Informatii Generale


Societatea IAR S.A., societate comercială ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe BVB începând cu data de 14.07.2015 (simbol "iarv", ISIN "ROIARVACNOR1"), este unul din pilonii industriei de aviaţie din România.

Înfiinţată la 6 august 1925 ca societate pe actiuni cu capital mixt, aceasta a reprezentat "prima fabricăromânească de aeroplane", purtând denumirea “Industria Aeronautică Română-IAR Braşov”.

În urma dezvoltării succesive a acestei fabrici, prin executarea sub licenţă şi proiecte proprii a mai multor tipuri de aeronave, se ajunge ca, în anul 1939, ea să devină un concern de aviaţie fabricând structuri, motoare, aparate de bord, instalaţii de armament.

Dintre realizările de renume ale acelei perioade amintim: Morane-Saulnier, Savoia-Marcheti, Messerschmidt, PZL, IAR 47, IAR 80, IAR 81, s.a.

Tradiţiile IAR-ului renasc în 1968, când se înfiinţează "ICA GHIMBAV", actuala IAR S.A., având ca destinaţie fabricarea de elicoptere, planoare, motoplanoare şi avioane.

Din 1970, IAR S.A. devine unicul fabricant de elicoptere militare şi civile din România, iar începând cu anul 1978, aceasta rămâne singurul fabricant mondial al versiunii militare a elicopterului Puma.

IAR S.A. a produs şi livrat mai mult de 360 elicoptere Puma şi Alouette III sub licenţa Aerospatiale (astăzi Airbus Helicopters, membră a Airbus Group), 830 planoare şi motoplanoare, precum şi 136 avioane uşoare în concepţie proprie.

Produsele aviatice realizate de la înfiinţare şi până în prezent de IAR S.A. sunt: planoare şi motoplanoare (IS-23A, 7/12, 28, 29B, 29D, 24, 29E, 28B, 28B2, 29D2, 30, 32, 33, 28M1, 28M2, 28M2G, 28M2GR), avioane uşoare (IAR-822, 823, 825, 827, 828, 831, 35, 46), elicoptere (IAR316B ALOUETTE III, IAR330 PUMA, IAR317 AIRFOX, KA126, IAR330 PUMA modernizate conform programelor Socat/SM/Naval/NATO/VIP).

În prezent, Societatea IAR SA este o companie specializată pentru întreţinere, reparaţii,  reparaţii capitale (MRO), modernizări pentru elicopterele 330Puma şi 316B Alouette III, activitatea principală desfăşurată de societate fiind cea prevăzută la clasa 3316 din Codul CAEN – “Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale“.

IAR S.A. dezvoltă programe de modernizare, efectuează revizii periodice, reparaţii capitale şi încercări la sol şi în zbor pentru elicopterele IAR 316 B Alouette III şi IAR 330 Puma. Societatea asigură următoarele servicii după vânzare: asigurarea navigabilităţii, furnizare piese de schimb şi reparaţii de echipamente, asistenţă tehnică; de asemenea, societatea asigură şcolarizarea piloţilor şi a tehnicienilor beneficiarilor, precum şi programe de tip “Follow-on-Support”.

 

Aspecte privind sistemul de management al calităţii (SMQ) implementat în Societatea IAR S.A.:

- SMQ implementat în IAR S.A. este certificat de către AEROQ Bucureşti, atât în conformitate cu standardul SR EN 9100 (Certificatul nr. 004A/2008, reînnoit anual), cât şi în acord cu standardul SR EN 9001(Certificatul nr. 007/1997, reînnoit anual).

- IAR S.A. este autorizată de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, atât ca organizaţie de producţie în baza EASA PART 21G (Certificat RO.21G.0006/2009, reînnoit anual), cât şi ca organizaţie de întreţinere în baza EASA PART 145 (Certificat RO.145.009/2011, reînnoit anual)

- IAR S.A. este atestată de către Airbus Helicopters România SA ca furnizor pentru produsele militare, respectiv întreţinere structură elicoptere PUMA şi Alouette III, întreţinere echipamente elicopter PUMA, fabricaţie piese schimb PUMA şi Alouette III, încercări de laborator, metrologie, dar şi pentru fabricaţia de piese de schimb şi subansambluri pentru Airbus Helicopters (Certificat iniţial din 2010 şi reînnoit anual).

- IAR S.A. este certificată de către organismul militar românesc OMCAS în acord cu cerinţele NATO-AQAP2110 pentru proiectarea şi producţia de aeronave sisteme şi echipamente de aviaţie, modernizare produse aeronautice, piese de schimb pentru aeronave, verificări, testări, întreţinere şi reparaţie produse aeronautice (Certificat nr. 11/2012, reînnoit anual).


 

Capital social, acţiuni şi drepturile conferite de acestea

Capitalul social al Societăţii IAR S.A. este de 47.197.132,5 lei, reprezentând un număr total de 18.878.853 acţiuni nominative, în valoare nominală de 2,5 lei fiecare. Fiecare acţiune conferă dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor. Votul poate fi exprimat direct de către acţionar, sau prin intermendiul unui reprezentant al său, în baza împuternicirii acordate în acest sens de către titular.

În cazul în care un acţionariat doreşte să îşi exprime votul prin corespondenţă, acesta trebuie să respecte precizările stipulate în ........ Sef CompartimentagaPROCEDURI SPECIFICE AGAProcedura vot-corespondenta.pdf.

 

Societatea de registru şi serviciile oferite acţionarilor societăţii

Evidenţa acţiunilor şi acţionarilor societăţii este ţinută, pe baza unui contract de servicii, de către societatea de registru Depozitarul Central SA. Orice modificare a datelor de identificare ale acţionarilor trebuie să fie anunţată la această societate https://www.depozitarulcentral.ro/home/index.aspx)

Prin intermediul Depozitarului Central se pot face transferurile de proprietate asupra acţiunilor IAR SA, această societate asigurând următoarele servicii:

§  Eliberare extras de cont si lista de coduri confidentiale pentru persoane fizice / persoane juridice

§  Eliberare istoric de cont si sumar al pozitiilor de cont

§  Modificarea datelor de identificare persoane fizice/persoane juridice

§  Efectuarea transferurilor directe pentru cauza de moarte (mostenirilor)

§  Efectuarea transferurilor directe intre rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv

 

 

 

 

 

 

 

Societatea IAR SA distribuie dividendele cuvenite acţionarilor săi prin intermediul Depozitarului Central SA şi al agentului de plată convenit cu această societate de registru.

Începând cu anul 2015 distribuirea dividendelor cuvenite acţionarilor Societăţii IAR SA s-a făcut prin intermediul CECBANK.

Acţionarii îndreptăţiţi să primească dividende trebuie se respecte prevederile procedurile postate, de către societateade registru Depozitarul Central SA, la adresa https://www.depozitarulcentral.ro/home/startDividende.aspx

 

Serviciul Acţionariat

În cadrul Societăţii IAR SA este organizat şi funcţionează un compartiment dedicat gestionării tuturor aspectelor ce ţin de acţionariatul societăţii: evoluţia structurii acţionariatului, drepturi ce decurg din acţiunile IAR SA, organizarea adunărilor generale ale acţionarilor, distribuirea de dividende, relaţia cu ASF, BVB şi Depozitarul Central, orice aspecte de guvernanţă corporativă, aşa cum sunt ele reglementate de legislaţia pieţei de capital aplicabilă emitenţilor ale căror valori mobiliare sunt tranzacţionate pe Bursa de Valori Bucureşti.

Informaţiile ce prezintă interes pentru acţionari şi investitori se pot obţine de la oricare dintre persoanele de mai jos, care îşi desfăşoară activitatea în acest compartiment, zilnic între orele 07:15 şi 15:15.

 

 

DATE DE CONTACT:

 

1. ing. Aurelia SUMEDREA               0268-475108, extensie 1018, e-mail aurelia.sumedrea@iar.ro, office@iar

2. ec. Camelia CEAPRAZARU           0268-475108, extensie 1026, e-mail camelia.ceaprazaru@iar.ro, office@iar

3. ing. Teodor STANCU                    0268-475108, extensie 1023, e-mail teodor.stancu@iar.ro, office@iar