{{ header }}

RAPORT ANUAL

conform Regulamentului A.S.F nr. 5/2018 pentru exerciţiul financiar 2021

 

 

 

 

Data raportului: 29.04.2022

Denumirea Societatea IAR S.A.

Sediul social: str. Hermann OBERTH nr. 34, localitatea  Ghimbav,  jud. Braşov

Numărul de telefon / fax: 0268-475107; 0268-476981

Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 1132930

Număr de ordine in Registrul Comerţului: J08/IV/21.01.1991.

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti, Sectorul Titluri de capital – Categoria Standard acţiuni

Capitalul social subscris şi vărsat: 47.197.132,50 RON

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: 18.878.853 acţiuni nominative, dematerializate, în valoare nominală de 2,50 lei fiecare.

 

 

 

 

1.     ANALIZA ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII IAR S.A.

 

1.1.a. Activitatea de bază a societăţii

Activitatea principală desfăşurată de societate este cea prevazută la clasa 3030 – “ Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale“, ce face parte din grupa 303 – ”Fabricarea de aeronave si nave spatiale”, diviziunea 30 “ Fabricarea altor mijloace de transport”

Obiectul de activitate (atât cel principal, cât şi cel secundar), stipulat prin Actul Constitutiv al Societăţii IAR S.A, se constituie din activităţi definite şi codificate în conformitate cu Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională – CAEN, astfel cum a fost actualizată prin Ordinul nr 337/20.04.2007, emis de Preşedintele Institutului Naţional de Statistică.

1.1.b. Societatea IAR S.A. a luat fiinţă la data de 28.01.1991, prin restructurarea Întreprinderii de Construcţii Aeronautice Ghimbav, temeiul juridic de constituire fiind H.G. 1200/1990.

1.1.c.   Fuziuni sau reorganizări semnificative pe parcursul exerciţiului financiar 2021– nu este cazul.

1.1.d. Achiziţii sau înstrăinări de active

În anul 2021, Societatea IAR S.A. nu a înstrăinat active.

Pe parcursul anului analizat, societatea a realizat o serie de modernizări la capacitățile sale de producție, achiziţii de utilaje, accesorii de producţie, mic utilaj şi produse IT, în valoare totală de 12.500.000 lei. În această valoare sunt incluse plăți efectuate pentru realizarea lucrărilor de modernizare spații productive (vopsitorie finală elicoptere, hangar destinat testelor la sol și în zbor ale elicopterelor, compartiment expediții, remiză PSI, garaj, pavilionul central, alte spații productive)  şi achiziţii de utilaje și echipamente.

Aceste achiziţii sunt detaliate la punctul 2.1.

1.1.e. Rezultatele economico-financiare înregistrate de societate la finele anului 2021 arată faptul că Societatea IAR S.A. a înregistrat profit atât la activitatea de exploatare, cât şi pe total activitate, societatea continuând să fie o societate rentabilă.

 

1.1.1.   Elemente de evaluare generală

 

La finele anului 2021, principalii indicatori economico-financiari înregistraţi de Societatea IAR S.A. se prezintă astfel:

 

INDICATOR FINANCIAR

PREVEDERI BVC 2021 (lei)

REALIZĂRI 2021 (lei)

1.Cifra de afaceri netă

279.647.000

329.506.603

2. Producţia vândută

218.162.000

205.123.178

3. Venituri totale, din care:

284.347.000

336.311.209

   - venituri din exploatare

280.347.000

330.692.180

   - venituri financiare

4.000.000

5.619.029

4. Cheltuieli totale, din care:

258.347.000

309.786.521

   - cheltuieli pentru exploatare

253.247.000

307.456.771

   - cheltuieli financiare

5.100.000

2.329.750

          din care: dobânzi

3.500.000

1.498.033

5.Profit brut

26.000.000

26.524.688

6. Profit net

21.840.000

23.488.292

 

Referitor la sistemul de management al calităţii (SMQ) implementat în Societatea IAR S.A. afirmăm următoarele:

- sistemul de management al calităţii implementat în IAR S.A. este certificat de către AEROQ Bucureşti, atât în conformitate cu standardul SR EN 9100 (Certificatul nr. 004A- emis iniţial în 2008 şi reînnoit la trei ani cu supravegheri anuale, ultima recertificare în 14.05. 2021, cu expirare în 13.05. 2024), cât şi în acord cu standardul SR EN 9001(Certificatul nr. 007 emis iniţial în 1997 şi reînnoit la trei ani cu supravegheri anuale, ultima recertificare în 14.05. 2021, cu expirare în 13.05. 2024).

- IAR S.A. este autorizată de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, atât ca organizaţie de producţie în baza EASA PART 21G (Certificat RO.21G.0006, emis iniţial în 2007, cu valabilitate nelimitată și supraveghere anuală, revizia curentă din 13.08.2021), cât şi ca organizaţie de întreţinere în baza EASA PART 145 (Certificat RO.145.009, emis iniţial în 2009, cu valabilitate nelimitată și supraveghere anuală, revizia curentă din 21.10.2020).                                               

- societatea este atestată de către Airbus Helicopters România SA ca furnizor pentru produsele militare, respectiv întreţinere structură elicoptere PUMA şi Alouette III, întreţinere echipamente elicopter PUMA, fabricaţie piese de schimb elicoptere PUMA şi Alouette III, încercări de laborator, metrologie, dar şi pentru fabricaţia de piese de schimb şi subansambluri pentru Airbus Helicopters, fost Eurocopter SAS (Certificat iniţial din 2010 şi reînnoit anual).

- Societatea IAR SA este certificată de către organismul militar din cadrul Ministerului Apărării Naţionale din România-OMCAS în acord cu cerinţele NATO-AQAP2110 pentru proiectarea şi producţia de aeronave, sisteme şi echipamente de aviaţie, modernizare produse aeronautice, piese de schimb pentru aeronave, verificări, testări, întreţinere şi reparaţie produse aeronautice (Certificat nr. 11 emis iniţial în 2012, cu supravegheri anuale, reînnoit în 24.06.2020, valabil până în 23.06.2022).

 

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al Societăţii IAR S.A.

1.1.2.1. Principalele produse realizate şi servicii prestate

Oferta de produse şi servicii a societăţii poate fi structurată astfel:

-    elicoptere IAR 330L Puma (licenţă SNIAS AEROSPATIALE, actualmente Airbus Helicopter): second hand şi servicii conexe (fabricaţie piese schimb, întreţinere, reparaţii, modernizări, şcolarizare piloţi şi tehnicieni, asistenţă tehnică);

-    elicoptere IAR 330L Puma SOCAT, SOCAT NATO, NAVAL şi Cercetare-Salvare: modernizare elicopter 330 L Puma cu sistemul avansat de avionică şi armament SOCAT, SOCAT NATO, NAVAL şi Cercetare-Salvare;

-    elicoptere 330 PUMA SM: modernizare elicopter 330 Puma cu motoare Makila 1A1, pilot automat în 4 axe, nou sistem de avionică integrată, sistem de monitorizare a parametrilor de funcţionare a motoarelor etc.

- elicoptere IAR 316 B Alouette III (licenţă SNIAS AEROSPATIALE, actualmente Airbus Helicopter):  second hand şi servicii conexe (incluzând fabricaţie piese de schimb, întreţinere, reparaţii, reparaţii capitale, modernizări, şcolarizare piloţi şi tehnicieni, asistenţă tehnică, etc)

Dinamica ofertei de produse este o consecinţă a următoarelor acţiuni:

- derularea, în ultimii ani, a următoarelor programe de modernizare, după cum urmează:

          - modernizarea elicopterului IAR 330L Puma cu sistem SOCAT,  NATO şi NAVAL;

          - modernizarea elicopterului SA/IAR 330 Puma în varianta SA 330 SM;

          - modernizarea elicopterului IAR 330 L Puma în varianta cercetare-salvare.

1.1.2.2. Pieţe de desfacere

a. Piete actuale

Piaţa autohtonă (România)

Principalii clienţi autohtoni pentru produsele societăţii sunt:

-       Componentele Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională (FSNA): Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul Român de Informaţii, Ministerul Afacerilor Interne;

-       Societatea Airbus Helicopter Romania S.A. (fosta Eurocopter România S.A.)

Pentru aceştia, IAR S.A. desfaşoară serviciile de întreţinere, reparaţii şi reparaţii capitale pentru flotele de elicoptere IAR 316B Alouette III şi IAR 330 Puma deţinute de beneficiarii interni (M.Ap.N, M.A.I., S.R.I.), precum şi pe cele de modernizare a lor, conform cerinţelor beneficiarilor.

Societatea IAR SA colaborarează cu societatea mixtă Airbus Helicopter Romania S.A. (fosta Eurocopter România S.A.), prin asigurarea unor lucrări de întreţinere şi reparaţii componente elicoptere, precum şi piese de schimb pentru elicopterele de tip SA 316B Alouette III şi SA 330 Puma pentru  uzul propriu.

În anul 2018, s-au încheiat Acorduri Cadru cu Ministerul Apărării Naționale, pentru perioada 2018-2021, care au ca obiectiv efectuarea reparației capitale la un număr de 8 elicoptere IAR 330 Puma SOCAT aparținând Statului Major al Forțelor Aeriene (SMFA).

În baza acestui acord cadru, în anul 2021 s-au reparat  capital ultimele 4 elicoptere tip IAR 330 Puma SOCAT. Astfel, la data de 31.12.2021 se încheie acordul cadru și IAR SA și-a încheiat obligațiile acordului cadru de reparații capitale elicoptere IAR330 Puma.

În anul 2019 s-a încheiat un Acord Cadru cu MApN, pentru perioada 2019-2024, care au ca obiectiv efectuarea reparației capitale si modernizari la elicopterele IAR 330 Puma NATO aparținând SMFA. În baza acestui acord cadru s-au reparat capital în anul 2021 o parte dintre elicopterele acestui beneficiar și s-au încheiat contracte subsecvente pentru reparația unui nou lot de elicoptere, cu termene de livrare 2022 – 2024.

În anul 2020 s-a încheiat un Acord Cadru cu MApN, pentru perioada 2020-2024, care are ca obiectiv aplicarea Buletinului Service Ro34-13/2019 la elicopterele militare tip IAR 330 Puma SOCAT. În anul 2021 s-au încheiat 4 (patru) contracte. De asememea, s-au încheit încă 3 (trei) contracte subsecvente elicoptere cu termen de finalizare și livrare în anii 2022 - 2023.

În baza Acordului Cadru cu MApN, pentru perioada 2020-2024, care are ca obiect efectuarea lucrărilor de reparație capitală a elicopterelor tip IAR 330 Puma NAVAL din dotarea Statului Major al Forțelor Navale (SMFN), furnizarea de piese de schimb, servicii de reparații la unele echipamente și agregate necesare mentenanţei elicopterelor din dotare. În anul 2021 s-au efectuat lucrări și furnizat piese de schimb în baza a 2 (două) contracte subsecvente și s-au semnat înca 2 (două) contracte subsecvente cu termene de livrare în 2022.

În perioada 2020 – 2021 s-au încheiat următoarele contracte cu MApN, beneficar SMFA:

 • Contracte de furnizare de agregate majore, echipamente și piese de schimb în vederea asigurării suportului logistic pe durata ciclului de viață al elicopterelor militare tip IAR 330 L – Revitalizate și Modernizate, și al elicopterelor militare tip IAR 330 L/M/S și pentru elicopterele militare de antrenament și școală tip IAR316B Alouette;

 • Contracte de prestări servicii de reparații și întreținere echipamente și elicoptere IAR330 Puma si IAR316B Alouette precum și lucrări în regim de asistență tehnică la sediul unităților militare beneficiare.

În 2021 s-s semnat cu Serviciul Român de Informații acord cadru pe perioada 2021 – 2024, având ca obiect furnizarea de produse și servicii destinate elicopterelor IAR330 Puma din dotare. S-au semnat și finalizat 5 contrate subsecvente în anul 2021.

De asemenea, s-a mai semnat un Acord Cadru de servicii având ca obiect servicii de reparații, service, asistență tehnică la sediul beneficiarului, suport logistic și asigurarea de piese de schimb și materiale consumbile aferente acestor servicii pentru mentenanța elicopterelor de tip IAR316B din dotarea Inspectoratului General de Aviație  (IGAv) ale Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

Vânzări în funcţie de tipul de produse pe piaţa autohtonă

Procent din totalul vanzarilor la intern

anul 2018

anul 2019

anul 2020

anul 2021

Modernizare elicoptere + Reparaţii Capitale elicoptere tip IAR 330 Puma,  Reparaţii  Capitale elicoptere tip  IAR 316B, Revizii elicoptere IAR 330 Puma şi 316B

58,90%

58,97%

45,49%

43.91%

Piese de schimb şi servicii pt. elicoptere

29,60%

39,87%

48,82%

53.59%

Diverse aviatice

10,20%

0,14%

2,87%

0.64%

Diverse neaviatice

1,30%

1,02%

2,82%

1.86%

 

Piata externă

Principalii clienţi externi/ pieţe pentru produsele societăţii sunt:

-          Lebanese Air Force - LIBAN

-          Pakistan Army/ Aviation (prin AEROTEH SA) – PAKISTAN

-          AIRBUS HELICOPTERS FRANTA/ GERMANIA (prin AIRBUS HELICOPTER ROMANIA S.A.)

Pentru aceştia, IAR SA desfăşoară servicii de întreţinere, reparaţii şi reparaţii capitale, furnizare piese de schimb si servicii pentru flotele de elicoptere IAR 316B Alouette III şi IAR 330 Puma deţinute de beneficiarii externi.

In anul 2021, IAR SA a incheiat un Contract important de colaborare cu DGP Pakistan  Army Aviaton pentru reparatia capitala de elicoptere 330 PUMA SM la IAR SA si sustinerea prin piese des chimb, reparatii echipamente, servicii a elicopterelor 330 PUMA operate de  partenerul pakistanez.

IAR SA asigură lucrări de întreţinere şi reparaţii componente elicoptere, piese de schimb pentru elicopterele de tip SA 316B Alouette III şi SA 330 Puma pentru lanţul de distribuţie al AIRBUS HELICOPTERS.

 

Vânzări în funcţie de tipul de produse pe piaţa externă

Procent din totalul vanzarilor la extern

anul 2018

anul 2019

anul 2020

anul 2021

elicoptere modernizate

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

piese de schimb şi servicii pentru elicoptere

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

avioane – piese de schimb şi reparaţii

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

 

Ponderea fiecărui produs/serviciu din totalul vânzărilor din perioada istorică:

Vânzări în funcţie de tipul de produse

Procent din totalul vânzărilor

anul 2018

anul 2019

anul 2020

anul 2021

Modernizare elicoptere + Reparaţii Capitale elicoptere IAR 330 Puma si  IAR 316B, Revizii elicoptere IAR 330 Puma şi 316B

56,20%

58,63%

43,45%

43.91%

Revizii elicoptere tip IAR 330 Puma şi  tip 316B, piese de schimb şi servicii ptr. elicoptere

32,80%

40,21%

52,07%

53.59%

Diverse aviatice

9,70%

0,14%

2,73%

0.64%

Diverse neaviatice

1,30%

1,02%

1,75%

1.86%

 

b. Pieţe potenţiale

Piaţa potenţială internă

Societatea IAR SA are în vedere asigurarea serviciilor de întreţinere, reparaţii şi reparaţii capitale pentru flotele de elicoptere IAR 316B Alouette III şi IAR 330 Puma deţinute de beneficiarii interni (M.Ap.N, M.A.I., S.R.I.), precum şi pe cele de modernizare a lor, conform cerinţelor beneficiarilor.

Societatea IAR SA are în vedere să continue şi pe viitor colaborarea cu societatea mixtă Airbus Helicopter Romania S.A. (fosta Eurocopter România S.A.), prin asigurarea unor lucrări de întreţinere şi reparaţii componente elicoptere, precum şi piese de schimb pentru elicopterele de tip SA 316B Alouette III şi SA 330 Puma, atât pentru uzul propriu, cât şi pentru lanţul de distribuţie al Airbus Helicopters.

Societatea IAR SA este, de asemenea, preocupată de implicarea în stingerea obligaţiilor de off-set existente în prezent ş i care vor rezulta ca urmare a iniţierii programelor strategice de înzestrare a instituţiilor publice din România în

următoarele direcţii:

a)      activităţi de fabricaţie a structurilor de aeronave

b)      activităţi de fabricaţie a cablajelor și panourilor electrice pentru aeronave

c)      alte activităţi cu profil aviatic.

 

Piaţa potenţială externă

Societatea IAR SA:

-    urmăreşte creşterea volumului de comenzi şi servicii în cadrul Contractului Follow on Support încheiat cu Forţele Aeriene din Liban pentru flota sa de elicoptere 330 Puma SM

-    urmăreşte încheierea unui contract de reparatii capitale/ modernizare a flotei de elicoptere 330 Puma SM deţinute de GHQ UAE Armed Forces

-    urmăreşte încheierea unor contracte de fabricaţie piese de schimb/ansambluri pentru elicopterele SA 316B Alouette III și IAR/SA 330 PUMA pentru susținerea flotelor de elicoptere deținute de diverși beneficiari, dar și pentru lanțul internațional de distribuție al Airbus Helicopters.

 

1.1.2.3.   Produse noi avute în vedere, pentru care se va afecta un volum substanţial de active în exerciţiul financiar 2022: - nu este cazul

 

1.1.3. Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială

Având în vedere faptul că fabricarea / repararea de aeronave se face cu respectarea strictă atât a unor cerinţe privind materialele şi echipamentele utilizate, cât şi a unor cerinţe conform cărora furnizorii trebuie să deţină autorizări specifice, asigurarea tehnico-materială s-a făcut de la furnizori autorizaţi.

Societatea IAR S.A. are ca furnizori externi firme consacrate, de renume mondial, cum ar fi: Airbus Helicopter, Elbit Systems, Rokwell Collins, Safran, Thales, Northrop Grumman etc. Produsele achiziționate de la aceștia conferă garanția calității, fiabilității și a siguranței în funcționare.

Principalii furnizori interni sunt, pe de o parte, cei ce activează în domeniul aeronautic (Turbomecanica SA, Aeroteh SA şi Aerofina SA din Bucureşti, Aerostar SA Bacău, Airbus Helicopter România SA), iar pe de altă parte, furnizorii de materii prime şi materiale ce respectă standardele de calitate impuse prin licenţele de fabricaţie utilizate de IAR S.A..

Colaborarea îndelungată atât cu furnizorii externi, cât și cu cei interni, conferă siguranţă relaţiilor contractuale încheiate de Societatea IAR S.A. cu aceştia.

Preţurile se stabilesc prin negocieri directe, cu furnizorii.

Societatea îşi asigură utilităţile pe bază de contract, de la: Electrica S.A. Sucursala Braşov - energie electrică, Distrigaz S.A. Sucursala Braşov - gaz metan, R.A. Direcţia Apelor Olt Rm Vâlcea S.G.A. Braşov – apă.

 

1.1.4. Evaluarea activităţii de vânzare

1.1.4.1. Evoluţia vânzărilor pe piaţa internă şi externă. Perspective

Valorificarea produselor societăţii în anul 2021 s-a realizat atât pe piaţa internă (93,58% din total vânzări), cât şi pe cea externă (6,42% din total vânzări).

a. Activitatea de export

Acţiunile de vânzare la export s-au derulat pe următoarele relaţii distincte: MOD Liban, MOD Pakistan.

Valoarea exporturilor realizate în cadrul comenzilor şi a contractelor din anul 2021 este în suma de 7.238,65  mii lei.

Făcând o comparaţie pentru perioada 2018-2021, din punct de vedere al tipurilor de produse valorificate, se constată că nu au survenit modificări în structura exporturilor:


% din exportul anual realizat

elicoptere modernizate

piese de schimb şi servicii pentru elicoptere

avioane – piese de schimb şi reparaţii

Anul 2018

0%

100%

0%

Anul 2019

0%

100%

0%


 

Anul 2020

0%

100%

0%

Anul 2021

0%

100%

0%

 

b. Vânzări pe piaţa internă

La intern s-au derulat şi realizat în anul 2021 comenzi şi contracte în valoare totală de 325,229 mii lei (fără TVA). Această valoare reprezintă modernizare elicoptere, produse, reparaţii/revizii elicoptere, piese de schimb, servicii, asistenţă tehnică şi materiale, după cum urmează:

1.      componentele Sistemului Naţional de Securitate (MApN, MAI, SRI): 285.468  mii lei (fără TVA),

2.      diverşi beneficiari interni: 39,762 mii lei (fără TVA).

 

c. Oportunităţi. Perspectiva vânzărilor pe termen mediu şi lung

- piaţa internă

 1. Interesul Societății IAR SA privind asigurarea serviciilor de întreținere, reparații și reparații capitale pentru flotele de elicoptere IAR 316 Alouette III și IAR 330 L PUMA deținute de beneficiarii interni (MApN, MAI, SRI), precum și a celor de modernizare a lor, conform cerințelor beneficiarilor.

 2. Continuarea colaborării cu societatea Airbus Helicopters România SA, prin asigurarea unor lucrări de întreținere și reparații componente de elicoptere, precum și a pieselor de schimb fabricate de IAR SA pentru elicopterele de tip SA316 B Alouette III şi SA330 Puma, atât pentru uzul propriu al acesteia, cât și pentru lanțul de distribuție al Airbus Helicopters.

 3. Implicarea IAR SA în stingerea obligațiilor de offset existente în prezent și a celor care vor rezulta ca urmare a inițierii programelor strategice de înzestrare a instituțiilor publice din România, după cum urmează:

a.   activităţi de fabricaţie a structurilor de aeronave

b.   activităţi de fabricaţie a cablajelor și panourilor electrice pentru aeronave

c.    alte activităţi cu profil aviatic.

 1. Implicarea IAR SA în viitoarele programe de achiziție elicoptere multi-misiune ale instituțiilor din cadrul Sistemului Național de Apărare:

Implicarea Societății IAR SA în programul elicopterului multi-misiune se va face în conformitate cu prevederile Contractului General dintre Airbus Helicopters și IAR SA, având ca obiect cooperarea industrială și comercială privind executarea lucrărilor de personalizare a elicopterului H215/H215M, și transformarea în IAR-H215M, fabricația de subansamble și executarea lucrărilor de mentenență (MRO) pe întreg ciclul de viață al acestui tip de elicopter, precum și fabricarea altor părți componente pentru lanțul de fabricație și distribuție al Airbus Helicopters.

IAR SA va avea calitatea de prim contractor în relația cu MApN, pentru achiziția acestui tip de elicopter, ea urmând să fie autorizată de către Airbus Helicopters ca Centru de Personalizare pentru elicoptere IAR-H215M.

Pe același model este semnat un acord de cooperare pentru personalizarea pentru MApN a elicopterului multi-misiune H145M.

 

IAR SA este interesată să intre în parteneriate pentru industrializarea oricăror modele de elicoptere de care au nevoie Forțele Sistemului Național de Apărare, precum și pentru asigurarea activității de întreținere, reparații și reparații capitale la aceste tipuri de elicoptere, pe întregul lor ciclu de viață.

- piaţa externă

 1. Implicarea IAR SA în lucrările de reparații capitale și modernizări pentru flotele de elicoptere 330 PUMA SM operate de Pakistan Aviation Army, Lebanese Air Force și Naval Aviation Group EAU, inclusiv susținerea curentă cu piese de schimb, servicii și reparații echipamente.

 2. Preluarea de către Societatea IAR S.A. a unor obligaţii de off-set aferente unor contracte de achiziţii publice încheiate de organisme guvernamentale româneşti cu companii străine.

1.1.4.2. Situaţia concurenţială în domeniul de activitate al Societăţii IAR S.A.

Principalii concurenţi ai produselor Societăţii IAR S.A. sunt următorii:

Nr. crt

Produsul sau grupa de produse

Concurentul

pe piaţa internă

pe piaţa externă

1

elicopter PUMA

Airbus Helicopters cu produsul H215   Ucraina şi Rusia (Aviakon şi Kazan Helicopters) cu produsul Mi-8, Mi-17

Airbus Helicopters – H215, H225,  Sikorsky SUA – S92, UH 60M/R,               NH Industries (concern european)–NH 90, Kazan Rusia – MI 17, MI 117

2

elicopter IAR316B (în prezent, SOCIETATEA IAR S.A. nu mai oferă elicoptere IAR316B nou fabricate)

Airbus Helicopters SAS – AS 350/355, EC120, EC135/635, EC 155, Bell Helicopter Textron – Bell427, Bell 429i, Bell430, Bell412, Bell206, Bell407, Agusta Italia – A109 Power, A119 Koala, Robinson SUA – R44, R22, MDHelicopters Belgia – MD500/600

Airbus Helicopters SAS – AS 350/355, EC120, EC135/635, EC 155, Bell Helicopter Textron – Bell427, Bell 429i, Bell430, Bell412, Bell206, Bell407, Agusta Italia – A109 Power, A119 Koala, Robinson SUA – R44, R22, MDHelicopters Belgia – MD500/600

 

1.1.4.3 Dependenţa societăţii de un singur client sau grup de clienţi

Beneficiarii interni ai produselor şi serviciilor Societăţii IAR S.A. sunt componente ale Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională (M.Ap.N, M.A.I. şi S.R.I.).

Pentru îndeplinirea condiţiilor de menţinere în stare de operabilitate a flotelor de elicoptere deţinute de aceşti clienţi interni, este necesară efectuarea, cu o anumită periodicitate, a unor lucrări şi servicii de mentenanţă / reparaţii / reparaţii capitale / modernizare, astfel că alocările bugetare destinate acestor instituţii au un puternic impact asupra Societăţii IAR S.A.

 

 

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajaţii/personalul societăţii

1.1.5.a Numărul şi nivelul de pregătire a angajaţilor societăţii. Gradul de sindicalizare

În structura organizatorică a Societăţii IAR S.A. se regăsesc:

a) compartimente direct subordonate Directorului General al Societăţii IAR S.A., inclusiv Departamentul Calitate;

b) Direcţia Dezvoltare-Producţie, din care fac parte compartimentele de proiectare, programe/calcule/certificări şi compartimentele de pregătire/urmărire a producţiei, tehnolog şef, secţiile de producţie;

c) Direcţia Comercială şi Economică, din care fac parte compartimentele economice şi comerciale.

La data de 31.12.2021 societatea avea următoarea structură de personal, ce nu diferă semnificativ în raport cu anii 2019 şi 2020:

- directori executivi

2

- şefi compartimente

18

- studii superioare                         

96

- studii medii de specialitate

27

- maiştri

8

- inspectori tehnici de calitate

7

- muncitori direct și indirect productivi

192

- muncitori auxiliari

9

- muncitori necalificați

4

Vârsta medie a personalului salariat al Societăţii IAR S.A., la finele anului 2021, a fost de 49 ani la nivel de societate, în condițiile în care vârsta medie la bărbaţi a fost de 49,5 ani şi la femei de 48,5 ani. La data de 31.12.2021, bărbaţii reprezentau 76,08% din totalul de personal, diferenţa fiind reprezentată de femei.

Din totalul salariaţilor societăţii, 61,68% sunt membri ai Sindicatului Liber Independent “ICA”.

1.1.5.b Raportul dintre manager şi angajaţi. Elemente conflictuale.

Baza relaţiilor de muncă din Societatea IAR S.A. o reprezintă Contractul Colectiv de Muncă aplicabil la nivel de societate. Atât conducerea administrativă, cât şi cea executivă a Societăţii IAR S.A. au manifestat în mod constant o atitudine de colaborare şi înţelegere cu salariaţii societăţii şi, implicit, cu reprezentanţii S.L.I. “ICA”. Pe parcursul anului 2021 la Societatea IAR S.A. nu au existat conflicte de muncă şi nici elemente conflictuale.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de bază a Societăţii IAR S.A. asupra mediului înconjurător in anul 2021

Activitatea Societăţii IAR SA este reglementată din punct de vedere al protecţiei mediului prin Autorizaţia Integrată de Mediu nr. BV1 din 18.07.2014 revizuită la 24.05.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov, valabilă până la 18.07.2024 care include și Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 66 din 09.06.2021 emisă de Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov, valabilă până la 09.06.2026.

În aceste acte de reglementare sunt stabilite condiţiile şi parametrii de funcţionare pentru activităţile  existente, care să garanteze că unitatea corespunde prevederilor privind prevenirea si controlul integrat al poluării.

Activităţile legate de protecţia mediului în cursul  anului 2021 s-au desfăşurat în conformitate cu cerinţele specifice legislaţiei de mediu şi cu cerinţele impuse în autorizaţia integrată de mediu deţinută de IAR SA.

Trebuie precizat faptul că Societatea IAR S.A a întreprins toate demersurile necesare obținerii avizelor de mediu impuse prin certificatele de urbanism aferente lucrărilor de reabilitare/modernizare/reamplasare efectuate la imobilizările corporale Atelier Vopsitorie Finală, Remiza PSI şi Garaj.

Pe parcursul anului 2021 societatea a monitorizat calitatea factorilor de mediu: apă, aer, sol, în colaborare cu firme si laboratoare acreditate: ECOSIMPLEX NOVA Bucureşti pentru emisii în aer, ECOBREF Braşov pentru audituri si documentatie de specialitate de mediu, SGA Brașov pentru analiza apelor uzate evacuate, REMAT Braşov, COMPREST, SC CALYPSO MONO SRL si  SC ECO ELA IMPORT EXPORT SRL pentru preluarea si eliminarea deşeurilor rezultate din activitatea societăţii. În decursul anului 2021 s-au inregistrat depasiri ale valorii minime de 2mg/l pentru azotul amoniacal, respectiv 2,75 mg/l amoniu din apa epurată (efluent). Ca urmare a acestui fapt, conducerea societății a decis ca odată cu realizarea Aeroportului Internaţional, poziţionat în vecinătatea societăţii noastre, să facă demersurile necesare pentru racordarea la rețeaua de canalizare a Regiei Autonome Apa Brașov.

Au fost efectuate toate raportările impuse atât prin autorizaţie, cât şi alte raportări şi situaţii solicitate de Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor, Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov.

Cu ocazia controalelor pe linie de protecţie a mediului şi respectarea legislaţiei de mediu efectuate de către Garda de Mediu - Comisariatul Judeţean Braşov, Administraţia Naţională Apele Române-Direcţia Bazinală Olt şi Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov, s-a constatat faptul că IAR SA îşi onorează obligaţiile de mediu.

1.1.7. Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare – societatea nu derulează activităţi de cercetare şi dezvoltare, nefiind cazul aplicării unor politici specifice acestui domeniu.

În cadrul IAR S.A. activează o organizație de proiectare, în curs de certificare în conformitate cu RMAR 21 J. Atelierele de proiectare asigură suportul pentru activitățile de producție și întreținere și realizează  proiectele privind modernizarea elicopterelor conform cerinţelor contractuale.

În cursul anului 2021 organizația de proiectare a IAR SA a finalizat activitățile de proiectare a unor sisteme noi, propuse a fi montate cu ocazia reparației capitale a elicopterelor:

 • înlocuirea unor echipamente uzate fizic și moral din cadrul sistemelor de avionică ale elicopterelor IAR 330 L Puma SOCAT;

 • înlocuirea echipamentelor din sistemul de gironavigație al elicopterelor IAR 330 L Puma NATO;

 • extinderea capacităților operaționale pentru elicopterele IAR 330 L Puma NAVAL.

Sistemele au parcurs procedurile de omologare internă, certificare cu Autoritatea Aeronautică Militară Națională și de calificare cu clientul.

Organizația de proiectare a IAR a demarat activități de definire a unor noi variante de produse care să corespundă cerințelor Forțelor Navale.

 

1.1.8. Evaluarea activităţii societăţii privind managementul riscului

Prin natura activităţilor efectuate, societatea este expusă unor riscuri variate, care includ și următoarele riscuri financiare: riscul variațiilor de curs valutar, riscul de rată a dobânzii, riscul de lichiditate, riscul de credit.

Riscul variațiilor de curs valutar: Societatea este expusă fluctuaţiilor cursului de schimb valutar pentru disponibilităţile, creanţele şi datoriile înregistrate în alte valute, în principal USD şi Euro.

Societatea, funcţie de disponibilităţile sale la un moment dat, în diferite valute, cumpără acele valute de care are nevoie pentru efectuarea plăţilor importurilor de completare necesare de la diferiţi furnizori. Riscul variațiilor de curs nu a avut un impact semnificativ în anul 2021, în ciuda unei deteriorări puternice a ratelor de schimb RON/euro și RON/USD, mulțumită unui management activ și monitorizării situației.

Societatea nu a utilizat instrumente financiare derivate de protecţie împotriva fluctuaţiilor de curs.

Riscul de rată a dobânzii: Fluxurile de numerar operaţionale ale societăţii sunt afectate de variaţiile  înregistrate  pe  piaţa bancară a ratei de dobândă, deoarece, în prezent societatea, utilizează o linie de credit care asigură emiterea scrisorilor de garanție bancară necesare contractelor comerciale și finanțarea producției, atunci când este cazul.

Riscul de lichiditate (cash-flow): Conducerea societăţii a asigurat şi asigură un management prudent al riscului de lichiditate, urmărind în permanenţă menţinerea de numerar suficient, astfel încât să-şi poată onora la termen toate plăţile ajunse la scadenţă.

Facilitatea de finanțare asigurată prin linia de credit angajată de societate reduce riscul de lichiditate.

Riscul de credit: Societatea desfășoară relații comerciale numai cu terți recunoscuți, care justifică finanțarea pe credit. Politica societății este ca toți clienții care doresc să desfășoare relații comerciale în condiții de creditare să facă obiectul procedurilor de verificare. Mai mult decât atât, soldurile de creanțe sunt monitorizate permanent, având ca rezultat o expunere nesemnificativă a societății la riscul unor creanțe neîncasabile.

Conducerea societăţii, funcţie de situaţia curentă din piaţă, a luat măsurile necesare pentru continuarea activităţii în condiţii de profitabilitate. Aceasta a urmărit şi urmăreşte în permanenţă reducerea la minimum a efectelor potenţial adverse, asociate factorilor de risc prezentaţi, asupra performanţei financiare a societăţii.

Societatea desfăşoară relaţii comerciale numai cu terţi recunoscuţi.

Aşa cum reiese şi din Regulamentul Intern al Consiliului de Administraţie al IAR SA, societatea are stabilit un cadru eficient pentru identificarea, monitorizarea şi gestiunea riscurilor.

În societate este implementat un sistem de gestiune a riscului, acesta fiind descris la capitolul 3 – Declaraţia de guvernanţă corporativă.

Societatea nu face obiectul niciunei pretenţii patrimoniale de natură juridică.

 

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societăţii

1.1.9.a Prezentarea şi analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societăţii comerciale comparativ cu aceeasi perioadă a anului anterior

Societatea IAR S.A. are în vedere asigurarea serviciilor de întreținere, reparații și reparații capitale pentru flotele de elicoptere IAR 316B Alouette III și IAR 330 PUMA deținute de beneficiari interni, precum și pe cele de modernizare a lor conform cerințelor beneficiarilor, având încheiate o serie de acorduri cadru, după cum urmeaza:

 • Acordul Cadru încheiat cu Stratul Major al Forțelor Aeriene, pentru reparația capitală a elicopterelor IAR 330 PUMA NATO – 2021-2024

 • Acordul Cadru incheiat cu Statul Major al Forțelor Navale, penttru reparația capitală a elicopterelor IAR 330 PUMA NAVAL 2020-2023

 • Contracte de mentenanta elicoptere cu parteneri externi pentru elicopterele PUMA SM

Prin derularea acestor contracte, Societatea IAR S.A. are posibilitatea ca, pentru anii viitori, să îşi încarce capacităţile de producţie şi să-şi ocupe forţa de muncă înalt specializată, cu efecte pozitive şi asupra menţinerii capacităţilor de producţie ale subcontractorilor săi autorizaţi: Turbomecanica SA Bucureşti, Aerostar SA Bacău, Aeroteh SA Bucureşti şi Aerofina SA Bucureşti.

Aşa cum reiese din programul de acţiuni ce pune în operă strategia de dezvoltare a industriei naţionale de securitate în domeniul aeronautic:

 • Societatea IAR S.A. va fi implicată în programul naţional privind achiziţionarea de elicoptere de către instituţiile din Sistemul Național de Apărare / alte instituţii bugetare – program pentru următorii 10-20 ani,

 • Societatea IAR S.A. va lua măsurile care se impun în vederea mentinerii sale ca centru naţional de mentenanţă elicoptere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 232/2016.

Toate măsurile cuprinse în acest program de acţiuni vor influenţa pozitiv, semnificativ, dinamica dezvoltării Societăţii IAR S.A. pe termen mediu şi lung.

În paralel, Societatea IAR S.A. urmăreşte obţinerea unor comenzi din partea altor companii externe de aviaţie, inclusiv prin participarea la stingerea obligațiilor de offset ale acestora.

Totodată, în cazul în care IAR SA va fi implicată în programul de fabricaţie de serie a unor subansamble şi cablaje electrice pentru elicopterele de tip H215 ce urmează a fi produse de către Airbus Helicopter în noua sa investiţie de pe platforma IAR Brasov, politicile, strategiile, activităţile şi operaţiunile societăţii vor fi influenţate semnificativ.

Pe viitor, Societatea IAR S.A. va continua să asigure utilităţi şi servicii pentru toţi agenţii economici din cadrul Parcului Tehnologic Aeronautic Braşov.

De asemenea, Societatea IAR S.A. poate să iniţieze/participe la alte programe în cadrul Parcului Tehnologic Aeronautic, în conexiune cu realizarea Aeroportului Internaţional Ghimbav – Braşov, cum ar fi: dezvoltarea de facilităţi aeroportuare,  asigurarea serviciilor heliport, implicarea în programe de mentenanţă / modernizare avioane, închiriere de active.

 

Evoluţia indicatorilor lichiditate curentă şi lichiditate imediată pe parcursul ultimilor 4 ani este următoarea:

Indicator

Perioada analizată

 

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

Indicatorul lichidităţii curente

2,78

3,38

3,39

2,42

Indicatorul lichidităţii imediate

1,01

0.72

0,61

0,72

 

1.1.9.b Prezentarea şi analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, asupra situaţiei financiare a Societăţii IAR SA comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut - nu este cazul

1.1.9.c Prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază

Produsele şi serviciile pe care societatea le valorifică atât pe plan intern, cât şi la export, sunt destinate, în principal, utilizatorilor bugetari care, în principiu, fac parte din sistemele naţionale ale forţelor de siguranţă şi securitate.

Din acest motiv, volumul contractelor depinde în foarte mare măsură atât de necesarul beneficiarilor, dar mai ales de alocaţiile bugetare ce îi vizează.

Creşterea alocaţiilor bugetare pentru Ministerul Apărării Naţionale la 2% din PIB, va avea repercursiuni pozitive şi asupra IAR S.A., prin creşterea volumului de activitate şi, implicit, a cifrei de afaceri / veniturilor nete ale societăţii.

În plus, implementarea strategiei de dezvoltare a industriei de securitate va afecta în mod semnificativ veniturile din activitatea de bază a societăţii.

Incheierea contractelor de mentenanta PUMA SM va duce la cresterea semnificativa a volumului de export in urmatorii ani.

În cazul în care IAR SA va fi implicată în programe de fabricaţie elicoptere ce urmează a fi achiziţionate de România, politicile, strategiile, activităţile şi operaţiunile societăţii vor fi influenţate semnificativ.

2.                 ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂŢII IAR S.A.

2.1.     Amplasarea şi caracteristicile principalelor capacităţi de producţie

În prezent, activele Societăţii IAR S.A. sunt amplasate în obiective distinct evidenţiate în situaţiile patrimoniale ale societăţii.

Obiectivele declarate ale societății privind produsele și serviciile oferite principalilor clienți (vezi prezentarea de la cap. 1.1.2) impun realizarea unor ample lucrări de modernizare a facilităților de producție, dar și de dotarea acestora cu mașini / utilaje / echipamente / bancuri de încercări / dispozitive de control, etc.

La acestea se adaugă faptul că o parte dintre echipamentele și instalațiile deținute în prezent de societate au un avansat grad de uzură fizică și morală, impunându-se înlocuirea acestora cu unele noi, de ultimă generație.

Pentru realizarea acestor acțiuni, conducerea societății a identificat un necesar de investiții pentru anul 2022 de 22 milioane lei, sumă ce va fi afectată de valoarea, necunoscută la acest moment, a investițiilor ce trebuie realizate în vederea asigurării condițiilor minime impuse de cele două programe viitoare în  care societatea va fi implicată: elicoptere multi-rol și elicoptere de atac.

Pentru anul 2021 conducerea societății a identificat un necesar de investiții în valoare de 32,000 milioane lei, finanțate din surse proprii, concretizate în:

1)  lucrări de reabilitare/modernizare efectuate la imobilizările corporale existente:

-    reamplasarea remizei PSI şi a garajului, procedură demarată în 2018 cu finalizare în 2021,

-    modernizarea Atelierului Vopsitorie Finală, acţiune incepută în 2019, finalizat in 2021

-    climatizare spații productive, finalizat in 2021

-    platforma de  compensare si bretea de acces

-    reabilitarea canal conducte: Atelier galvanizare – Statia de neutralizare

-    refacere retea de distributie gaze naturale

2) achiziţii de utilaje, accesorii de producţie, mic utilaj, A.M.C.-uri, dintre care, cele mai importante sunt: mașină de rulat filete, cameră de ceață salină, aparat de masurarea durității, platforme de lucrat la înălțime, aparat de mixat vopsele, mașină de control magnetoscopic, AMC-uri, sistem de determinare vibrații turbomotoare, ansamblu VIBREX pentru echilibrare rotoare și ansamble mecanice, utilaje de transport (motostivuitor, electrostivuitor), etc.

3) achiziţii de produse IT realizate/demarate/continuate din 2020:

- implementarea și dezvoltarea unui sistem de planificare a resurselor intreprinderii ERP,

- acţiune de modernizare a componentelor hard şi soft.

Capacitățile de producție din proprietatea IAR SA vor suporta modernizări și pe parcursul următorilor ani, prin investițiile ce urmează a fi realizate pentru asigurarea condițiilor tehnice și tehnologice necesare derulării activităţilor productive.

Activele rămase neutilizate în urma reorganizării activităţilor ce au avut loc de-a lungul timpului, şi care nu prezintă niciun interes pentru dezvoltarea actuală şi pe termen mediu a societăţii, sunt în conservare, urmând ca, în conformitate cu aprobările date de către organele de conducere competente, să fie valorificate prin închiriere sau vânzare.

2.2 Gradul general de uzură a proprietăţilor Societăţii IAR S.A. se prezintă astfel:

 • clădirile şi obiectivele în care societatea îşi desfăşoară activitatea în mod curent au un grad de uzură cuprins între 30% şi 35% funcţie de anul punerii lor în funcţiune şi de lucrările de modernizare la care acestea au fost supuse.

 • mijloacele fixe, obiectele de inventar şi echipamentele tehnologice utilizate au un grad de uzură cuprins între 25% şi 50%, atingându-se punctual și un nivel mai mare.

 • gradul de uzură este cuprins între 30% şi 60% şi la alte obiective de natura construcţiilor (clădiri, drumuri, platforme) aflate în conservare;

 • reţelele exterioare de energie termică, apă/canal, aer, au un grad de uzură cuprins între 0% (rețeaua de apă, rețeaua de distribuiție gaze naturale) şi 25%.

 

 

2.3     Probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale deţinute de IAR SA-nu este cazul

 

3.      Declaraţia de guvernanţă corporativă

3.1. Declaraţia privind conformitatea cu Codul de Guvernanţă Corporativă al BVB

Declaraţia privind conformarea Societăţii IAR SA în anul 2021 la prevederile Codului de Guvernanţă Corporativă al BVB este prezentată în cele ce urmează:

 

 

 

Prevederile din Codul de Guvernanţă Corporativă

Respectă

Nu respectă, sau respectă parţial

Motivul de neconformitate

A1 - Toate societăţile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care include termenii de referinţă/responsabilităţile Consiliului şi funcţiile cheie de conducere ale societăţii, şi care aplică, printre altele, Principiile Generale din Secţiunea A.

x

 

 

A2 - Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse în regulamentul Consiliului. În orice caz, membrii Consiliului trebuie să notifice Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni şi să se abţină de la participarea la discuţii (inclusiv prin neprezentare, cu excepţia cazului în care neprezentarea ar împiedica formarea cvorumului) şi de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naştere conflictului de interese respectiv.

x

 

 

A3 - Consiliul de Administraţie sau Consiliul de Supraveghere trebuie să fie format din cel puţin cinci membri.

x

 

 

A4 - Majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie trebuie să nu aibă funcţie executivă. Cel puţin un membru al Consiliului de Administraţie sau al Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independent în cazul societăţilor din Categoria Standard. În cazul societăţilor din Categoria Premium, nu mai puţin de doi membri neexecutivi ai Consiliului de Administraţie sau ai Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independenţi. Fiecare membru independent al Consiliului de Administraţie sau al Consiliului de Supraveghere, după caz, trebuie să depună o declaraţie la momentul nominalizării sale în vederea alegerii sau realegerii, precum şi atunci când survine orice schimbare a statutului său, indicând elementele în baza cărora se consideră că este independent din punct de vedere al caracterului şi judecăţii sale şi după următoarele criterii:

A.4.1. nu este Director General/director executiv al societăţii sau al unei societăţi controlate de aceasta şi nu a deţinut o astfel de funcţie în ultimii cinci (5) ani;

A.4.2. nu este angajat al societăţii sau al unei societăţi controlate de aceasta şi nu a deţinut o astfel de funcţie în ultimii cinci (5) ani;

A.4.3. nu primeşte şi nu a primit remuneraţie suplimentară sau alte avantaje din partea societăţii sau a unei societăţi controlate de aceasta, în afară de cele corespunzătoare calităţii de administrator neexecutiv;

A.4.4. nu este sau nu a fost angajatul sau nu are sau nu a avut in cursul anului precedent o relaţie contractuală cu un acţionar semnificativ al societăţii, acţionar care controlează peste 10% din drepturile de vot, sau cu o companie controlată de acesta;

x

A.4.5. nu are şi nu a avut în anul anterior un raport de afaceri sau professional cu societatea sau cu o societate controlată de aceasta, fie în mod direct fie în calitate de client, partener, acţionar, membru al Consiliului/Administrator, director  general / director executiv sau angajat al unei societăţi dacă, prin caracterul său substanţial, acest raport îi poate afecta obiectivitatea;

A.4.6. nu este şi nu a fost în ultimii trei ani auditorul extern sau intern ori partener sau asociat salariat al auditorului financiar extern actual sau al auditorului intern al societăţii sau al unei societăţi controlate de aceasta;

A.4.7. nu este director general/director executiv al altei societăţi unde un alt director general/director executiv al societăţii este administrator neexecutiv;

A.4.8. nu a fost administrator neexecutiv al societăţii pe o perioadă mai mare de doisprezece ani;

A.4.9. nu are legături de familie cu o persoană în situaţiile menţionate la punctele A.4.1. si A.4.4.

 

 

A 5 - Alte angajamente şi obligaţii profesionale relative permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv poziţii executive şi neexecutive în Consiliul unor societăţi şi instituţii non-profit, trebuie dezvăluite acţionarilor şi investitorilor potenţiali înainte de nominalizare şi în cursul mandatului său.

x

 

 

A 6 - Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informaţii privind orice raport cu un acţionar care deţine direct sau indirect acţiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligaţie se referă la orice fel de raport care poate afecta poziţia membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.

x

 

 

A 7 - Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activităţii Consiliului.

x

 

 

A 8 - Declaraţia privind guvernanţa corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Preşedintelui sau a comitetului de nominalizare şi, în caz afirmativ, va rezuma măsurile cheie şi schimbările rezultate în urma acesteia. Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile şi frecvenţa procesului de evaluare.

x

 

 

A 9 - Declaraţia privind guvernanţa corporativă trebuie să conţină informaţii privind numărul de întâlniri ale Consiliului şi comitetelor în cursul ultimului an, participarea administratorilor (în persoană şi în absenţă) şi un raport al Consiliului şi comitetelor cu privire la activităţile acestora.

x

 

 

A 10 - Declaraţia privind guvernanţa corporativă trebuie să cuprindă informaţii referitoare la numărul exact de membri independenţi din Consiliul de Administraţie sau din Consiliul de Supraveghere.

x

 

 

A 11 - Consiliul societăţilor din Categoria Premium trebuie să înfiinţeze un comitet de nominalizare format din membri neexecutivi, care va conduce procedura nominalizărilor de noi membri în Consiliu şi va face recomandări Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie să fie independentă.

 

x

Nu este cazul.

B 1 - Consiliul trebuie să înfiinţeze un comitet de audit în care cel puţin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzând preşedintele, trebuie să fi dovedit ca au calificare adecvată relevantă pentru funcţiile şi responsabilităţile comitetului. Cel puţin un membru al comitetului de audit trebuie să aibă experienţă de audit sau contabilitate dovedită şi corespunzătoare. În cazul societăţilor din Categoria Premium, comitetul de audit trebuie să fie format din cel puţin trei membri şi majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenţi.

x

 

 

B 2 - Preşedintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent.

x

 

 

B 3 - In cadrul responsabilităţilor sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern.

x

 

 

B 4 - Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea şi cuprinderea funcţiei de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului şi de control intern prezentate către comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea şi eficacitatea cu care conducerea executivă soluţionează deficienţele sau slăbiciunile identificate în urma controlului intern şi prezentarea de rapoarte relevante în atenţia Consiliului.

x

 

 

B 5 - Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacţiile societăţii şi ale filialelor acesteia cu părţile afiliate.

x

 

 

B 6 - Comitetul de audit trebuie să evalueze eficienţa sistemului de control intern şi a sistemului de gestiune a riscului.

x

 

 

B 7 - Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor legale şi a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie să primească şi să evalueze rapoartele echipei de audit intern.

x

 

 

B 8 - Ori de câte ori Codul menţionează rapoarte sau analize iniţiate de Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de raportări periodice (cel puţin anual) sau adhoc care trebuie înaintate ulterior Consiliului.

x

 

 

B 9 - Niciunui acţionar nu i se poate acorda tratament preferenţial fata de alţi acţionari in legătură şi afiliaţii acestora.

x

 

 

B 10 - Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice tranzacţie a societăţii cu oricare dintre societăţile cu care are relaţii strânse a carei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societăţii (conform ultimului raport financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului şi dezvăluită în mod corect acţionarilor şi potenţialilor investitori, în măsura în care aceste tranzacţii se încadrează în categoria evenimentelor care fac obiectul cerinţelor de raportare.

x

 

 

B 11 - Auditurile interne trebuie efectuate de către o divizie separată structural (departamentul de audit intern) din cadrul societăţii sau prin angajarea unei entităţi terţe independente.

x

 

 

B 12 - In scopul asigurării îndeplinirii funcţiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie să raporteze din punct de vedere funcţional către Consiliu prin intermediul comitetului de audit. În scopuri administrative şi în cadrul obligaţiilor conducerii de a monitoriza şi reduce riscurile, acesta trebuie să raporteze direct directorului general.

x

 

 

C 1 - Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare şi să includă în raportul anual o declaraţie privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei. Politica de remunerare trebuie formulata astfel încât să permită acţionarilor înţelegerea principiilor şi a argumentelor care stau la baza remuneraţiei Consiliului şi a Directorului General, precum şi a membrilor Directoratului în sistemul dualist. Aceasta trebuie să descrie modul de conducere a procesului şi de luare a deciziilor privind remunerarea, sa detalieze componentele remuneraţiei conducerii executive (precum salarii, prime anuale, stimulente pe termen lung legate de valoarea acţiunilor, beneficii în natura, pensii şi altele) şi să descrie scopul, principiile şi prezumţiile ce stau la baza fiecărei componente (inclusiv criteriile generale de performanţă aferente oricărei forme de remunerare variabilă). În plus, politica de remunerare trebuie să specifice durata contractului directorului executiv şi a perioadei de preaviz prevăzută în contract, precum şi eventuala compensare pentru revocare fără justa cauză.

Raportul privind remunerarea trebuie să prezinte implementarea politicii de remunerare pentru persoanele identificate în politica de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei. Orice schimbare esenţială intervenită în politica de remunerare trebuie publicată în timp util pe pagina de internet a societăţii.

x

 

 

D 1 - Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relaţii cu Investitorii – indicându-se publicului larg persoana/ persoanele responsabile sau unitatea organizatorică. În afară de informaţiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o secţiune dedicată Relaţiilor cu Investitorii, în limbile română şi engleză, cu toate informaţiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:

x

D 1.1 - Principalele reglementari corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunările generale ale acţionarilor;

x

D 1.2 - CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societăţii, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziţii executive şi neexecutive în consilii de administraţie din societăţi sau din instituţii non-profit;

x

D 1.3 - Rapoartele curente şi rapoartele periodice (trimestriale, semestriale şi anuale) – cel puţin cele prevăzute la punctul D.8 – inclusiv rapoartele curente cu informaţii detaliate referitoare la neconformitatea cu prezentul Cod;

x

D 1.4 - Informaţii referitoare la adunările generale ale acţionarilor: ordinea de zi şi materialele informati care susţin propunerile de candidaţi pentru alegerea în Consiliu, împreună cu CV-urile profesionale ale acestora; întrebările acţionarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi şi răspunsurile societăţii, inclusiv hotărârile adoptate;

x

D 1.5 - Informaţii privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor şi a altor distribuiri către acţionari, sau alte evenimente care conduc la dobândirea sau limitarea drepturilor unui acţionar, inclusive termenele limită şi principiile aplicate acestor operaţiuni. Informaţiile respective vor fi publicate într-un termen care să le permită investitorilor să adopte decizii de investiţii;

x

D 1.6 -  Numele şi datele de contact ale unei persoane care va putea să furnizeze, la cerere, informaţii relevante;

x

D 1.7 - Prezentările societăţii (de ex., prezentările pentru investitori, prezentările privind rezultatele trimestriale etc.), situaţiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit şi rapoartele anuale.

x

D 2 - Societatea va avea o politică privind distribuţia anuală de dividende sau alte beneficii către acţionari, propusă de Directorul General sau de Directorat şi adoptată de Consiliu, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intenţionează să le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distribuţie către acţionari vor fi publicate pe pagina de internet a societăţii.

x

 

 

D 3 - Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că acestea sunt făcute publice sau nu. Previziunile se referă la concluzii cuantificate ale unor studii ce vizează stabilirea impactului global al unui număr de factori privind o perioadă viitoare (aşa numitele ipoteze): prin natura sa, aceasta proiecţie are un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putând diferi în mod semnificativ de previziunile prezentate iniţial. Politica privind previziunile va stabili frecvenţa, perioada avută în vedere şi conţinutul previziunilor. Daca sunt publicate, previziunile pot fi incluse numai în rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind previziunile va fi publicată pe pagina de internet a societăţii.

x

 

 

D 4 - Regulile adunărilor generale ale acţionarilor nu trebuie să limiteze participarea acţionarilor la adunările generale şi exercitarea drepturilor acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare, cel mai devreme, începând cu următoarea AGA.

x

 

 

D 5 - Auditorii externi vor fi prezenţi la adunarea generală a acţionarilor atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări.

x

 

 

D 6 - Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acţionarilor o scurtă apreciere asupra sistemelor de control intern şi de gestiune a riscurilor semnificative, precum şi opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunării generale.

x

 

 

D 7 - Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acţionarilor în baza unei invitaţii prealabile din partea Consiliului. Jurnaliştii acreditaţi pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acţionarilor, cu excepţia cazului în care Preşedintele Consiliului hotărăşte în alt sens.

x

 

 

D 8 - Rapoartele financiare trimestriale şi semestriale vor include informaţii atât în limba română, cât şi în limba engleză referitoare la factorii cheie care influenţează modificări în nivelul vânzărilor, al profitului operaţional, profitului net şi al altor indicatori financiari relevanţi, atât de la un trimestru la altul, cât şi de la un an la altul.

x

 

 

D 9 - O societate va organiza cel puţin două şedinţe/teleconferinţe cu analiştii şi investitorii în fiecare an. Informaţiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secţiunea relaţii cu investitorii a paginii de internet a societăţii la data şedinţelor/teleconferinţelor.

 

x

 

 

D 10 - În cazul în care o societate susţine diferite forme de expresie artistică şi culturală, activităţi sportive, activităţi educative sau ştiinţifice şi consideră că impactul acestora asupra caracterului inovator şi competitivităţii societăţii fac parte din misiunea şi strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa în acest domeniu.

 

 

Nu este cazul

3.2. Informaţii privind componenţa, responsabilităţile şi activităţile consiliului şi ale comitetelor

3.2.1. Consiliul de Administraţie al Societăţii IAR S.A. este format din 5 membri.

a. Componenţă, calificări şi experienţă

 

Nr

crt

Nume şi prenume

Funcţia la Societatea IAR SA

Calificare

Perioada  mandatului actual

1.          

Dragoș Florin DAVID

Președintele Consiliului de Administrație

inginer

18.02.2020-22.06.2021

2.          

Iuliana MUȘAT

Președintele Consiliului de Administrație

inginer + economist

23.06.2021-23.10.2021

3.          

Claudia BENCHESCU

Președintele Consiliului de Administrație

economist

24.10.2021-24.02.2022

4.          

Laurian ANASTASOF

Administrator

licențiat în științe militare

19.06.2020-22.06.2021

5.          

Rodica Ruxandra ANGHEL

Administrator

ingineră

17.12.2019-22.06.2021

6.          

Mihai Aurel DONȚU

Administrator

economist

18.02.2020-22.06.2021

și

24.10.2021-24.02.2022

7.          

Cristian Alin BACIU

Administrator

licențiat în științe politice și administrative

18.02.2020-22.06.2021

8.          

Elena CĂLIN

Administrator

economist

23.06.2021-23.10.2021


 

 

9.          

Octavian-Thor PLETER

Administrator

inginer

23.06.2021-23.10.2021

10.      

Andreea MLADIN

Administrator

economist

23.06.2021-23.10.2021

11.      

Alexandru ROȘU

Administrator

avocat

23.06.2021-23.10.2021

12.      

Horațiu Cătălin BARBU

Administrator

inginer

24.10.2021-24.02.2022

13.      

Iulia-Gabriela TĂNASE

Administrator

inginer

24.10.2021-24.02.2022

14.      

Liviu COCOȘ

Administrator

economist

24.10.2021-24.02.2022

Nici unul dintre cei mai înainte nominalizaţi: nu are vreun acord, înţelegere sau legătură cu alte persoane, în baza cărora să fi fost numit ca administrator la Societatea IAR S.A., nu a încheiat nici un fel de tranzacţie cu Societatea IAR S.A., nu a participat la capitalul social al Societăţii IAR S.A.

b. Experienţa profesională a membrilor consiliului de administraţie al Societăţii IAR S.A.

1. Începând cu anul 2010 domnul Dragoș Florin DAVID, administrator provizoriu ne-executiv și independent al Societăţii IAR SA începând cu data de 18.02.2020, a deţinut următoarele funcţii de conducere și administrare:

PERIOADA                                            COMPANIA / FUNCŢIA DEŢINUTĂ

02.2020 – 06.2021

Societatea IAR SA – Administrator provizoriu (Președinte CA)

06.2013 – prezent

Asociația Metropolitană pt Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov - Vicepreședinte

01.2012 – 12.2015

Grupul de Acțiune Locală Ținutul Bârsei, Brașov – Director General

07.2009 – prezent

Agenția Metropolitană pt Dezvoltare Durabilă Brașov - Director General

Domnul Dragoș Florin DAVID are următoarea pregătire profesională:

 • studii de lungă durată: Universitatea Transilvania Brașov–Facultatea de Mecanică, 1990-1995

 • studii de scurtă durată, printre care și:

o Studii postuniversitare de specializare:

-       Pilotajul Global al Întreprinderilor de Comerț Exterior - ASE, 2004-2005

-       Poluarea, Protecția și Managementul Mediului, Univ Transilvania, 2006-2007

o curs Diplomație și Relații Internaționale, Institutul Diplomatic Român, 2016

o curs Auditor de Mediu – SC Management Consulting SRL, 2006

o curs expert achiziții publice, Institutul pt Dezvoltarea Reusrselor Umane

 • experienţă: 23 ani experienţă în funcţii de conducere şi/sau administrare

 

2. Începând cu anul 1998 doamna Iuliana MUȘAT, administrator provizoriu ne-executiv și independent al Societăţii IAR SA începând cu data de 23.06.2021, a deţinut următoarele funcţii de conducere și/sau administrare:

PERIOADA                                            COMPANIA / FUNCŢIA DEŢINUTĂ

06.2021 – 10.2021

Societatea IAR SA – Administrator provizoriu (Președinte CA)

09.1998 – 04.2014

Reiffeisen Capital și Investment SA – Administrator și Director Financiar

05.2014 – prezent

Reiffeisen Bank – Senior Director Investment Banking

04.2020 – prezent

NOROFERT S.A. – Administrator


 

 

Doamna Iuliana MUȘAT are următoarele certificări profesionale / formări profesionale:

 • studii de lungă durată:

o     Academia de Studii Economice București, Facultatea de Finanțe, Bănci și Bursele de Valori – 1992-1997

o     Universitatea Politehnică – Facultatea de Aeronave – 1986-1991

o     FCCA – Membru al Asociației Profesionale ACCA

 

3. Începând cu anul 2013 doamna Claudia BENCHESCU, administrator provizoriu ne-executiv al Societăţii IAR SA începând cu data de 24.10.2021, a deţinut următoarele funcţii de conducere și/sau administrare:

PERIOADA                                            COMPANIA / FUNCŢIA DEŢINUTĂ

10.2021-02.2022

Societatea IAR SA – Administrator provizoriu (Președinte CA)

08.2013 – 11.2014

ASF – Șef Serviciu Protocol

11.2016 – 11.2017

Institutul de Studii Populare – Director

11.2020 – prezent

MAI – Subsecretar de Stat

Doamna Claudia BENCHESCU are următoarele certificări profesionale / formări profesionale:

 • studii de lungă durată:

o     Academia de Studii Economice București, Facultatea de Economie Generală – 2005-2008 (licență)

o   Academia de Studii Economice București, Facultatea de Marketing – 2008-2010  (masterat Marketing, Management)

o     SNSPA București – 2018-prezent  (masterat Guvernare și Societate)

 • diverse studii de scurtă durată / instruiri / certificări

 

4. În întreaga sa carieră, domnul g-ral Laurian ANASTASOF, administrator provizoriu al Societăţii IAR SA începând cu data de 19.06.2020, a deţinut următoarele funcţii de conducere și administrare:

PERIOADA                                        COMPANIA / FUNCŢIA DEŢINUTĂ

06.2020 – 06.2021

Societatea IAR SA – Administrator provizoriu

09.2020 – prezent

Societatea IAR SA - Director General

10.2017 – 06.2020

MApN – Consilier Militar al Ministrului Apărării Naționale

12.2013 – 10.2017

MApN – Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene

03.2009 – 12.2013

MApN – Comandantul Bazei 71 Aeriene, Câmpia Turzii

06.2007 – 03.2009

MApN – Comandant Escadrilă 952, Baza 95 Aeriană, Bacău

06.2004 – 05.2006

MApN – Comandant Escadrilă 205 Aviație Școală, Baza 95 Aeriană, Bacău


Domnul G-ral Laurian ANASTASOF are următoarea pregătire şi experienţă profesională:

 • studii de lungă durată:

  - Academia de Inalte Studii Militare, Facultatea de Comandă și stat major, Secția Aviație și Apărare antiaeriană – Licență în Științe Militare, promoția 2004

  - Colegiul de Razboi al Aerului, Air University, Maxwell, Alabama – masterat, promotia 2007

 • studii de scurtă durată:

o Curs de siguranță aeriană – Institutul Francez de Securitate Aeriană, Paris, 1998

o Curs de Ofițeri Escadrilă, Squadron Officer School, Air University, Maxwell, Alabama - SUA – 1998

o Curs de Știință militară, Geopolitică și geostrategie, Politici și strategii NATO si UEColegiul Național de Apărare – 2013

o Curs “Securitate și bună guvernare”– Colegiul Național de Apărare – 2015

 • experienţă îndelungată în conducerea organizațiilor foarte mari, cu bugete semnificative și cu sarcini complexe de modernizare continuă a activității, expert în managementul schimbării, format în activitatea de operaționalizare a structurilor, timp de 15 ani. Experiență în activitatea organismelor internaționale, dobândită în activitatea de reprezentare internațională a forțelor aeriene și statului major al apărării la NATO și UE, timp de peste 5 ani, foarte bună experiență practică în calitate de manager de proiect și de membru în echipe de management al

programelor de dezvoltare produse noi sau de modernizare a infrastructujrii, tehnicii și echipamentelor aeronautice.

 

5. Începând cu anul 2011, doamna Ruxandra-Rodica ANGHEL, administrator provizoriu ne-executiv al Societății IAR SA începând cu data de 09.12.2017, a deţinut următoarele funcţii de conducere:

PERIOADA

COMPANIA / FUNCŢIA DEŢINUTĂ

12.2017 – 06.2021

Societatea IAR SA – Administrator provizoriu ne-executiv

2013 – prezent

 Ministerul Economiei - Director Direcția Industria de Aparare

2011 - 2012

 SC Vel Service SA  Bucuresti – Director Tehnic

Doamna Rodica Ruxandra Anghel are următoarea pregătire profesională:

 • studii de lungă durată: Institutul Politehnic Bucureşti/Facultatea de Metalurgie – licență 1988

 • studii de scurtă durată:

o  curs postuniversitar de management al instituțiilor publice, Academia de Studii economice, Bucureşti 2007 – 2008

o  curs post universitar de formare și dezvoltare profesională continuă în domeniul managementul protecției infrastructurilor critice, Academia Forțelor Terestre – Nicolae Bălcescu – Sibiu, 2007

o  multiple cursuri de scurtă durată, în domeniul managementului  și comunicării

 • experienţă: începând cu anul 1998 doamna Rodica Ruxandra Anghel a ocupat diverse funcții de top-management.

 

6. Începând cu anul 2010 domnul Mihai Aurel DONTU, administrator provizoriu ne-executiv și independent al Societăţii IAR SA începând cu data de 18.02.2020, a deţinut următoarele funcţii de conducere și administrare:

PERIOADA                                       

     COMPANIA / FUNCŢIA DEŢINUTĂ

02.2020-06.2021 și 10.2021-02.2022

Societatea IAR SA – Administrator provizoriu ne-executiv

2016 – prezent

SC DONAD TURISM SRL – Director General

Domnul Mihai Aurel DONTU are următoarea pregătire şi experienţă profesională:

 • studii de lungă durată: Academia de Studii Economice, Facultatea Management Contabil - perioada 1992 – 1996

 • studii de scurtă durată:

o  Studii aprofundate: Administrația Publică Locală în Procesul de Integrare Europeană, Umiversitatea Lucian Blaga din Sibiu – 2006-2007

 • experiență: peste 20 ani experiență în activități administrative (membru CA si reprezentant in AGA unor societăți comerciale)

 

7. Începând cu anul 2010 domnul Cristian Alin BACIU, administrator provizoriu ne-executiv și independent al Societăţii IAR SA începând cu data de 18.02.2020, a deţinut următoarele funcţii de conducere și administrare:

PERIOADA                                         

   COMPANIA / FUNCŢIA DEŢINUTĂ

02.2020-06.2021

Societatea IAR SA – Administrator provizoriu ne-executiv

05.2012 – 07.2014

Fundația Societatea Academică Moscopolitană – Director Strategii

Domnul Cristian Alin BACIU are următoarea pregătire şi experienţă profesională:

 • studii de lungă durată:

o  Univesitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca, Facultatea de Studii Europene - perioada 1995 – 1999

 • studii de scurtă durată:

o  Studii postuniversitare – Școala Națională de Științe Politice și Administrative, București

 

8. Începând cu anul 2002, doamna Elena CĂLIN, administrator provizoriu ne-executiv și independent al Societăţii IAR SA începând cu data de 23.06.2021, a deţinut următoarele funcţii de conducere și administrare:

PERIOADA                                        COMPANIA / FUNCŢIA DEŢINUTĂ

06.2021-10.2021

Societatea IAR SA – Administrator provizoriu ne-executiv

05.2002 - prezent

Costumer Focus Romania, reprezentant al Uplifting Service Singapore – Administrator / Director executiv, Expert in cultura serviciilor/Master trainer

1997 - 1998

Lemcor Craiova - Director Zonal de Vânzări

Doamna Elena CĂLIN are următoarele certificări profesionale / formări profesionale:

 • studii de lungă durată:

o    Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Economice – 1991-1996

o    Academia de Studii Economice – masterat în Consultanță de Afaceri – 2000-2002

 • studii de scurtă durată: o serie de programe de instruire/specializare, dintre care se rețin următoarele:

o   Curs de specializare în instrumente de auto-evaluare și dezvoltare personală – LIFO Internațional Timișoara, 09.2003-02.2004

o   Curs de transformare a culturii organizaționale – instrumente avansate – Human Synergetics International – 09.2005-07.2006

o   Curs postuniversitar în Leadership creativ – Erudio România – 03.2007-09.2007

o   Coach practicant – Coacing Institute, România -  09.2007-03.2009

o   Metasysteme Coaching, Alain Cardon – 07.2010-03.2016

o   PwC Academy – certificare lean Six SigmaWhite Belt – 05.2021

9. Domnul Octavian-Thor PLETER, administrator provizoriu ne-executiv și independent al Societăţii IAR SA începând cu data de 28.07.2021, a deţinut următoarele funcţii de conducere și administrare:

PERIOADA                                            COMPANIA / FUNCŢIA DEŢINUTĂ

07.2021 – 10.2021

Societatea IAR SA – Administrator provizoriu ne-executiv

1993 - prezent

IDM Kennedy Group Co. SRL – Director General

2012 - 2016

Universitatea Politehnică din București – Prodecan

2016 - prezent

Universitatea Politehnică din București – Decan

Domnul Octavian-Thor PLETER are următoarele certificări profesionale / formări profesionale:

 • studii de lungă durată:

o  Institutul Politehnic București, Facultatea Aeronave, promoția 1986

o  Universitatea Manchester, UK, Masterat în Administrarea Afacerilor - perioada 1997 – 2002

o  Universitatea Politehnică din București – Doctorat în inginerie aerospațială – perioada 1992-2005

o  Academia de Științe Economice București – Doctorat în științe economice – perioada 2002-2008

 • competențe manageriale:

o  experiență de 27 de ani ca director general al unei firme (IDM Kennedy) care s-a dezvoltat de la zero și care are în prezent cca 250 de angajați și o cifră de afaceri de cca 30 milioane lei.

o  experiență de 10 ani ca rector al unei universități particulare (Universitatea Româno-Britanică din București)

o  experiență de 4 ani ca prodecan al Facultății de Inginerie Aerospațială

o  experiență de 4 ani ca decan al Facultății de Inginerie Aerospațială.

De asemenea, domnul Octavian-Thor PLETER

 • a primit nenumărate premii și distincții

 • este autor al unui număr semnificativ de cărți, publicații, articole

 • este deținătorul a trei patente în domeniul industrial

 • este membru al unor presitgioase asociații profesionale

 • a parcurs nenumărate programe de specializare și calificare

 

10. Începând cu anul 2011, doamna Andreea MLADIN, administrator provizoriu ne-executiv și independent al Societății IAR SA începând cu data de 23.06.2021, a deţinut următoarele funcţii de conducere și/sau administrare:

PERIOADA                                        COMPANIA / FUNCŢIA DEŢINUTĂ

06.2021 – 10.2021

Societatea IAR SA – Administrator provizoriu ne-executiv

01.2011 – 09.2012

Capital Partners România (acum BT Capital Partners) – Director M&A / Senior Analist

Doamna Andreea MLADIN are următoarele certificări profesionale / formări profesionale:

 • studii de lungă durată: Academia de Studii Economice București, Facultatea de Finanțe, Bănci și Bursele de Valori – 2003-2007

 • studii de scurtă durată / instruiri / certificări:

o        deținătoare a certificării Chartered Financial Analyst (CFA), începând cu august 2016

o        Challenger – program de instruire derulat la Universitatea Engie, Franța, 2017

o        Înțelegerea piețelor energetice – curs derulat la Universitatea Engie Bruxelles, Belgia, 2015

o        Model financiar de calcul tabelar – curs derulat de Training the Street la Milano, Italia, 2008

 

11. Începând cu anul 2009 domnul Alexandru ROȘU, administrator provizoriu ne-executiv și independent al Societăţii IAR SA începând cu data de 23.06.2021, a deţinut următoarele funcţii de conducere și administrare:

PERIOADA                                            COMPANIA / FUNCŢIA DEŢINUTĂ

06.2021 – 10.2021

Societatea IAR SA – Administrator provizoriu ne-executiv

01.2009 – prezent

Societatea Civilă de Avocați Prunaru & Asociații – Avocat asociat

06.2017 - prezent

Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România – membru în cadrul Comisiei de Disciplină

03.2019 - prezent

Uniunea Națională a Barourilor din România – Membru în cadrul Consiliului Baroului Brașov

Domnul Alexandru ROȘU are următoarele certificări profesionale / formări profesionale:

 • studii de lungă durată:

o  Universitatea Transilvania, Facultatea de Drept, studii de licență - perioada 2001 – 2005

o  Universitatea Transilvania, Facultatea de Drept, Masterat în Dreptul Penal al Afacerilor - perioada 2005 – 2007

 

12. Începând cu anul 2006, domnul Horațiu Cătălin BARBU, administrator provizoriu ne-executiv și independent al Societăţii IAR SA începând cu data de 24.10.2021, a deţinut următoarele funcţii de conducere și administrare:

PERIOADA                                        COMPANIA / FUNCŢIA DEŢINUTĂ

10.2021 – 02.2022

Societatea IAR SA – Administrator provizoriu ne-executiv

2006 - 2014

MApN – Șef Serviciu Managementul Resurselor și Fluxului Informațional

Domnul Horațiu Cătălin BARBU are următoarele certificări profesionale / formări profesionale:

 • studii de lungă durată:

o  Universitatea Politehnică București, Facultatea de Electrotehnică – 1996-1998 – licență

o   Școala militară de ofițeri activi de artilerie și rachete antiaeriene Leontin SĂLĂJAN Brașov – studii universitare de scurtă durată 1984-1987

 • diverse studii de scurtă durată / instruiri / certificări

13. Începând cu anul 2006, doamna Iulia Gabriela TĂNASE, administrator provizoriu ne-executiv și independent al Societății IAR SA începând cu data de 24.10.2021, a deţinut următoarele funcţii de conducere și/sau administrare:

PERIOADA                                        COMPANIA / FUNCŢIA DEŢINUTĂ

10.2021 – 02.2022

Societatea IAR SA – Administrator provizoriu ne-executiv


02.2006 – 09.2007

SC DAMAI PROD & CONS LTD SRL – Director executiv

11.2011-06.2012

SC SERVICII ELECTRONICE DE ACHIZITII PRIVATE SRL – DIRECTOR GENERAL

07-2021 – prezent

MEAT – EXERCITARE ATRIBUTII DIRECTOR ADJUNCT

Doamna Iulia Gabriela TĂNASE are următoarele certificări profesionale / formări profesionale:

 • studii de lungă durată:

o    Universitatea Politehnică București, Facultatea de Inginerie Mecanică – 1997-2003 – licență în Mecatronică

o   Universitatea Politehnică București, Facultatea de Inginerie Mecanică – 2020-prezent – masterat în Comunicare Managerială

 • diverse studii de scurtă durată / instruiri / certificări

 

14. Începând cu anul 2017, domnul Liviu COCOȘ, administrator provizoriu ne-executiv și independent al Societăţii IAR SA începând cu data de 24.10.2021, a deţinut următoarele funcţii de conducere și administrare:

PERIOADA                                            COMPANIA / FUNCŢIA DEŢINUTĂ

10.2021 – 02.2022

Societatea IAR SA – Administrator provizoriu ne-executiv

10.2017 – 01.2021

SC LACOLI PRODIMPEX SRL – MANAGER ÎN TURISM

10.2019 - prezent

SC OVIVET DISTRIBUTIE SRL – DIRECTOR VÂNZĂRI

10.2020 - prezent

SC CL SOUND CONSTRUCT SRL – DIRECTOR

12.2020 – 07.2021

S. CARFIL SA – ADMINISTRATOR SPECIAL

Domnul Liviu COCOȘ are următoarele certificări profesionale / formări profesionale:

 • studii de lungă durată:

o  Universitatea Bioterra București, Facultatea Inginerie și Management Agroturistic – 1993-1998

o  Universitatea Bioterra București – 2005-2007 Masterat Management si Legislație

 • diverse studii de scurtă durată / instruiri / certificări

 

3.2.4. Activitatea Consiliului de Administraţie şi a comitetelor consultative din cadrul Consiliului

Activitatea desfăşurată pe parcursul anului 2021 atât de către Consiliul de Administraţie al Societăţii IAR SA, cât şi de către comitetele sale consultative, este sintetizată în tabelul următor:

NUMĂR ȘEDINȚE 2021

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

COMITETUL DE AUDIT

COMITETUL DE NOMINALIZARE ŞI REMUNERARE

8

3

4

 

Administratorii IAR SA au fost prezenţi la toate şedinţele consiliului, acestea desfășurându-se fie cu participare fizică, fie sub formă de teleconferință, ca urmare a condițiilor determinate de pandemia de covid-19.

Secretara Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR SA este doamna Aurelia SUMEDREA. Aceasta este, în acelaşi timp, secretara celor două comitete consultative din cadrul Consiliului.

Pe parcursul anului 2021, Consiliul de Administraţie a abordat pe parcursul şedinţelor sale tematici diverse, de interes pentru societate, după cum urmează:

 • aprobarea planului anual de investiții aferent anului 2021 – martie 2021;

 • avizare BVC 2021 – martie 2021;

 • informări de sinteză privind activitatea desfăşurată de societate între şedinţele Consiliului de Administraţie – la data ţinerii fiecărei şedinţe;

 • analizarea şi avizarea situaţiilor financiare: în cursul lunilor mai şi noiembrie pentru situaţiile trimestriale, în cursul lunii august pentru situaţia semestrială şi în cursul lunii martie pentru situaţiile anuale aferente exerciţiului financiar al anului anterior;

 • elaborarea rapoartelor periodice (trimestriale/semestriale/anuale) – odată cu avizarea situaţiilor financiare aferente respectivelor perioade;

 • aprobarea prelungirii contractului de mandat dintre societate și directorul său general – în cursul lunilor ianuarie, martie, iulie și septembrie 2021;

 • aprobarea CCM 2021 – în cursul lunii iunie 2021;

 • analizarea modului de îndeplinire de către directorul general a criteriilor şi obiectivelor de performanţă aprobate pentru anul 2020 – mai 2021, după aprobarea situaţiilor financiare aferente anului 2020;

 • aprobarea indicatorilor cheie de performanţă aferente exerciţiului financiar în curs – în cursul lunii mai 2021, pe baza BVC 2021;

 • aprobarea participării salariaților la profitul înregistrat la finele anului 2020 – în cursul lunii noiembrie 2021;

 • avizarea înființării unui oficiu de reprezentare, ca sediu secundar al Societății IAR SA

 • orice altă analiză ce intră în competenţa Consiliului de Administraţie – în momentul apariţiei respectivei situaţii;

 • convocarea AGA pentru problematica ce intră în competenţa acesteia.

Aşa cum este prevăzut în Regulamentul Intern al Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR SA, sub conducerea preşedintelui său şi în conformitate cu cele mai bune practici, Consiliul a parcurs procedura de auto-evaluare anuală a sa ca întreg, a comitetelor sale, precum şi a cooperării sale cu directorii, elaborând, pe baza rezultatelor evaluării, planul de acţiune necesar pentru îmbunătăţirea performanţelor Consiliului.

Conform principiilor avute în vedere:

 • evaluarea Consiliului a luat în considerare echilibrul între competenţele, experienţa, independenţa şi cunoştinţele Consiliului, diversitatea acestuia, felul în care Consiliul lucrează ca un întreg şi alţi factori relevanţi pentru eficienţa acestuia;

 • evaluarea performanţelor Consiliului s-a realizat prin interviuri individuale şi de grup

 • procesul de evaluare s-a axat, în principal, pe îndeplinirea a trei obiective:

a)  evaluarea modului în care au operat Consiliul şi comitetele sale pe parcursul anului 2020;

b)  pregătirea şi discutarea aspectelor importante în activitatea Societăţii;

c) prezenţa administratorilor la şedinţele Consiliului şi ale comitetelor consultative relevante, precum şi implicarea constructivă a acestora în dezbateri şi în procesul decizional.

Scopul evaluării realizate pentru anul 2020 de către Consiliul de Administraţie al IAR SA a fost acela de a arăta dacă fiecare administrator continuă să aducă o contribuţie eficientă şi să demonstreze angajamentul faţă de rolul asumat (inclusiv alocarea de timp pentru şedinţele Consiliului şi comitetelor, precum şi pentru oricare alte atribuţii).

Prin activitatea pe care a desfăşurat-o pe parcursul anului 2021, Comitetul de Audit a urmărit să sprijine Consiliul în

principal în îndeplinirea îndatoririlor sale legate de raportarea financiară, controlul intern şi managementul riscurilor.

Activităţile desfăşurate de acest comitet pe parcursul anului 2021 au vizat:

 • monitorizarea independenţei auditorului extern, a obiectivităţii şi eficienţei procesului de audit;

 • monitorizarea şi revizuirea gradului de adecvare şi a eficacităţii funcţiei de audit intern şi a controalelor financiare interne în contextul întregului sistem de management al riscurilor al Societăţii;

 • monitorizarea tranzacţiilor cu părţi implicate (constatând inexistenţa unor astfel de tranzacţii);

 • identificarea persoanelor afiliate IAR SA (constatând faptul că nu există persoane afiliate Societăţii IAR SA);

 • analizarea rapoartelor întocmite de către auditorul intern şi de către comisia responsabilă cu managementul riscului la nivel de societate;

 • monitorizarea integrităţii situaţiilor financiare ale Societăţii;

 • elaborarea unor politici pentru detectarea fraudelor şi prevenirea luării/dării de mită;

Prin activitatea pe care a desfăşurat-o pe parcursul anului 2021, Comitetul de Nominalizare şi Remunerare a oferit asistenţă Consiliului de Administraţie la:

 • analizarea modului în care au fost îndeplinire în anul 2020 criteriile şi obiectivele de performanţă aferente contractului de mandat încheiat cu Directorul General al Societăţii

 • stabilirea, pentru anul în curs, a indicatorilor cheie de performanţă

 • prelungirea contractului de mandat al disrctorului general al societății.

Comitetul de Nominalizare şi Remunerare a avut astfel un rol important în monitorizarea conducerii executive a IAR SA pe parcursul anului 2021, unul dintre criteriile în baza cărora se realizează evaluarea modului în care Directorul General al IAR SA asigură conducerea executivă a societăţii fiind gradul de îndeplinire a criteriilor şi obiectivelor de

performanţă fixate pentru anul 2020.

Trebuie precizat faptul că membrii Comitetului de Nominalizare şi Remunerare nu au derulat activităţi în materie de remunerare a administratorilor si directorului general, în contextul în care Societatea IAR SA, având capital majoritar de stat, a fost supusă reglementărilor legale din domeniu aplicabile cu capital integral de stat.

Principiile privind remunerarea Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR SA, ce au fost  stabilite prin aplicarea prevederilor OG nr 26/2013 şi ale OUG 109/2011, fac obiectul Politicii de remunerare a conducerii administrative și executive a Societății IAR SA, politică aprobată prin Hotărârea AGA numărul 05/29.04.2021.

În conformitate cu principiile privind remunerarea Consiliului de Administraţie şi a Directorului General al Societăţii IAR SA, în anul 2021:

 • membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administraţie al Societăţii IAR SA li s-a acordat o indemnizație brută lunară ce a fost stabilită conform Hotărârii AGOA numărul 02/30.01.2018, prin indexarea cu 20% a valorii indemnizației aprobate prin Hotărârea AGA nr 11/28.11.2017, în conformitate cu prevederile art. 18 al OUG 90/2017, în vederea punerii acesteia în acord cu noile contribuţii sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2017.

 • membrii comitetelor consultative din cadrul Consiliului nu sunt remuneraţi suplimentar pentru activitatea desfăşurată în cadrul acestor comitete

 • limita superioară a remuneraţiei fixe cuvenite directorului general al Societăţii IAR SA stabilită prin Hotărârea AGOA nr 01/30.01.2018, este cea corespunzătoare valorii reprezentând de 6 ori media salariilor medii brute lunare pe ultimele 12 luni anterioare numirii acestuia, comunicate de Institutul Naţional de Statistică pentru ramura Construcţiilor de Maşini – Fabricarea de Aeronave și Nave Spațiale (corespunzătoare obiectului principal de activitate al Societăţii IAR SA)

 • limita superioară a componentei variabile anuale a remunerației brute ce poate fi acordată directorului general al IAR SA, stabilită prin Hotărârea AGOA nr 06/27.04.2018, este de 65.000 euro, valoarea efectivă a componentei variabile anuale fiind determinată de gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță fixați anual, grad calculat după aprobarea situațiilor financiare anuale

 • nu sunt prevăzute drepturi speciale de pensii şi/sau beneficii.

Principiile politicii de remunerare sunt postate pe pagina web a societăţii. 

3.3. Informaţii privind managementul riscului şi controlul intern

Societatea IAR SA are implementat un cadru eficient pentru identificarea, monitorizarea şi gestiunea riscurilor.

Activitatea de gestionare a riscurilor, ce  cuprinde toate procesele privind identificarea, evaluarea şi aprecierea riscurilor, stabilirea  responsabilităţilor, luarea de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, revizuirea periodică şi monitorizarea progresului, este reglementată procedural la nivelul Societăţii, în scopul oferirii unei metode prin care managementul riscului al IAR devine operaţional, putând fi astfel eficientizat şi consolidat.

Pe parcursul anului 2021, prin implementarea sistemului de gestiune a riscului, conducerea executivă a societăţii:

 • a identificat riscurile cheie, evaluând şi monitorizând aceste riscuri în funcţie de impactul potenţial şi în funcţie de probabilitatea materializării acestora;

 • a condus activitatea comisiei care răspunde de gestiunea riscurilor la nivelul societăţii;

 • a stabilit indicatorii cheie de risc pentru monitorizarea performanţei societăţii în raport cu tipurile de risc (de ex., risc operaţional, risc de resurse umane, risc juridic etc.);

 • a informat Consiliul de Administraţie, prin intermediul Comitetului de Audit, cu privire la statusul riscurilor semnificative, inclusiv cu privire la acţiunile societăţii în vederea gestionării acestor riscuri.

Sistemul de gestiune a riscului implementat în IAR SA este completat de un sistem de control intern care, pe parcursul anului 2021:

 • a asigurat atât exercitarea funcţiei de control intern (exclusiv auditul intern), aşa cum este ea definită conform legislaţiei de profil în vigoare, cât şi efectuarea controlului gestionar de fond la toate compartimentele şi gestiunile societăţii

 • a prevăzut un nivel corespunzător al politicilor, procedurilor şi proceselor pentru limitarea riscurilor şi îndeplinirea obiectivelor societăţii avute în vedere pentru anul analizat,

 • a avut scopul de a oferi asigurări rezonabile cu privire la îndeplinirea obiectivelor care se încadrează în următoarele categorii: eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor; acurateţea raportărilor financiare; conformitatea cu legile şi reglementările aplicabile.

În anul 2021, Biroul Audit intern, a cărui activitate este legal reglementată, a urmărit:

 • oferirea, în mod rezonabil, a unor asigurări obiective şi independente atât conducerii administrative, cât şi celei executive, conform cărora organizarea, politicile şi procedurile societăţii funcţionează în mod eficient şi conform aşteptărilor,

 • oferirea unor asigurări privind implementarea eficientă la nivel de societate a cadrului de gestiune a riscurilor şi a sistemului de control intern,

 • luarea, în mod independent, a unor decizii în legătură cu aspecte de audit,

 • desfăşurarea unor activităţi în mod independent din punct de vedere operaţional faţă de alte departamente din cadrul societăţii şi faţă de conducerea executivă a Societăţii,

 • elaborarea unor planuri de risc, prin consultare cu:

o   comisia răspunzătoare de managementul riscului,

o   comitetul de audit din cadrul Consiliului de Administraţie.

 • elaborarea documentelor justificative prin care sunt susţinute concluziile trase de acesta pe parcursul desfăşurării activităţii sale.

 

3.4. Informaţii privind acţionarii

 

Capitalul social al Societăţii IAR S.A. este de 47.197.132,5 lei, reprezentând un număr total de 18.878.853 acţiuni nominative, în valoare nominală de 2,5 lei fiecare. Fiecare acţiune conferă dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor.

Evidenţa acţionarilor Societăţii IAR SA este ţinută, în baza unui contract de servicii, de către SC Depozitarul Central SA.

În cadrul Societăţii IAR SA este organizat şi funcţionează un compartiment dedicat gestionării tuturor aspectelor ce ţin de acţionariatul societăţii: evoluţia structurii acţionariatului, drepturi ce decurg din acţiunile IAR SA, organizarea adunărilor generale ale acţionarilor, distribuirea de dividende, relaţia cu ASF, BVB şi Depozitarul Central, orice aspecte de guvernanţă corporativă, aşa cum sunt ele reglementate de legislaţia pieţei de capital aplicabilă emitenţilor ale căror valori mobiliare sunt tranzacţionate pe Bursa de Valori Bucureşti.

Pe pagina web a societăţii, www.iar.ro, sunt postate toate informaţiile ce pot interesa acţionarii şi potenţialii investitori.

Informaţii specifice activităţii de acţionariat se pot obţine, de asemenea, de la oricare dintre persoanele de mai jos, care îşi desfăşoară activitatea în acest compartiment, zilnic între orele 07:15 şi 15:15 :

1. ing. Aurelia SUMEDREA - tel 0268-475269, extensie 1018

2. ec. Camelia CEAPRAZARU – tel 0268-475269, extensie 1026

3.4.1. Pieţele pe care se tranzacţionează acţiunile emise de Societatea IAR S.A.

Acţiunile emise de Societatea IAR S.A. sunt tranzacţionate pe Bursa de Valori Bucureşti, Sectorul Titluri de capital – Categoria Standard acţiuni – simbol IARV. 

 

Din analiza făcută în baza informaţiilor publice postate pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti reiese următoarea evoluţie a tranzacţionării acţiunilor Societăţii IAR S.A. pe parcursul anului 2021:

Număr total tranzacţii

Număr total acţiuni tranzacţionate

Valoare totală acţiuni tranzacţionate

(lei)

Variaţia preţului

(%)

3.679

674.010

8.396.461,20

-6,35%

Se poate constata că valoarea de piaţă a acţiunilor Societăţii IAR S.A. rezultată în urma tranzacţiilor efectuate pe parcursul anului 2021 a cunoscut în general o evoluţie pozitivă.