie și Management Agroturistic – 1993-1998

○ Universitatea Bioterra București – 2005-2007 Masterat Management si Legislație

- diverse studii de scurtă durată / instruiri / certificări

7. Începând cu anul 2014, domnul Tiberiu ȚICLEA, administrator provizoriu ne-executiv și independent al Societății IAR SA începând cu data de 25.02.2022, a deţinut următoarele funcţii de conducere și/sau administrare:

PERIOADA

COMPANIA / FUNCŢIA DEŢINUTĂ

02.2022 – 12.2022

Societatea IAR SA – Administrator provizoriu ne-executiv

04.2014 – prezent

SCP Țiclea Țiclea & Partners – Avocat Asociat Coordonator

09.2018 – 03.2019

TAROM – Director general adjunct

03.2015 – 05.2016

TAROM – ADMINISTRATOR

Domnul Tiberiu ȚICLEA are următoarea pregătire profesională:

- studii de lungă durată:

○ Universitatea București, Facultatea de Drept – 2005-2009

○ Universitatea Paris / Panteon Sorbona, Licență în drept în sistem francez – 2007-2008

○ Universitatea Paris / Panteon Sorbona, Licență în drept în Franța echivalentă cu licența în dept în România – 2008-2009

○ Universitatea Paris / Panteon Sorbona, Master profesional în drept – 2009-2010

○ Universitatea Paris / Panteon Sorbona, Doctorand în drept – 2011-prezent (suspendat pe motivul activității profesionale)

8. Începând cu anul 2009 domnul Răzvan Popa, administrator independent şi neexecutiv al Societăţii IAR SA începând cu data de 25.02.2022, a avut următoarea experienţă profesională:

PERIOADA

COMPANIA / FUNCŢIA DEŢINUTĂ

02.2022 – 12.2022

Societatea IAR SA – Administrator provizoriu ne-executiv

10.2020 - prezent

Primăria Teliu - Administrator public

09.2017 – 07.2019

Parlamentul European - Europarlamentar

06.2012 – 09.2017

Consilier Municipal – Municipiul Brașov

10.2015 – 08.2017

IAR SA – Administrator provizoriu ne-executiv

06.2012 – 06.2014

Primăria Municipiului Braşov - Viceprimar

04.2010 – 06.2012

Consiliul Judeţean Braşov - Consilier

02.2009 – 04.2010

Direcţia Judeţeană pentru Tineret - Director adjunct

Domnul Razvan Popa a absolvit Facultatea de jurnalism din cadrul Universităţii Lucian Blaga Sibiu.

9. Începând cu anul 2017, domnul Cristian MĂRIȘTEANU, administrator provizoriu ne-executiv al Societății IAR SA începând cu data de 28.12.2022, a deţinut următoarele funcţii de conducere și/sau administrare:

PERIOADA

COMPANIA / FUNCŢIA DEŢINUTĂ

12.2022 – 02.2023

IAR SA - Membru al Consiliului de Administraţie

08.2021 – prezent

Ministerul Energiei –Director

11.2019 – 07.2021

Ministerul Fondurilor Europene – Director General

10.2017 – 11.2019

Ministerul Fondurilor Europene – Director Adjunct

Domnul Cristian MĂRIȘTEANU are următoarea pregătire profesională:

- studii de lungă durată:

○ Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir București, Facultatea de Știința Politice – 1998-2002

○ Universitatea Spiru Haret București, Facultatea Finanțe-Bănci - 2009-2012

○ Universitatea Spiru Haret București, Facultatea Finanțe-Bănci – masterat 2013-2015

○ Universitatea București, Centru de Pregătire Economică și Administrativă – studii postuniversitare 2002-2003

10. Domnul Haralambie VOICILAȘ, administrator independent şi neexecutiv al Societăţii IAR SA începând cu data de 28.12.2022, a avut următoarea experienţă profesională:

PERIOADA

COMPANIA / FUNCŢIA DEŢINUTĂ

12.2022 – 02.2023

IAR SA - Membru al Consiliului de Administraţie

1984 – 1988

Judecătoria Sectorului 2 București - Judecător

1990 - 2018

Baroul București - Avocat

1992 – 1998

Universitatea Atheneum, Facultatea de Drept - Lector

Domnul Haralambie VOICILAȘ a absolvit Facultatea de Drept București și cursuri postuniversitare de drept internațional, la aceeași facultate.

3.2.2. Activitatea Consiliului de Administraţie şi a comitetelor consultative din cadrul Consiliului

Activitatea desfăşurată pe parcursul anului 2022 atât de către Consiliul de Administraţie al Societăţii IAR SA, cât şi de către comitetele sale consultative, este sintetizată în tabelul următor:

NUMĂR ȘEDINȚE

2022

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

COMITETUL DE AUDIT

COMITETUL DE NOMINALIZARE ŞI REMUNERARE

10

2

4

Administratorii IAR SA au fost prezenţi la toate şedinţele consiliului, acestea desfășurându-se fie cu participare fizică, fie sub formă de teleconferință, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv.

Secretara Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR SA este doamna Aurelia SUMEDREA. Aceasta este, în acelaşi timp, secretara celor două comitete consultative din cadrul Consiliului.

Pe parcursul anului 2022, Consiliul de Administraţie a abordat pe parcursul şedinţelor sale tematici diverse, de interes pentru societate, după cum urmează:

 • aprobarea planului anual de investiții aferent anului 2022 – mai 2022;

 • avizare BVC 2022 – ianuarie 2022;

 • informări de sinteză privind activitatea desfăşurată de societate între şedinţele Consiliului de Administraţie – la data ţinerii fiecărei şedinţe;

 • analizarea şi avizarea situaţiilor financiare: în cursul lunilor mai şi noiembrie pentru situaţiile trimestriale, în cursul lunii august pentru situaţia semestrială şi în cursul lunii martie pentru situaţiile anuale aferente exerciţiului financiar al anului anterior;

 • elaborarea rapoartelor periodice (trimestriale/semestriale/anuale) – odată cu avizarea situaţiilor financiare aferente respectivelor perioade;

 • aprobarea prelungirii contractului de mandat dintre societate și directorul său general – în cursul lunilor ianuarie, martie, iulie și septembrie 2022;

 • aprobarea CCM 2022-2023 – în cursul lunii iunie 2022;

 • analizarea modului de îndeplinire de către directorul general a criteriilor şi obiectivelor de performanţă aprobate pentru anul 2021 – mai 2022, după aprobarea situaţiilor financiare aferente anului 2020;

 • aprobarea indicatorilor cheie de performanţă aferente exerciţiului financiar în curs – în cursul lunii mai 2022, pe baza BVC 2022;

 • aprobarea participării salariaților la profitul înregistrat la finele anului 2021 – în cursul lunii iulie 2022;

 • orice altă analiză ce intră în competenţa Consiliului de Administraţie – în momentul apariţiei respectivei situaţii;

 • convocarea AGA pentru problematica ce intră în competenţa acesteia.

Aşa cum este prevăzut în Regulamentul Intern al Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR SA, sub conducerea preşedintelui său şi în conformitate cu cele mai bune practici, Consiliul a parcurs procedura de auto-evaluare anuală a sa ca întreg, a comitetelor sale, precum şi a cooperării sale cu directorii, elaborând, pe baza rezultatelor evaluării, planul de acţiune necesar pentru îmbunătăţirea performanţelor Consiliului.

Conform principiilor avute în vedere:

 • evaluarea Consiliului a luat în considerare echilibrul între competenţele, experienţa, independenţa şi cunoştinţele Consiliului, diversitatea acestuia, felul în care Consiliul lucrează ca un întreg şi alţi factori relevanţi pentru eficienţa acestuia;

 • evaluarea performanţelor Consiliului s-a realizat prin interviuri individuale şi de grup

 • procesul de evaluare s-a axat, în principal, pe îndeplinirea a trei obiective:

a) evaluarea modului în care au operat Consiliul şi comitetele sale pe parcursul anului 2021;

b) pregătirea şi discutarea aspectelor importante în activitatea Societăţii;

c) prezenţa administratorilor la şedinţele Consiliului şi ale comitetelor consultative relevante, precum şi implicarea constructivă a acestora în dezbateri şi în procesul decizional.

Scopul evaluării realizate pentru anul 2021 de către Consiliul de Administraţie al IAR SA a fost acela de a arăta dacă fiecare administrator continuă să aducă o contribuţie eficientă şi să demonstreze angajamentul faţă de rolul asumat (inclusiv alocarea de timp pentru şedinţele Consiliului şi comitetelor, precum şi pentru oricare alte atribuţii).

Prin activitatea pe care a desfăşurat-o pe parcursul anului 2022, Comitetul de Audit a urmărit să sprijine Consiliul în principal în îndeplinirea îndatoririlor sale legate de raportarea financiară, controlul intern şi managementul riscurilor.

Activităţile desfăşurate de acest comitet pe parcursul anului 2022 au vizat:

 • monitorizarea independenţei auditorului extern, a obiectivităţii şi eficienţei procesului de audit;

 • monitorizarea şi revizuirea gradului de adecvare şi a eficacităţii funcţiei de audit intern şi a controalelor financiare interne în contextul întregului sistem de management al riscurilor al Societăţii;

 • monitorizarea tranzacţiilor cu părţi implicate (constatând inexistenţa unor astfel de tranzacţii);

 • identificarea persoanelor afiliate IAR SA (constatând faptul că nu există persoane afiliate Societăţii IAR SA);

 • analizarea rapoartelor întocmite de către auditorul intern şi de către comisia responsabilă cu managementul riscului la nivel de societate;

 • monitorizarea integrităţii situaţiilor financiare ale Societăţii;

 • elaborarea unor politici pentru detectarea fraudelor şi prevenirea luării/dării de mită;

Prin activitatea pe care a desfăşurat-o pe parcursul anului 2022, Comitetul de Nominalizare şi Remunerare a oferit asistenţă Consiliului de Administraţie la:

 • analizarea modului în care au fost îndeplinire în anul 2021 criteriile şi obiectivele de performanţă aferente contractului de mandat încheiat cu Directorul General al Societăţii

 • stabilirea, pentru anul în curs, a indicatorilor cheie de performanţă

 • prelungirea contractului de mandat al directorului general al societății.

Comitetul de Nominalizare şi Remunerare a avut astfel un rol important în monitorizarea conducerii executive a IAR SA pe parcursul anului 2022, unul dintre criteriile în baza cărora se realizează evaluarea modului în care Directorul General al IAR SA asigură conducerea executivă a societăţii fiind gradul de îndeplinire a criteriilor şi obiectivelor de performanţă fixate pentru anul 2021.

Trebuie precizat faptul că membrii Comitetului de Nominalizare şi Remunerare nu au derulat activităţi în materie de remunerare a administratorilor si directorului general, în contextul în care Societatea IAR SA, având capital majoritar de stat, a fost supusă reglementărilor legale din domeniu aplicabile societăților cu capital integral de stat.

Principiile privind remunerarea Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR SA, ce au fost stabilite prin aplicarea prevederilor OG nr 26/2013 şi ale OUG 109/2011, fac obiectul Politicii de remunerare a conducerii administrative și executive a Societății IAR SA, politică aprobată prin Hotărârea AGA numărul 05/29.04.2021.

În conformitate cu principiile privind remunerarea Consiliului de Administraţie şi a Directorului General al Societăţii IAR SA, în anul 2022:

 • membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR SA li s-a acordat o indemnizație brută lunară ce a fost stabilită conform Hotărârii AGOA numărul 02/30.01.2018, prin indexarea cu 20% a valorii indemnizației aprobate prin Hotărârea AGA nr 11/28.11.2017, în conformitate cu prevederile art. 18 al OUG 90/2017, în vederea punerii acesteia în acord cu noile contribuţii sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2017.

 • membrii comitetelor consultative din cadrul Consiliului nu sunt remuneraţi suplimentar pentru activitatea desfăşurată în cadrul acestor comitete

 • limita superioară a remuneraţiei fixe cuvenite directorului general al Societăţii IAR SA stabilită prin Hotărârea AGOA nr 01/30.01.2018, este cea corespunzătoare valorii reprezentând de 6 ori media salariilor medii brute lunare pe ultimele 12 luni anterioare numirii acestuia, comunicate de Institutul Naţional de Statistică pentru ramura Construcţiilor de Maşini – Fabricarea de Aeronave și Nave Spațiale (corespunzătoare obiectului principal de activitate al Societăţii IAR SA)

 • limita superioară a componentei variabile anuale a remunerației brute ce poate fi acordată directorului general al IAR SA, stabilită prin Hotărârea AGOA nr 06/27.04.2018, este de 65.000 euro, valoarea efectivă a componentei variabile anuale fiind determinată de gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță fixați anual, grad calculat după aprobarea situațiilor financiare anuale

 • nu sunt prevăzute drepturi speciale de pensii şi/sau beneficii.

Principiile politicii de remunerare sunt postate pe pagina web a societăţii.

3.3. Informaţii privind managementul riscului şi controlul intern

Societatea IAR SA are implementat un cadru eficient pentru identificarea, monitorizarea şi gestiunea riscurilor.

Activitatea de gestionare a riscurilor, ce cuprinde toate procesele privind identificarea, evaluarea şi aprecierea riscurilor, stabilirea responsabilităţilor, luarea de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, revizuirea periodică şi monitorizarea progresului, este reglementată procedural la nivelul Societăţii, în scopul oferirii unei metode prin care managementul riscului al IAR devine operaţional, putând fi astfel eficientizat şi consolidat.

Pe parcursul anului 2022, prin implementarea sistemului de gestiune a riscului, conducerea executivă a societăţii:

 • a identificat riscurile cheie, evaluând şi monitorizând aceste riscuri în funcţie de impactul potenţial şi în funcţie de probabilitatea materializării acestora;

 • a condus activitatea comisiei care răspunde de gestiunea riscurilor la nivelul societăţii;

 • a stabilit indicatorii cheie de risc pentru monitorizarea performanţei societăţii în raport cu tipurile de risc (de ex., risc operaţional, risc de resurse umane, risc juridic etc.);

 • a informat Consiliul de Administraţie, prin intermediul Comitetului de Audit, cu privire la statusul riscurilor semnificative, inclusiv cu privire la acţiunile societăţii în vederea gestionării acestor riscuri.

Sistemul de gestiune a riscului implementat în IAR SA este completat de un sistem de control intern care, pe parcursul anului 2022:

 • a asigurat atât exercitarea funcţiei de control intern (exclusiv auditul intern), aşa cum este ea definită conform legislaţiei de profil în vigoare, cât şi efectuarea controlului gestionar de fond la toate compartimentele şi gestiunile societăţii

 • a prevăzut un nivel corespunzător al politicilor, procedurilor şi proceselor pentru limitarea riscurilor şi îndeplinirea obiectivelor societăţii avute în vedere pentru anul analizat,

 • a avut scopul de a oferi asigurări rezonabile cu privire la îndeplinirea obiectivelor care se încadrează în următoarele categorii: eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor; acurateţea raportărilor financiare; conformitatea cu legile şi reglementările aplicabile.

În anul 2022, Biroul Audit intern, a cărui activitate este legal reglementată, a urmărit:

 • să ofere, în mod rezonabil, a unor asigurări obiective şi independente atât conducerii administrative, cât şi celei executive, conform cărora organizarea, politicile şi procedurile societăţii funcţionează în mod eficient şi conform aşteptărilor,

 • să ofere asigurări privind implementarea eficientă la nivel de societate a cadrului de gestiune a riscurilor şi a sistemului de control intern,

 • să ia, în mod independent, decizii în legătură cu aspecte de audit,

 • să desfăşoare activităţi în mod independent din punct de vedere operaţional faţă de alte departamente din cadrul societăţii şi faţă de conducerea executivă a Societăţii,

 • să elaboreze planuri de risc, prin consultare cu:

  • comisia răspunzătoare de managementul riscului,

  • comitetul de audit din cadrul Consiliului de Administraţie.

 • să elaboreze documentele justificative prin care sunt susţinute concluziile trase de acesta pe parcursul desfăşurării activităţii sale.

3.4. Informaţii privind acţionarii

Capitalul social al Societăţii IAR S.A. este de 47.197.132,5 lei, reprezentând un număr total de 18.878.853 acţiuni nominative, în valoare nominală de 2,5 lei fiecare. Fiecare acţiune conferă dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor.

Evidenţa acţionarilor Societăţii IAR SA este ţinută, în baza unui contract de servicii, de către SC Depozitarul Central SA.

În cadrul Societăţii IAR SA este organizat şi funcţionează un compartiment dedicat gestionării tuturor aspectelor ce ţin de acţionariatul societăţii: evoluţia structurii acţionariatului, drepturi ce decurg din acţiunile IAR SA, organizarea adunărilor generale ale acţionarilor, distribuirea de dividende, relaţia cu ASF, BVB şi Depozitarul Central, orice aspecte de guvernanţă corporativă, aşa cum sunt ele reglementate de legislaţia pieţei de capital aplicabilă emitenţilor ale căror valori mobiliare sunt tranzacţionate pe Bursa de Valori Bucureşti.

Pe pagina web a societăţii, www.iar.ro, sunt postate toate informaţiile ce pot interesa acţionarii şi potenţialii investitori.

Informaţii specifice activităţii de acţionariat se pot obţine, de asemenea, de la oricare dintre persoanele de mai jos, care îşi desfăşoară activitatea în acest compartiment, zilnic între orele 07:30 şi 15:30 :

1. ing. Aurelia SUMEDREA - tel 0268-475269, extensie 1018

2. ec. Camelia CEAPRAZARU – tel 0268-475269, extensie 1026

3.4.1. Pieţele pe care se tranzacţionează acţiunile emise de Societatea IAR S.A.

Acţiunile emise de Societatea IAR S.A. sunt tranzacţionate pe Bursa de Valori Bucureşti, Sectorul Titluri de capital – Categoria Standard acţiuni – simbol IARV.

Așa cum reiese din informațiile publice postate pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti la data de 02.02.2023, în ultimul an s-au tranzacționat 460409 acțiuni emise de IAR SA, prețul unitar oscilând în ambele sensuri: -

-

Analizând evoluţia grafică de mai sus se remarcă modul în care preţul acţiunilor a fost influenţat semnificativ de informarea în timp util a acţionarilor şi investitorilor cu privire la orice eveniment semnificativ care interesează societatea.

3.4.2. Valoarea dividendelor plătite de Societatea IAR S.A. în ultimii trei ani

Pentru anul 2019, suma repartizată pentru a fi împărţită sub formă de dividende acţionarilor Societăţii IAR S.A. a fost de 18.278.853 lei, rezultând un dividend brut de 1 leu pe acţiune. Totodată prin Hotărârea AGA nr. 04/29.04.2020, adunarea generală a acţionarilor a aprobat prescrierea dividendelor neplătite pentru exerciţiul financiar 2015 (mai vechi de 3 ani).

Dividendele au fost plătite prin intermediul S.C. Depozitarul Central SA, acţionarilor înregistraţi în registrul acţionarilor la data de 26.06.2020.

Pentru anul 2020, suma repartizată pentru a fi împărţită sub formă de dividende acţionarilor Societăţii IAR S.A. a fost de 7.725.000 lei, rezultând un dividend brut de 0,4226195 lei/acţiune. Totodată prin Hotărârea AGA nr. 04/28.04.2021,

adunarea generală a acţionarilor a aprobat prescrierea dividendelor neplătite pentru exerciţiul financiar 2016 (mai vechi de 3 ani). Dividendele au fost plătite prin intermediul S.C. Depozitarul Central SA, acţionarilor înregistraţi în registrul acţionarilor la data de 25.06.2021.

Pentru anul 2021, suma repartizată pentru a fi împărţită sub formă de dividende acţionarilor Societăţii IAR S.A. a fost de 5.483.656 lei, rezultând un dividend brut de 0,30 lei/acţiune. Totodată prin Hotărârea AGA nr. 03/28.04.2022, adunarea generală a acţionarilor a aprobat prescrierea dividendelor neplătite pentru exerciţiul financiar 2017 (mai vechi de 3 ani). Dividendele au fost plătite prin intermediul S.C. Depozitarul Central SA, acţionarilor înregistraţi în registrul acţionarilor la data de 28.06.2022.

Pentru anul 2022 pornind de la prevederile legale specifice în vigoare, Consiliul de Administraţie şi conducerea executivă a Societăţii IAR S.A. propun repartizarea sumei de 5.319.146 lei sub formă de dividende, rezultând o valoare a dividendului brut pe acţiune de 0,291 lei.

Data plăţii dividendelor va fi 06.07.2023, acestea urmând să fie plătite, prin intermediul Societăţii Depozitarul Central SA, acţionarilor înregistraţi în registrul acţionarilor la data de 15.06.2023, dată de identificare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGA de aprobare a situaţiilor financiare. Cheltuielile ocazionate de distribuirea dividendelor vor fi suportate de către acţionari.

În condiţiile în care:

 • din motive obiective (ce ţin fie de neridicarea de către unii acţionari a dividendelor ce li se cuvin, fie de valoarea totală foarte mică a dividendelor cuvenite unei părţi din acţionarii societăţii) o anumită parte din valoarea totală a dividendelor de distribuit nu a putut fi plătită,

 • Societatea IAR S.A. şi-a îndeplinit obligaţia legală de a face publice informaţiile referitoare la distribuirea dividendelor fixate de adunarea generală a acţionarilor societăţii odată cu aprobarea modului de repartizare a profitului anual înregistrat de societate, publicând atât în presă, cât şi pe site-ul propriu, comunicatele de presă emise pe marginea acestui subiect şi transmiţând aceste comunicate la Autoritatea de Supraveghere Financiară şi BVB,

Consiliul de Administraţie şi conducerea executivă a Societăţii IAR S.A. propun adunării generale a acţionarilor să aprobe:

 • prescrierea dividendelor neplătite pentru exerciţiul financiar 2018, pentru care este îndeplinită condiţia de atingere a termenului de 3 ani de la data exigibilităţii dividendelor de distribuit, în baza art. 2517 din Codul Civil

 • propunerea de înregistrare a acestora la capitolul „alte venituri” – cont 758, în baza prevederilor legale.

Data prescrierii acestor sume va fi 30.06.2023.

3.4.3. Activităţi de achiziţionare a propriilor acţiuni

În anul 2022, Societatea IAR SA nu a întreprins nicio acțiune în legătură cu pachetul de acțiuni dobândit în urma retragerii din societate, în anul 2018, a SIF III Transilvania.

3.4.4. Filiale ale Societăţii IAR S.A. – nu este cazul.

3.4.5. Emiterea de acţiuni sau alte titluri de creanţă nu este cazul.

3.5. Conducerea operativă a Societăţii IAR S.A.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991 republicate, cu modificările şi completările ulterioare, conducerea organizarea, reprezentarea şi gestionarea activităţii Societăţii IAR S.A. a fost asigurată de către domnul Laurian ANASTASOF - DIRECTOR GENERAL, acesta reprezentând societatea comercială în raporturile cu terţii şi purtând răspunderea pentru modul în care înfăptuieşte actele de conducere a societăţii, conform contractelor de mandat numerele E1695/04.09.2020 (cu acte adiționale), IAR-D10E256/07.03.2022 și D10-E1218/23.09.2022.

Domnul Laurian ANASTASOF nu deţine acțiuni ale Societății IAR SA.

Pe parcursul anului 2022, conducerea executivă a Societăţii IAR S.A. a fost asigurată astfel:

- Director Executiv Comercial şi Economic: ec. Ion DUMITRESCU

- Director Executiv Dezvoltare-Producţie: ing. Ioan Alexandru CHIRIŢĂ.

Aceştia au statut de salariati ai societăţii (în baza contractelor individuale de muncă semnate cu societatea). Nici unul dintre cei mai înainte nominalizaţi nu are vreun acord, înţelegere sau legătură cu alte persoane, în baza cărora să fi fost numit în conducerea Societăţii IAR S.A şi nu a fost implicat în litigii sau proceduri administrative în ultimii 5 ani.

Directorii executivi deţineau la data de 31.12.2022 următoarele cote din capitalul social al IAR S.A.:

 • domnul Ion DUMITRESCU: 0,00125537% din capitalul social (cotă deţinută prin atribuirea de acţiuni în cadrul procesului de privatizare în masă şi ca urmare a achiziţionării de acţiuni de pe piaţa de capital)

 • domnul Ioan Alexandru CHIRIŢĂ: nu deţine acţiuni ale Societăţii IAR SA.

3.6. Litigii sau proceduri administrative referitoare la activitatea persoanelor din conducerea societăţii în cadrul Societăţii IAR S.A. – nu este cazul

4. SITUAŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ; ELEMENTE DE GESTIUNE FINANCIAR-CONTABILĂ

4.1. SITUAŢIA FINANICAR-CONTABILĂ 2022, COMPARATIV CU ULTIMII 3 ANI

Situaţia economico-financiară actuală, comparativ cu ultimii trei ani, se prezintă astfel:

a) elemente de bilanţ

lei

ELEMENTE DE BILANT

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

I.Active imobilizate

74.440.418

83.860.281

92.495.424

102.021.445

Stocuri

211.201.751

211.074.582

222.838.034

256.828.675

Creante

48.901.225

35.878.560

48.610.435

40.063.750

Casa si conturi la banci

8.770.824

9.772.708

45.304.346

258.293.914

Investitii financiare pe termen scurt

-

-

II.Active circulante

268.873.800

256.725.850

316.752.815

555.186.339

III.Cheltuieli înreg. în avans

52.177

69.421

99.376

82.044

TOTAL ACTIV

343.366.395

340.655.552

409.347.615

657.289.828

Capital social

47.197.132

47.197.132

47.197.132

47.197.132

Rezerve din reevaluare

27.246.254

26.013.109

25.060.661

24.293.058

Rezerve

72.902.699

99.904.427

126.279.309

146.031.245

Profit

49.128.541

33.967.230

23.488.292

14.198.145

Acțiuni proprii

6.708.000

6.708.000

6.708.000

6.708.000

Rezultat reportat

3.951.194

5.011.230

5.963.678

6.731.281

Repartizare profit

5.183.650

1.335.690

1.468.342

3.215.642

I Capitaluri proprii

188.534.170

204.049.438

219.812.730

228.527.219

II Provizioane pt.riscuri şi cheltuieli

69.994.375

55.584.221

53.730.595

67.724.642

Imprumuturi si datorii asimilate

53.217.815

45.936.405

73.023.068

42.730.605

Furnizori

18.814.153

20.415.019

32.468.363

16.754.011

Clienti creditori

16.617

15.467

14.864.346

250.775.884

Alte datorii

12.691.542

14.609.233

15.421.407

50.776.610

III Datorii total

84.740.127

80.976.124

135.777.184

361.037.110

IV Conturi de regularizare

97.723

45.769

27.106

857

TOTAL PASIV

343.366.395

340.655.552

409.347.615

657.289.828


Ponderea activelor imobilizate în total activ a fost de 21,67% în 2019, de 24,62% în 2020, de 22,60% în 2021 și de 15,53% în 2022.

b) contul de profit şi pierdere

lei

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

Venituri din vanzarea marfurilor

118.726.782

108.701.525

124.383.425

90.493.389

Productia vanduta

247.084.488

147.589.948

205.123.178

224.931.055

Cifra de afaceri

365.811.270

256.291.473

329.506.603

315.424.444

Venituri din productia stocata – S.C.

7.584.303

3.644.713

0

25.473.700

Venituri din productia stocata – S.D.

0

0

2.302.723

0

Alte venituri din exploatare

8.288.704

1.703.061

3.488.300

418.825

VENITURI DIN EXPLOATARE –TOTAL

381.684.277

261.639.247

330.692.180

341.316.969

Cheltuieli privind marfurile, reduceri com primite

94.844.103

87.463.953

104.708.291

72.170.458

Cheltuieli cu mat.prime si mat.consumabile

169.960.270

89.507.307

125.423.423

160.691.588

Cheltuieli cu energia si apa

1.909.901

2.109.961

2.965.661

4.250.137

Alte chelt. materiale

1.181.606

705.793

681.378

509.025

Cheltuieli privind prestatii externe

9.873.917

8.403.781

21.524.103

15.076.442

Cheltuieli cu impozite , taxe si varsam. asimilate

579.120

614.157

585.307

710.321

Cheltuieli cu salariile, participare profit, tichete

39.489.700

43.887.406

48.685.765

50.979.017

Cheltuieli.cu asigurari si protectie sociala

1.606.107

1.704.741

1.990.300

2.364.420

Cheltuieli cu personalul

41.095.807

45.592.147

50.676.065

53.343.437

Cheltuieli cu despagubiri, mediu si active cedate si alte cheltuieli de exploatare

12.520.845

688.314

58.331

68.722

Cheltuieli cu provizioane diminuate cu venituri din provizioane

-5.956.105

-17.688.224

-3.295.236

13.994.047

Cheltuieli cu amortizarea, constituire si ajustari provizioane

3.764.086

3.836.814

4.116.856

4.235.183

Cheltuieli din reevaluare imobilizari corporale

0

0

0

0

Ajustări privind activele circulante

5.563

0

12.592

0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL

329.779.113

221.234.003

307.456.771

325.049.360

REZULTAT DIN EXPLOATARE - PROFIT

51.905.164

40.405.244

23.235.409

16.267.609

VENITURI TOTALE

387.183.732

262.385.849

336.311.209

347.160.532

CHELTUIELI TOTALE

330.836.749

225.466.220

309.786.521

329.217.694

REZULTATUL BRUT - PROFIT

56.346.983

36.919.629

26.524.688

17.942.838


Ponderea cheltuielilor de exploatare în total cheltuieli: în anul 2019 este de 99,68%, în anul 2020 este de 98,13%, în anul 2021 de 99,25% și în anul 2022 de 98,74%.

Ponderea veniturilor din exploatare în total venituri: în anul 2019 este de 98,57%, în anul 2020 este de 99,72%, în anul 2021 este de 98,33%, iar în anul 2022 este de 98,32%.

Activitatea de producţie a societăţii are la bază doar contracte ferme şi contracte cadru multianuale, cu desfacerea asigurată. Valorile indicatorilor „cifră de afaceri” şi „venituri din producţia stocată” sunt determinate de graficele de livrări şi de modalitatea de transport a produselor convenită cu beneficiarii.

În anul 2022, gradul de încărcare a capacităţilor de producţie a fost, în medie, de 106 % .

c) fluxuri de numerar - disponibilul bănesc al societăţii la 31.12.2022 a fost de 258.293.914 lei.

4.2. ELEMENTE DE GESTIUNE FINANCIAR-CONTABILĂ

În anul 2022 activitatea economico-financiară a IAR S.A. a fost coordonată de către directorul executiv comercial şi economic al societăţii.

În cadrul direcţiei economice îşi desfăşoară activitatea personal de specialitate, cu studii medii şi superioare.

Întreaga activitate financiar-contabilă a avut în vedere respectarea următoarelor principii:

 • principiul prudenţei;

 • principiul permanenţei metodelor;

 • principiul continuităţii activităţii;

 • principiul independenţei exerciţiului;

 • principiul intangibilităţii bilanţului de deschidere a exerciţiului;

 • principiul necompensării;

 • principiul prevalentei economicului asupra juridicului.

Principiile contabile generale care stau la baza înregistrării în contabilitate a operaţiilor, tranzacţiilor, a evaluării elementelor prezentate în situaţiile financiare anuale precum şi la întocmirea situaţiilor financiare sunt următoarele:

Principiul prudenţei conform căruia, activele şi veniturile nu trebuie să fie supraevaluate, iar datoriile şi cheltuielile, subevaluate. În situaţia individuală a rezultatului global poate fi inclus numai profitul realizat la data situatiilor financiare.

În situaţiile financiare sunt evidenţiate toate datoriile apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia.

În situaţiile financiare sunt evidenţiate toate datoriile previzibile şi pierderile potenţiale apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu financiar precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia.

În acest scop sunt avute în vedere şi eventualele provizioane, precum şi datoriile rezultate din clauze contractuale. Acestea se evidenţiază în bilanţ sau în notele explicative în funcţie de natura datoriei.

Se ţine cont de toate deprecierile, indiferent dacă rezultatul perioadei este pierdere sau profit. Înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra situatiei rezultatului global.

Principiul permanenţei metodelor: Metodele de evaluare şi politicile contabile, se aplica în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul.

Principiul continuităţii activităţii: Societatea îşi continuă în mod normal funcţionarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activităţii.

Principiul independenţei exerciţiului: Se evidenţiază veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau data plăţii cheltuielilor.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii potrivit căruia, componentele elementelor de active şi de datorii trebuie evaluate separat.

Principiul necompensării: Activele şi datoriile, respectiv veniturile şi cheltuielile nu se compenseaza, cu excepţia cazurilor în care compensarea este cerută sau permisă de un standard sau de o interpretare.

Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului potrivit căruia la prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanţ şi contul de profit şi pierdere se ţine seama de fondul economic al tranzacţiei sau al operaţiunii raportate, şi nu numai de forma juridică a acestora.

Contabilitatea IAR S.A., ca instrument principal de cunoaştere, gestiune şi control al patrimoniului, asigură înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea şi păstrarea informaţiilor referitoare la situaţia patrimoniului, a rezultatelor obţinute, atât pentru uz intern, cât şi pentru relaţiile cu clienţii, cu băncile şi organele fiscale, etc.

IAR SA conduce contabilitatea în partidă dublă, cu respectarea Normelor Ministerului Finanţelor Publice, întocmind rapoarte lunare, iar la semestru şi la finele anului prezentând bilanţ contabil.

Înregistrările în contabilitate se fac cronologic şi sistematic, potrivit planului de conturi şi normelor în vigoare, orice operaţie patrimonială fiind consemnată într-un document justificativ.

Înregistrarea în contabilitate a bunurilor mobile şi imobile s-a efectuat la valoarea de achiziţie, sau de producţie, după caz.

Contabilitatea mijloacelor fixe se ţine pe categorii, pe fiecare obiect în parte şi pe locuri de muncă.

Contabilitatea valorilor materiale se ţine pe gestiuni, iar în cadrul acestora, pe feluri de materiale, scule, dispozitive, verificatoare, etc.

Gestiunile sunt organizate atât la nivel central, cât şi la nivelul secţiilor de producţie, întocmindu-se lunar balanţa de verificare, care se confruntă cu evidenţa sintetică a societăţii.

În plus, organizarea departamentului financiar-contabil este astfel instituită pentru a obţine un proces de raportare financiară de înaltă calitate. Rolurile şi responsabilităţile sunt definite în mod specific şi este aplicat un proces de control, pentru a se asigura corectitudinea şi exactitatea procesului de raportare financiară.

În ceea ce priveşte producţia neterminată, aceasta este organizată pe comenzi de producţie şi regie, iar în cadrul acestora, pe beneficiari.

Contabilitatea furnizorilor, clienţilor, a celorlalte creanţe şi obligaţii, este ţinută pe categorii şi, în cadrul acestora, pe fiecare persoană fizică sau juridică în parte.

Contabilitatea veniturilor şi a cheltuielilor se ţine pe feluri de venituri şi cheltuieli, în funcţie de natura lor.

Lunar, pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operaţiunilor patrimoniale, se întocmeşte balanţa sintetică de verificare, care, la rândul ei, are la bază balanţele analitice pe conturi.

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat în conformitate cu reglementarile legale în vigoare: Legea 82/91 republicată, OMFP 2861/2009 – privind norme pentru organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii şi în baza Deciziei nr. 39 / 28.09.2022. Inventarierea a avut ca scop principal stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale societăţii, precum şi a bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu, aparţinând altor persoane juridice sau fizice, în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare şi a performanţei IAR SA pentru exerciţiul financiar 2022.

Bilanţul contabil al IAR SA pentru perioada 01.01-31.12.2022 a fost întocmit pe baza balanţei de verificare contabilă în care au fost înregistrate toate operaţiunile economico-financiare având la bază documente legal întocmite, cu respectarea principiilor şi prevederilor Legii contabilităţii nr 82/1991, a politicilor contabile aprobate ale societăţii şi în conformitate cu Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene, OMF 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, cu modificările şi completările ulterioare.

EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI ÎN ULTIMII 5 ANI

Evoluţia ponderii elementelor componente ale veniturilor totale în ultimii 5 ani se prezintă astfel:

%

2018

2019

2020

2021

2022

Venituri din exploatare

98,87

98,57

99,72

98,33

98,32

Venituri financiare

1,13

1,43

0,28

1,67

1,68

Venituri excepţionale

0

0

0

0

0

Ponderea principală, respectiv 98,32% din totalul veniturilor realizate de societate în anul 2022, o reprezintă veniturile obţinute din activitatea de exploatare.

-

Evoluţia ponderii elementelor componente ale cheltuielilor totale în ultimii 5 ani se prezintă astfel:

%

2018

2019

2020

2021

2022

Cheltuieli exploatare

99,29

99,68

98,13

99,25

98,74

Cheltuieli financiare

0,71

0,32

1,87

0,75

1,26

Cheltuieli excepţionale

0

0

0

0

0

-

Ponderea principală, respectiv 98,74% din totalul cheltuielilor realizate de societate în anul 2022, o reprezintă cheltuielile efectuate pentru activitatea de exploatare.

PATRIMONIUL SOCIETĂŢII IAR SA SE PREZINTĂ ASTFEL:

IMOBILIZARI

Valoarea activelor imobilizate la 31.12.2022 este de 102.021 mii lei si reprezinta valoarea imobilizarilor necorporale, imobilizarilor corporale afectate cu valoarea amortizarii, precum si imobilizarile financiare.

Alte titluri imobilizate sunt în valoare de 5.429 mii lei la data de 31.12.2022 şi reprezintă:

 • titluri de participare la SC Airbus Helicopters România SA: 5.390 mii lei,

 • titluri de participare SC Aerodrom “Iosif Şilimon” SA: 39 mii lei,

  SC Aerodromul “Iosif SILIMON“ SA nu a avut activitate înca din anul 2014 şi este în curs de lichidare conform hotărârii acţionarilor.

STOCURI

În categoria stocurilor se cuprind:

 • materiile prime, care participă direct la fabricarea produselor şi se regăsesc în produsul finit integral sau parţial, fie în starea lor iniţială, fie transformată;

 • materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb şi alte materiale consumabile), care participă sau ajută la procesul de fabricaţie sau de exploatare fără a se regăsi, de regulă, în produsul finit;

 • materialele de natura obiectelor de inventar;

 • produsele, şi anume:

  • semifabricatele;

  • produsele finite;

  • rebuturile, materialele recuperabile şi deşeurile;

  • mărfurile;

  • ambalajele, care includ ambalajele refolosibile, achiziţionate sau fabricate, destinate produselor vândute şi care în mod temporar pot fi păstrate de terţi, cu obligaţia restituirii în condiţiile prevăzute în contracte;

  • producţia în curs de execuţie;

  • bunurile aflate în custodie, pentru prelucrare sau în consignaţie la terţi.

Sunt reflectate distinct acele stocuri cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile şi beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare.

Contabilitatea stocurilor este ţinută cantitativ şi valoric, prin folosirea inventarului permanent.

În aceste condiţii, în contabilitate se înregistrează toate operaţiunile de intrare şi ieşire, ceea ce permite stabilirea şi cunoaşterea în orice moment a stocurilor, atât cantitativ, cât şi valoric.

Valoarea stocurilor la 31.12.2022 este de 256.829 mii lei, si inregistreaza o crestere la capitolul materii prime,materiale si productia neterminata , fata de anul precedent.

In componenta soldului productiei in curs de executie se includ in principal valoarea lucrarilor si echipamentelor pentru elicopterele: IAR 330 PUMA NATO, NAVAL si SM ce urmeaza sa fie livrate in anul 2023.

CREANŢE

La 31.12.2022 situaţia creanţelor se prezintă astfel:

lei

Total creanţe

40.063.750

- creanţe comerciale

35.673.276

- creanţe imobilizate

0

- avansuri plătite

3.724.430

- alte creanţe, din care:

666.044

 • alte taxe-accize

121.685

 • debitori diverşi

201.480

 • dobanzi de primit

97.909

 • TVA de recuperat

0

 • Impozit pe profit

0

 • TVA neexigibil,avans

4.310

 • Concedii medicale şi indemnizaţii

240.660

În totalul creanţelor, creanţele comerciale in suma de 35.673 mii lei detin o pondere de 89,05%.

Componenta acestora este:

 • suma de 24.771 mii lei, care reprezintă scrisori de garantie de buna executie, aferente contractelor comerciale derulate de IAR SA și garantate cu cash /depozit colateral.

 • suma de 10.902 mii lei, reprezinta valoarea ramasa de incasat conform contractelor comerciale.

CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI

Disponibilitatile banesti ale societatii la 31.12.2022 sunt in valoare de 258.293.914 lei, din care:

- Disponibilitățile în lei in alte conturi bancare

(conturi de carduri, cont distributie dividende,

CEC-uri, cont Trezorerie Brasov, cont curent BRD)

247.073.509 lei

- Disponibilitățile în valută

11.198.049 lei

- Disponibilități in casieria societatii

960 lei

- Alte valori

21.396 lei

DATORII

Datoriile societăţii se evidenţiază în contabilitate pe seama conturilor de terţi. Contabilitatea furnizorilor şi a celorlalte datorii se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică.

Total datorii, inclusiv “venit in avans” (lei):

361.037.967

 • datorii financiare

42.730.605

 • datorii comerciale

16.772.436

 • clienţi creditori

250.775.884

 • venituri înregistrate în avans

857

 • alte datorii faţă de: personal, buget, asigurări sociale, din care:

50.758.185

impozit pe profit

510.931

alti creditori (AJOFM)

4.814.312

dividende

4.194.935

contributii salariale curente

4.619.964

TVA de plata

36.618.043

Structura datoriilor societății este următoarea:

 • datorii comerciale, în valoare de 16.772 mii lei, respectiv 4,65 % din total datorii;

  Datoriile comerciale sunt datorii curente, conforme cu termenele stipulate în contractele comerciale.

 • La capitolul alte datorii se regăsește, datoria “alți creditori” (AJOFM), în sumă de 4.778 mii lei, respectiv 1,32 % din total datorii.

  În ceea ce priveşte suma datorată către Agenţiile Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă Teritoriale (AJOFM), funcţie de domiciliul pe care l-au avut salariatii disponibilizaţi de societate, aceasta reprezintă plăţi compensatorii acordate din bugetul asiguărilor de şomaj, salariaţilor IAR SA ale caror contracte individuale de muncă au încetat prin concedieri colective în baza programelor de restructurare în perioada 2009-2010, ca urmare a privatizării şi a reorganizării unităţilor din industria de apărare, în conformitate cu art 12 din OUG 95/ 2002, industrie din care face parte şi IAR SA (potrivit HG 0813/2002).

  Ţinem să precizăm faptul că, potrivit art 12, ind 8 din OUG 95/2002 – “sumele acordate din bugetul asigurărilor de şomaj cu titlu de plăţi compensatorii, vor fi recuperate de la agenţii economici din industria de apărare, în limita unei cote de 20% din sumele încasate din închirieri, vânzări de active şi vânzări de participaţii la capitalul social al societăţilor comerciale.”

  Faţă de aspectele arătate mai sus, reiese în mod evident faptul că sumele datorate cu titlu de plăţi compensatorii nu au un termen scadent precizat în mod expres, aceste obligaţii de plată devenind scadente la data şi în măsura în care IAR SA a realizat venituri din activităţile mai sus menţionate.

  Precizăm faptul că aceste sume nu sunt purtătoare de dobânzi, penalităţi sau alte accesorii.

 • Tot la capitolul alte datorii se regăsește și suma de 4.195 mii lei, ce reprezintă dividende cuvenite acţionarilor, neachitate sau achitate şi returnate ca urmare a imposibilităţii plăţii acestora din culpa lor, respectiv modificarea adresei sau comunicarea unor adrese incomplete.

Datoriile societăţii la finele anului 2022 sunt în valoare de 361.038 mii lei, din care datoriile pe termen scurt, în valoare de 356.257 mii lei, sunt datorii de natură curentă, a caror exigibilitate este în concordanţă cu termenele contractuale şi cele legale stipulate în Codul Fiscal.

Menționăm faptul că in totalul datoriilor care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an, a căror valoare este de 4.780 mii lei, ponderea majoritara o reprezintă obligația față de AJOFM mai sus menționată.

Precizăm faptul că IAR SA a achitat la termen şi în totalitate obligaţiile faţă de Bugetul de Stat şi faţă de Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, precum şi cele locale.

Precizăm faptul că IAR SA nu înregistrează plăţi restante la 31.12.2022.

PROVIZIOANE

Provizioanele sunt destinate să acopere datoriile a căror natură este clar definită şi care, la data bilanţului, este probabil să existe, sau este cert că vor exista, dar care sunt incerte în ceea ce priveşte valoarea sau data la care vor apărea.

Contabilitatea provizioanelor se ţine pe tipuri, în funcţie de natura, scopul sau obiectul pentru care au fost constituite.

În anul 2022 au fost constituite şi majorate provizioane conform prevederilor articolului 26 din Legea 227/2015 şi Ordinului 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.

Valoarea provizioanelor constituite/majorate in anul 2022 este de 34.607 mii lei, ele prezentându-se în următoarea structură:

 • provizion pentru participare salariaţi la profit, în valoare de 1.500 mii lei;

 • provizion pentru prime de pensionare, în valoare de 288 mii lei;

 • provizion pentru acoperire riscuri, garantii buna executie la contractele incheiate in anul 2022, în valoare de 31.840 mii lei.

 • Provizion risc OFFSET, in valoare de 979 mii lei.

De asemenea, au fost anulate sau diminuate, prin reluare la venituri, provizioane în sumă de 20.613 mii lei astfel:

 • provizion pentru garanţii de bună execuţie acordate clienţilor interni, în valoare de 17.940 mii lei;

 • provizion pentru participarea salariaţilor la profit, în valoare de 2.268 mii lei.

 • provizion pentru prima de pensionare, în valoare de 405 mii lei;

Astfel, ajustările privind provizioanele reprezintă în anul 2022 suma de 13.994 mii lei.

CAPITALURI

Capitalul propriu al societăţii la 31.12.2022 este de 228.527 mii lei şi prezintă o creştere cu 3,98 % faţă de 2021.

Evoluţia rezultatelor economico-financiare ale societăţii în perioada 2018-2022 se prezintă astfel:

2018

2019

2020

2021

2022

Profit net (lei)

31.184.158

49.128.541

33.967.230

23.488.292

14.198.145

-

La sfârşitul anului 2022, societatea IAR SA nu a mai indeplinit conditiile legale de constituire din profit a rezervei legal deductibile, avand in vedere prevederile Ordinului nr. 2844/2016, ale Legii 31/1990 şi ale Legii 227/2015 cu modificările şi completările ulterioare.

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

A. Indicatorul lichidităţii curente:

Active curente

=

555.186.339

= 1,56%

Datorii curente

356.257.458

B. Indicatorul lichidităţii imediate:

Active curente-stocuri

=

298.357.664

= 0,84%

Datorii curente

356.257.458

C. Indicatori de eficienţă:

1. Rata rentabilităţii financiare

Profit net

x100 =

14.198.145

= 6,22%

Capital propriu

228.527.219

2. Rata rentabilităţii capitalului avansat

Rezultatul curent

=

17.942.838

= 2,73%

Active fixe+ circulante

657.207.784

3. Rata profitului

Profit brut

=

17.942.838

= 5,69 %

Cifra de afaceri

315.424.444

4. Viteza de rotaţie a debitelor-clienţi

Sold mediu clienţi x 365

=

15.172.608*365

= 17,56 zile

Cifra de afaceri

315.424.444

5. Viteza de rotaţie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri

=

315.424.444

= 3,10 ori

Active imobilizate

102.021.445

6. Viteza de rotaţie a activelor totale

Cifra de afaceri

=

315.424.444

= 0,48 ori

Total active

657.289.828

7. Valoarea totală a investiţiilor în anul 2022 a fost de 13.824 mii lei.

Situaţia financiar-contabilă este conformă cu documentele ataşate prezentului raport anual: situaţiile financiare la 31.12.2022 şi raportul auditorului financiar pentru exerciţiul financiar 2022.

5. ANEXE: lista societăţilor la care Societatea IAR S.A. deţine participaţii.

PREŞEDINTE C.A.

DIRECTOR GENERAL

Ruxandra-Rodica ANGHEL

Laurian ANASTASOF

ANEXA LA RAPORTUL ANUAL 2022

Lista societăţilor la care Societatea IAR S.A. deţine participaţiuni

1. La 31.12.2021 Societatea IAR S.A. deţinea acţiuni la Societatea AIRBUS HELICOPTERS ROMÂNIA S.A. după cum urmează:

Denumirea societăţii

Număr de înmatriculare

la O.R.C.

Obiect de activitate

% din capitalul social deţinut de IAR S.A. la această societate

Valoarea totală a acţiunilor deţinute de IAR SA la această societate (RON)

Partenerul din

societatea mixtă

AIRBUS HELICOPTERS ROMÂNIA S.A.

J08/53/

23.01.2002

Construcţii şi reparaţii aeronave

40

5.389.997

AIRBUS HELICOPTERS S.A.S.

Valoarea participaţiei este înregistrată în contabilitate la valoarea nominală a acţiunii de 0,10 lei.

AIRBUS HELICOPTERS ROMÂNIA SA este societate închisă, acţiunile sale nefiind tranzacţionate pe piaţa de capital.

Aceasta are sediul social la adresa: str Hermann OBERTH 40 1A, Ghimbav, jud Braşov 507075, tel 0268303000.

2. Societatea IAR S.A. deţine acţiuni la SC AERODROM “IOSIF ŞILIMON” SA după cum urmează:

- titluri de participare SC Aerodrom “Iosif Şilimon” SA: 39 mii lei.

SC Aerodromul “Iosif SILIMON“ SA nu a avut activitate începând cu anul 2014 şi este în curs de lichidare conform hotărârii acţionarilor.

SITUAŢII FINANCIARE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2022

Întocmite în conformitate cu :

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2844 /2016

si completarile ulterioare prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul

M.F. nr. 4268/2022

BILANT 2022

Rând

Nota

31 decembrie 2021

31 decembrie 2022

A. Active imobilizate